แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบจากบ่อขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รหัสโครงการ : ศรี แก้วลาย
ชื่อโครงการ :

แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบจากบ่อขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

หัวหน้าโครงการ : RDG54S0039
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG54S0039

 

 

การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รหัสโครงการ : วรรณา โนรี
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

หัวหน้าโครงการ : RDG54S0028
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG54S0028

 

 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วัด และโรงเรียน ของโรงเรียนวัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รหัสโครงการ : สิทธิ์ สันติธรรมรัตน์
ชื่อโครงการ :

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วัด และโรงเรียน ของโรงเรียนวัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

หัวหน้าโครงการ : RDG54S0031
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG54S0031

 

 

การใช้สถานการณ์ตัวลั้งเพื่อค้นหากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนในการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ลำคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รหัสโครงการ : โสภณ เผือกนิสัย
ชื่อโครงการ :

การใช้สถานการณ์ตัวลั้งเพื่อค้นหากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนในการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ลำคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าโครงการ : RDG54M0012
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG54M0012

 

 

บทบาทครอบครัวในการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นลูกซอและฮฺ (คนดีในอิสลาม) ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

รหัสโครงการ : สะแลแม อาแวนิ
ชื่อโครงการ :

บทบาทครอบครัวในการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นลูกซอและฮฺ (คนดีในอิสลาม) ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

หัวหน้าโครงการ : RDG54S0005
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG54S0005

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของโรงเรียนบ้านนาแก้ว อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
  2. การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ทรัพยากรน้ำและ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม ตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้ และตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  3. ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคในชุมชนขยอง ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
  4. รูปแบบการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปีอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  5. การสร้างศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด"

Page 1 of 270