การศึกษาและพัฒนาส่วนผสมโลหะของน้ำประสานทองสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับทอง 18k เพื่อเพิ่มมูลค่า

รหัสโครงการ : RDG5850056
ชื่อโครงการ :

การศึกษาและพัฒนาส่วนผสมโลหะของน้ำประสานทองสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับทอง 18k  เพื่อเพิ่มมูลค่า

หัวหน้าโครงการ : ธีระวัฒน์  แม้นด้วง
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5850056