สูตรเวียนเกิดสำหรับหาสัมประสิทธิ์ของกรุ๊ปดีเทอร์มิแนนท์

รหัสโครงการ : วศิน  วิพิศมากูล
ชื่อโครงการ :

สูตรเวียนเกิดสำหรับหาสัมประสิทธิ์ของกรุ๊ปดีเทอร์มิแนนท์

หัวหน้าโครงการ : TRG5880065
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5880065