การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยระยะที่ 5

รหัสโครงการ : JSG58D0001
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยระยะที่ 5

หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=JSG58D0001

 

 

การศึกษาตำแหน่งและขบวนการออกฤทธิ์ชักนำการตายแบบอะพอพโตซีสของสารฟลาโวนอยด์ที่พบในไวน์แดงต่อเซลล์มะเร็งตับของคนชนิด HepG2

รหัสโครงการ : MRG5180077
ชื่อโครงการ :

การศึกษาตำแหน่งและขบวนการออกฤทธิ์ชักนำการตายแบบอะพอพโตซีสของสารฟลาโวนอยด์ที่พบในไวน์แดงต่อเซลล์มะเร็งตับของคนชนิด HepG2

หัวหน้าโครงการ : สุชาติ  โกทันย์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5180077

 

 

เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดเล็กที่ใช้เทคนิคการไหลสำหรับระดับไมโคร/นาโน

รหัสโครงการ : IUG5080022
ชื่อโครงการ :

เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดเล็กที่ใช้เทคนิคการไหลสำหรับระดับไมโคร/นาโน

หัวหน้าโครงการ : เกตุ  กรุดพันธ์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=IUG5080022

 

 

ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนจากไวรัสต่อกระบวนการสร้างเมลานินในกุ้ง

รหัสโครงการ : BRG5880016
ชื่อโครงการ :

ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนจากไวรัสต่อกระบวนการสร้างเมลานินในกุ้ง

หัวหน้าโครงการ : ปิติ  อ่ำพายัพ
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG5880016

 

 

การค้นพบยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับโรคผู้สูงอายุ

รหัสโครงการ : DBG5980003
ชื่อโครงการ :

การค้นพบยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับโรคผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการ : อภิชาต  สุขสำราญ
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DBG5980003

 

 

Page 1 of 560