พฤติกรรมของผลเฉลยบางประการของสมการเชิงผลต่างตรรกยะและสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง  

รหัสโครงการ : MRG5980053
ชื่อโครงการ :

พฤติกรรมของผลเฉลยบางประการของสมการเชิงผลต่างตรรกยะและสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง

หัวหน้าโครงการ : วิโรจน์  ติ๊กจ๊ะ
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5980053

 

 

การเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายและการนำกลับสารมูลค่าสูงจากผงไม้โดยการระเบิดไอน้ำร่วมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์

รหัสโครงการ : MRG5980051
ชื่อโครงการ :

การเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายและการนำกลับสารมูลค่าสูงจากผงไม้โดยการระเบิดไอน้ำร่วมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์

หัวหน้าโครงการ : บุญญา  ชาญนอก
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5980051

 

 

การควบคุมการแสดงออกของ Sterile ???and HEAT/Armadillo motif containing protein (SARM) ในเซลล์แมคโครฟาจของหนูที่ถูกทรีตด้วย LPS ของเชื้อ Porphyromonas gingivalis

รหัสโครงการ : MRG5980057
ชื่อโครงการ :

การควบคุมการแสดงออกของ Sterile ???and HEAT/Armadillo motif containing protein (SARM) ในเซลล์แมคโครฟาจของหนูที่ถูกทรีตด้วย LPS ของเชื้อ Porphyromonas gingivalis

หัวหน้าโครงการ : มัตสยาพรรณ    พุดลา
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5980057

 

 

การนำส่งยาสู่เป้าหมายโฟเลตโดยนาโนพาร์ทิเคิลของเมทโธเทรกเซตที่เชื่อมต่อกับโพลีกลีเซอรอลอะดิเพท สำหรับรักษามะเร็ง

รหัสโครงการ : MRG5980026
ชื่อโครงการ :

การนำส่งยาสู่เป้าหมายโฟเลตโดยนาโนพาร์ทิเคิลของเมทโธเทรกเซตที่เชื่อมต่อกับโพลีกลีเซอรอลอะดิเพท สำหรับรักษามะเร็ง

หัวหน้าโครงการ : จิรพงศ์  สุขสิริวรพงศ์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5980026

 

 

ผลของกราฟีนและสารเชื่อมขวางที่มีต่อสมบัติและพฤติกรรมการดูดซับของเยื่ออิเล็กโทรสปันที่มีองค์ประกอบหลักเป็นพอลิ (ไวนิล แอลกอฮอล์) สำหรับการฟื้นฟูน้ำ

รหัสโครงการ : MRG5980029
ชื่อโครงการ :

ผลของกราฟีนและสารเชื่อมขวางที่มีต่อสมบัติและพฤติกรรมการดูดซับของเยื่ออิเล็กโทรสปันที่มีองค์ประกอบหลักเป็นพอลิ (ไวนิล แอลกอฮอล์) สำหรับการฟื้นฟูน้ำ

หัวหน้าโครงการ : ภัทร์นฤน  วรจิตติพล
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5980029

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์แบบจำเพาะรายบุคคลโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกันเป็นฐานเพื่อยกระดับผลการเรียนและแรงจูงใจการเรียนวิทยาศาสตร์ และการยอมรับเทคโนโลยีเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย
  2. การเทียบสมรรถนะการจัดการทุนทางปัญญาในธุรกิจโลจิสติกส์โดยกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาบริษัทขนส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์แบบเร่งด่วนในประเทศไทย
  3. การกระจาย การจำแนกคุณลักษณะทางโมเลกุล และความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus ในการผลิตสุกรและผู้เลี้ยงสุกรในเขตภาคกลางของประเทศไทย
  4. การออกแบบ การประดิษฐ์ และประสิทธิภาพของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ กับการเติมเฟสที่สามสำหรับโครงสร้างฉลาดที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  5. ค้นพบความหลากหลายของไบรโอไฟต์บนใบไม้ของไทยด้วยดีเอนเอบาร์โค้ด

Page 1 of 420