สมบัติของไม้ยางพาราอัดสารสกัดจากเปลือกไม้กระถินเทพา

รหัสโครงการ : MRG5980066
ชื่อโครงการ :

สมบัติของไม้ยางพาราอัดสารสกัดจากเปลือกไม้กระถินเทพา

หัวหน้าโครงการ : วิศนีย์  ยิ่งประเสริฐ
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5980066