การออกแบบและการพัฒนาไบโอแพลตฟอร์มแกร์ฟีนสำหรับการตรวจวัดแบบอิมมูโนเซ็นซิ่ง

รหัสโครงการ : กรธัช (สุริยา)  อุ่นนันกาศ
ชื่อโครงการ :

การออกแบบและการพัฒนาไบโอแพลตฟอร์มแกร์ฟีนสำหรับการตรวจวัดแบบอิมมูโนเซ็นซิ่ง

หัวหน้าโครงการ : MRG5680058
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5680058