ศึกษาแนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหาร”ปลาสาละวิน” ด้วยภูมิปัญญาปกาเกอะญอ โดยแกนนำชุมชน และการมีส่วนร่วมของผู้รู้ในชุมชนริมฝั่งน้ำสาละวิน ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง และ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

รหัสโครงการ : พงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
ชื่อโครงการ :

ศึกษาแนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหาร”ปลาสาละวิน” ด้วยภูมิปัญญาปกาเกอะญอ โดยแกนนำชุมชน และการมีส่วนร่วมของผู้รู้ในชุมชนริมฝั่งน้ำสาละวิน ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง และ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการ : RDG58N0021
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG58N0021

 

 

การพัฒนารูปแบบการขยายผลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

รหัสโครงการ : ถวัลย์ พวงบุบผา
ชื่อโครงการ :

การพัฒนารูปแบบการขยายผลการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการ : RDG58N0034
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG58N0034

 

 

การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รหัสโครงการ : สุธรรม  อยู่ในธรรม
ชื่อโครงการ :

การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หัวหน้าโครงการ : RDG5910011
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5910011

 

 

การเสริมพลังเพื่อสร้างสำนึกในการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจเชิงจิตวิญญาณเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่และจ.แม่ฮ่องสอน

รหัสโครงการ : นิพจน์ เทียนวิหาร
ชื่อโครงการ :

การเสริมพลังเพื่อสร้างสำนึกในการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจเชิงจิตวิญญาณเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่และจ.แม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการ : RDG58N0017
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG58N0017

 

 

การพัฒนาอาชีพทางเลือกจากภูมิปัญญาเพื่อเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจเชิงจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ยี บ้านจะโบและบ้านปะสี อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

รหัสโครงการ : สุรีรัตน์ เมอจู๋
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาอาชีพทางเลือกจากภูมิปัญญาเพื่อเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจเชิงจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ยี บ้านจะโบและบ้านปะสี อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : RDG58N0015
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG58N0015

 

 

Page 1 of 325