รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชนเพื่อเสริมสร้างบทบาทเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

รหัสโครงการ : สำลี  อุตมุล
ชื่อโครงการ :

รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชนเพื่อเสริมสร้างบทบาทเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้าโครงการ : RDG58E0069
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG58E0069

 

 

รูปแบบการทำงานกลไกชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รหัสโครงการ : นงลักษณ์   โกมุทพงษ์
ชื่อโครงการ :

รูปแบบการทำงานกลไกชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้าโครงการ : RDG58E0068
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG58E0068

 

 

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนด้วยบุญประเพณีท้องถิ่น ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

รหัสโครงการ : ธีระวัฒน์ แสนคำ
ชื่อโครงการ :

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนด้วยบุญประเพณีท้องถิ่น ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้าโครงการ : RDG58E0067
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG58E0067

 

 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่กึ่งเมืองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กและเยาวชน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รหัสโครงการ : สนธิ  วิริยะกุล
ชื่อโครงการ :

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่กึ่งเมืองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กและเยาวชน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้าโครงการ : RDG58E0065
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG58E0065

 

 

การสำรวจและการสังเคราะห์งานวิจัยการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

รหัสโครงการ : บุษบา  บัวสมบูรณ์
ชื่อโครงการ :

การสำรวจและการสังเคราะห์งานวิจัยการสอนอ่านและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

หัวหน้าโครงการ : RDG58H0027
ดาวน์โหลด

 http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG58H0027

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การเผาถ่าน : รูปแบบการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชนบ้านคำบอน ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างมีส่วนร่วม
  2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ลดการใช้พลังงานของครูและนักเรียนอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเรียนรู้ กรณีศึกษาโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
  3. รูปแบบการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกชุมชนในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงของเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
  4. รูปแบบสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้านพลังงาน กรณีบ้านคำไผ่-โนนสง่าตำบลหนองกุง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
  5. การพัฒนามาตรฐานเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายและกระจายเมล็ดพันธุ์พืชผักที่มีคุณภาพของชุมชน บ้านโนนกลาง ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Page 1 of 289