การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน และชุมชน เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเรื่องราวของชุมชน สู่กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

รหัสโครงการ : จักรพงษ์ แช่มเมืองปัก
ชื่อโครงการ :

การศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน และชุมชน เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเรื่องราวของชุมชน สู่กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

หัวหน้าโครงการ : RDG51M0001
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG51M0001