การศึกษาเพื่อพัฒนาการปรับตัวของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องที่และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นถิ่นสำหรับอนาคตในพื้นที่สามลุ่มน้ำของไทย

รหัสโครงการ : RSA5680022
ชื่อโครงการ :

การศึกษาเพื่อพัฒนาการปรับตัวของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องที่และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นถิ่นสำหรับอนาคตในพื้นที่สามลุ่มน้ำของไทย

หัวหน้าโครงการ : ต้นข้าว  ปาณินท์
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5680022