งานเด่น สกว. ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว (คลิกที่รูปภาพ)
สกว. Mobile Application

map-pin 32px รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

magnifying-glass 32px ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

lightbulb 32px ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

ประกาศ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักการและเหตุผล

การวิจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ หากมีการต่อยอดผลงานวิจัยเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้พื้นฐานไปสู่การใช้ประโยชน์จะสามารถทำให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ลักษณะโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

 1. 1.1 เป็นโครงการวิจัยที่เกิดจากการต่อยอดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการในเชิงการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุในขอบเขตงานวิจัย
 2. 1.2 สำหรับการใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ต้องมีศักยภาพในการนำไปใช้ และระบุได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด ธุรกิจอุตสาหกรรมใดนำไปใช้ นำไปใช้อย่างไร และวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิด รวมทั้งระดับความสนใจของผู้ประกอบการ/เอกชนต่อโครงการวิจัยที่เสนอ หากอยู่ในรูปนำร่อง/ต้นแบบอุปกรณ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือต้นแบบกระบวนการ จะให้ลำดับความสำคัญเป็นพิเศษ
 3. 1.3 สำหรับการใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่ ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย ต้องระบุได้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใด อย่างไร และเกิดผลกระทบใด

2. คุณสมบัติของนักวิจัย

 1. 2.1 ทำงานวิจัยอยู่ในประเทศไทย
 2. 2.2 เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย วุฒิเมธีวิจัย) หรือนักวิจัยอาวุโส (เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น) ที่เคยได้รับทุนหรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ

งบประมาณและระยะเวลาดำเนินการ

สกว. จะพิจารณาสนับสนุนจำนวน 10 ทุน ในวงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาทต่อทุน ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี

หากผลงานจากโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และมีศักยภาพสูงที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน สกว.จะพิจารณาให้ทุนในระยะที่สองต่อไปด้วยงบประมาณที่เหมาะสม

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ได้ที่ http://academics.trf.or.th
 2. ส่งเอกสารทั้งหมดจำนวน 4 ชุด พร้อม CD 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอโครงการวิจัย ประวัติ (CV) ฉบับสมบูรณ์ของหัวหน้าโครงการ พร้อม clip video อธิบายข้อเสนอโครงการ ไม่เกิน 3 นาที ส่งมายัง
  ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โทรศัพท์ 0-2278-8251-4
  โทรสาร 0-2278-8248
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การประเมินข้อเสนอโครงการ

การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน จะศึกษารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้มาเสนอโครงการแบบบรรยายต่อคณะกรรมการประเมินและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาสนับสนุนโครงการ

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปีกระบวนการ
5 มีนาคม - 19 เมษายน 2561 เปิดรับข้อเสนอโครงการ
20 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561 ประเมินข้อเสนอโครงการ
 • ตรวจสอบคุณสมบัตินักวิจัย
 • ประเมินข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
25 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการครั้งที่ 1
11 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2561 ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 นำเสนอโครงการวิจัยด้วยวาจา
29 มิถุนายน 2561 ประกาศผลการพิจารณา

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 19 เมษายน 2561 โดยจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ทราบภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

(ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Research_Enhancing_and_Utilization_Fund_(Academic_Div)_2561.pdf)RE&U Fund 2561ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้...ปีงบประมาณ 2561375
Download this file (Application_Form-Research_Enhancing_and_Utilization_Fund_(Academic_Div)_2561.docx)Application Forms (RE&U)แบบฟอร์มสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอด...ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561233

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01

banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

06505430
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
603
3227
3830
32253
74623
136401
6505430

เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1