การกระจายตัวของด้วงหนวดยาวอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera :Cerambycidae) และประสิทธิภาพของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ที่พบในแปลงอ้อยในประเทศไทย

รหัสโครงการ : RDG5850010
ชื่อโครงการ :

การกระจายตัวของด้วงหนวดยาวอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera :Cerambycidae) และประสิทธิภาพของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ที่พบในแปลงอ้อยในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ : โสภณ  อุไรชื่น
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5850010

 

 

การส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

รหัสโครงการ : RDG5840027
ชื่อโครงการ :

การส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

หัวหน้าโครงการ : ดวงหทัย   กาศวิบูลย์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5840027

 

 

การพัฒนาแบบวัดค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามแนวคิดพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของเยาวชนไทย

รหัสโครงการ : RDG5840003
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาแบบวัดค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามแนวคิดพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของเยาวชนไทย

หัวหน้าโครงการ : บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5840003

 

 

การเพิ่มมูลค่าของไขอ้อยที่สกัดจากกากหม้อกรองโดยการพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

รหัสโครงการ : RDG5650056
ชื่อโครงการ :

การเพิ่มมูลค่าของไขอ้อยที่สกัดจากกากหม้อกรองโดยการพัฒนาเป็นอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

หัวหน้าโครงการ : อุบลทิพย์  นิมมานนิตย์
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5650056

 

 

การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน

รหัสโครงการ : RDG5750025
ชื่อโครงการ :

การสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน

หัวหน้าโครงการ : ศรัณยา  บุนนาค
ดาวน์โหลด

http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5750025

 

 

Page 1 of 592