โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสโครงการ : IRG5780009
ชื่อโครงการ :

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการ : ประเสริฐ  เอื้อวรากุล
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=IRG5780009

 

 

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสโครงการ : IRG5780013
ชื่อโครงการ :

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : พิศิษฐ์  สิงห์ใจ
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=IRG5780013

 

 

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสโครงการ : IRG5780012
ชื่อโครงการ :

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ : ปมทอง  มาลากุล ณ อยุธยา
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=IRG5780012

 

 

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสโครงการ : IRG5780005
ชื่อโครงการ :

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวหน้าโครงการ : สาทิสส์  ทรงชน
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=IRG5780005

 

 

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รหัสโครงการ : IRG5780006
ชื่อโครงการ :

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวหน้าโครงการ : สมภพ  ผลไม้
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=IRG5780006

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันของภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. การสร้างเสริมคุณภาพประสบการณ์การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ: เรื่องเล่าจากนักศึกษาและนักวิชาการต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย
  3. การจำลองปัญหาทางด้านกลศาสตร์วิศวกรรมโดยรวมอิทธิพลในระดับนาโน
  4. การศึกษาเครื่องปฏิกรณ์แบบหลายหน้าที่และการรวมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี และไบโอรีไฟเนอรี
  5. แมโครฝาจที่ผลิต IL-10: สัญญาณควบคุม, ความยืดหยุ่นและศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อการบำบัด

Page 1 of 488