การบูรณาการระบบสังเคราะห์เมทานอลจากคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำด้วยเซลล์อิเล็กโตรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็งควบคู่กับระบบผลิตไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลและการเปลี่ยนรูปกลีเซอรอลเหลือทิ้งด้วยระบบการจัดการความร้อนที่เหมาะสม

รหัสโครงการ : RSA5880040
ชื่อโครงการ :

การบูรณาการระบบสังเคราะห์เมทานอลจากคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำด้วยเซลล์อิเล็กโตรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็งควบคู่กับระบบผลิตไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอลและการเปลี่ยนรูปกลีเซอรอลเหลือทิ้งด้วยระบบการจัดการความร้อนที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ : ภัทรพร  คิม
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5880040

 

 

บทบาทของไซคลิน ดี1 และเครือข่ายโปรตีนก่อมะเร็งของไซคลิน ดี1 ในการก่อโรคมะเร็งและการรักษาแบบมุ่งเป้า

รหัสโครงการ : RSA5880038
ชื่อโครงการ :

บทบาทของไซคลิน ดี1 และเครือข่ายโปรตีนก่อมะเร็งของไซคลิน ดี1 ในการก่อโรคมะเร็งและการรักษาแบบมุ่งเป้า

หัวหน้าโครงการ : ศิวนนท์  จิรวัฒโนทัย
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5880038

 

 

แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย

รหัสโครงการ : RSA5880034
ชื่อโครงการ :

 แนวทางคู่มือในการออกแบบแสงสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย 

หัวหน้าโครงการ : นวลวรรณ  ทวยเจริญ
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5880034

 

 

วิธีการเกรเดียนต์ประมาณใกล้เคียงสำหรับการหาค่าเหมาะที่สุดแบบแจกแจงของปัญหาต้นทุนบวกในปริภูมิฮิลเบิร์ต

รหัสโครงการ : RSA5880028
ชื่อโครงการ :

วิธีการเกรเดียนต์ประมาณใกล้เคียงสำหรับการหาค่าเหมาะที่สุดแบบแจกแจงของปัญหาต้นทุนบวกในปริภูมิฮิลเบิร์ต

หัวหน้าโครงการ : นรินทร์  เพชร์โรจน์
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5880028

 

 

การศึกษากลไกวิศวกรรมชีวภาพดินสำหรับการเพิ่มเสถียรภาพของลาดดิน

รหัสโครงการ : RSA5880023
ชื่อโครงการ :

การศึกษากลไกวิศวกรรมชีวภาพดินสำหรับการเพิ่มเสถียรภาพของลาดดิน

หัวหน้าโครงการ : สุเชษฐ์  ลิขิตเลอสรวง
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5880023

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การศึกษาซิสเทมาติกส์ของพืชวงศ์ผักบุ้งสกุลเครือพูเงินและสกุลใกล้เคียงในเผ่า Ipomoeeae ในประเทศไทย
  2. ศึกษาการพัฒนารูปแบบการรวมกลุ่มของช่างชาวนา ในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง
  3. การค้นหาองค์ความรู้และเครื่องมือในการหยอดข้าวให้มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และชาวนาใน พื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และยโสธร)
  4. กระบวนการฟื้นฟูพันธุ์ปลาท้องถิ่นในลุ่มน้ำลำปะทาวเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 และบ้านโนนดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
  5. รูปแบบการใช้ทุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาของเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรณีศึกษาพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร- พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย

Page 1 of 522