ก๊าซสังเคราะห์ชีวภาพจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อนที่มีศักยภาพทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว

รหัสโครงการ : RSA5680011
ชื่อโครงการ :

ก๊าซสังเคราะห์ชีวภาพจากการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อนที่มีศักยภาพทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หัวหน้าโครงการ : นคร  ทิพยาวงศ์
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5680011