เร่งจัดทำข้อมูลสุขภาพ “คลังยาและเวชภัณฑ์” ระดับชาติ

หน้าแรกผู้จัดการ Online

โดย MGR Online  
28 พฤศจิกายน 2559 14:23 น. (แก้ไขล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2559 16:00 น.)
 
3011255902
 
สธ. จับมือ มหิดล - วช.- สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล จัดทำข้อมูลสุขภาพ “คลังยาและเวชภัณฑ์” ระดับชาติ เชื่อมโยงเป็นระบบเดียว ง่ายต่อการใช้งานและบริหารจัดการ
       
       วันนี้ (28 พ.ย.) ที่โรงแรมมารวย การ์เดน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับผู้แทนจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (แห่งประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านสาธารณสุข รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย”

อ่านเพิ่มเติม...

รายงาน: เปิดข้อมูล สกว. เรื่องปัญหาและแนวทางพัฒนาศักยภาพสถานเลี้ยงเด็ก

29 พฤศจิกายน 2559

3011255901
ทางออกในการจัดการความท้าทายของสังคมสูงวัยไม่ใช่แค่ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนประชากรเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือการเสริมสร้างคุณภาพของประชากร  ศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนมีบทบาทสำคัญยิ่งในกระบวนการสร้างประชากรที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง โดยทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ของเด็กแรกเกิดจนถึง 3 ปี  ซึ่งเด็กในวัยนี้ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นช่วงก่อร่างสร้างทักษะพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รองรับพันธกิจองค์กร

2911255902

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร  และการพัฒนาในอนาคต

                เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 59ฝ่ายสำนักงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว., รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน หัวหน้างานบุคคล และพนักงานใหม่ สกว.เข้าร่วมการปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพียง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - ธ.ก.ส. จับมือพัฒนาโครงการ XYZ หนุนเกษตรกรให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

24 พฤศจิกายน 2559

2911255901

คณะผู้บริหารและพนักงานของ สกว. และ ธ.ก.ส. ร่วมศึกษาการดำเนิน “โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง” หรือ “โครงการ XYZ” ณ ธ.ก.ส. สาขาบางไทร และวิสาหกิจชุมชนเกษตรสีเขียวบางไทร 1 ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกชุมชน เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และผู้รับซื้อ (บริษัทเครือข่ายเกษตรสีเขียว) และเยี่ยมชมแปลงการผลิต พร้อมกันนี้ทั้ง 2 หน่วยงาน ยังได้ร่วมกันประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สกว.– ธ.ก.ส. ครั้งที่ 2/2559 เพื่อหารือถึงแนวทางการนำผลงานวิจัยที่เหมาะสมไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ธ.ก.ส. จับมือ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

น้ำ 25 – 40 % ของ ‘ลุ่มน้ำเจ้าพระยา’ มาจากน่าน นักวิจัยแนะการจัดการ “ลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์”

25 พฤศจิกายน 2559

         2511255905

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โดยฝ่ายนโยบายและสวัสดิภาพสาธารณะ จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็น “งานวิจัยการจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์”เพื่อนำเสนอข้อมูลวิจัยจากโครงการ “การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์(การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความเสี่ยงใหม่และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์)”  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะความเสี่ยงใหม่ อย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและนโยบายรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนศึกษาประเมินผลกระทบเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำน่าน แผนการจัดการน้ำเชิงกลยุทธ์และการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

พวอ.ติดตามงานวิจัยที่ มวล.

         2511255901

 รศ. ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม RRi WU Forum 2017 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์ทุน พวอ. และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาผู้รับทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมี ศ. ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

         2411255901

           ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวาระสำคัญคือ แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ของ พวอ. และการร่วมทุนของบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาพรวมและแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายอุตสาหกรรม ประกอบด้วย โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา การขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลางในอุตสาหกรรมอาหาร และการสนับสนุนทุนวิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยยันแผ่นดินไหวญี่ปุ่น-นิวซีแลนด์ไม่กระทบไทย

2311255901

นักวิจัยด้านแผ่นดินไหว สกว. ระบุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น-นิวซีแลนด์ไม่เชื่อมโยงกัน แม้อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟ ยืนยันไม่ส่งผลกระทบกับไทยเนื่องจากระยะทางห่างไกลกันมากและขนาดไม่ใหญ่พอ แต่ไทยยังเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางใกล้เมือง

ผศ. ดร.ภาสกร ปนานนท์ นักวิจัยชุดโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.9 ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเมื่อเช้าวัน 22 พฤศจิกายน 2559 ทำให้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนไปทั่วประเทศญี่ปุ่น และเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็กในบริเวณใกล้เคียง โดยวัดความสูงได้สูงสุด 1.4 เมตร ที่เมืองเซ็นได ว่าสาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณหมู่เกาะในประเทศญี่ปุ่นอยู่บริเวณขอบด้านตะวันตกของวงแหวนแห่งไฟ เป็นแนวการชนกันของแผ่นเปลือกโลกแนวที่สำคัญที่สุดแนวหนึ่งของโลก เป็นบริเวณที่มีการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ได้แก่ แผ่นแปซิฟิก แผ่นยูเรเชีย แผ่นฟิลิปปินส์ และแผ่นอเมริกาเหนือ ซึ่งมีการชนกันและมุดตัวกันไปมาทำให้มีการสะสมพลังงานเป็นจำนวนมาก และเกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่มาโดยตลอด บริเวณนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากถึง 9.0 ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ และเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ทั้งยังทำให้เกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิงต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกด้วย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวตามหรืออาฟเตอร์ช็อคของแผ่นดินขนาด 9.0 ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ร่วมเวทีรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 7

2211255903

ภาคีเครือข่าย สกว. ร่วมงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 7 ถก “ปัญหาชาวเล” พร้อมเสนอรัฐแก้กฎหมาย ให้ส่งเสริมการคุ้มครองเขตวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ชาวเล

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 7 ณ บริเวณชุมชนหาดราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีพี่น้องญาติพันธุ์ชาวเลในพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมกว่า 500 คน

อ่านเพิ่มเติม...

บอร์ด สกว. ร่วมยินดีกับนักวิจัย

2211255902

18 พฤศจิกายน 2559 --- ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มอบของที่ระลึกแด่ ศ. เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับรางวัล ‘UNESCO King Sejong Literracy Prize’ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กรมทางหลวงสนใจร่วมทุน คปก.
  2. สกว.เปิดตัวเว็บไซต์‘ฟาร์มรู้สู่สังคม’ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
  3. สกว.ร่วมพัฒนาเมืองภูเก็ตสู่สมาร์ทซิตี้
  4. ทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย ในภาวะ ‘ราคาข้าวตกต่ำรอบ 10 ปี’
  5. เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF - TRF Sustainability Forum 2/2016 พื้นที่ชนบทไทย : โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่