สกว. จัดถก “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย”

ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. จัดระดมสมองและอภิปรายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายด้าน “Soft Power” ของไทย จากการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนา Soft Power

อ่านเพิ่มเติม...

“Marine Knowledge Hub” เพจฮับความรู้เรื่องทะเลไทย

16 กุมภาพันธ์ 2560 -- เมื่อเร็วๆนี้ “โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล” สถาบันวิจัยน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อ “Marine Knowledge Hub” หรือ “ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล” ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันและอดีตเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ

อ่านเพิ่มเติม...

4 ชุมชนริมเจ้าพระยา เตรียมทำวิจัยสร้างตัวตนในสังคมการพัฒนา

งานวิจัยเล็กๆ เพื่อท้องถิ่นของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสร้างฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ผู้คน และภูมิปัญญาของชาวเมือง ใช้การต่อรองโดยไม่ต่อต้านโครงการของภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชวนภาคีพัฒนากรอบวิจัย “เศรษฐกิจพอเพียง” ทำอย่างไรจึงเกิดความยั่งยืน?

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายชุมชนและสังคม จัดประชุม “หารือแนวทางพัฒนาทิศทางและกรอบการวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นงานวิจัย “เศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้โครงการประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาอื่นๆ พร้อมกับการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ไทยในกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเชียและโลก

อ่านเพิ่มเติม...

เที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ “แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย”

“....ขาพเจาไดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงนําสิ่งของพระราชทานไปชวยเหลือราษฎร มักจะเปนเครื่องอุปโภคบริโภค พระเจาอยูหัวรับสั่งกับขาพเจาวาการชวยเหลือแบบนี้เปนการชวยเหลือเฉพาะหนา ซึ่งชวยเขาไมไดจริง ๆ ไมเพียงพอ ทรงคิดวาทําอยางไรจึงจะชวยเหลือชาวบานเปนระยะยาว คือทําใหเขามีหวังที่จะอยูดีกินดีขึ้น ขาพเจาจึงเริ่มคิดหาอาชีพเสริมใหกับครอบครัวชาวนาชาวไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูทรงหาแหลงน้ำใหกับการทําไรทํานาของเขา เปนผลตอประเทศชาติ ตอบานเมือง ทรงพระดําเนินไปดูตามไรของเขาทรงคิดวานี่เปนการใหกําลังใจ และที่ทรงใหขาพเจาดูแลครอบครัวเลยเปนที่เกิดของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ....” (พระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ)

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. หนุน ม.ราม เปิดตัว “RU - Core” ศูนย์วิจัย Climate Change หวังเป็น ‘ฮับความรู้’ ส่งต่อข้อมูลให้นักวิจัยทั่วโลก

TRF-RU Core - Regional Climate Change and Alternative Energy Center

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการเปิด “RU - core หรือ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน” ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความเป็นเลิศด้านการย่อส่วนแบบจำลองภูมิอากาศโลก และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิอากาศให้กับผู้ใช้ในระดับต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยงจากความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม...

สององค์กรวิจัยแนะรัฐบาลใช้สูตรปราบคอร์รัปชั่นสากล

Corruption Perceptions Index of Thailand

สกว. ผนึกกำลัง ทีดีอาร์ไอ จัดเวทีชี้แจงปัญหาและทางออกกรณีดัชนีการรับรู้ด้านคอร์รัปชันของไทยแย่ลง ชี้ปัจจุบันภาพลักษณ์ถูกเชื่อมโยงกับประชาธิปไตยมากขึ้น จึงต้องให้ความสำคัญกับทั้งสองส่วน ปรามรัฐบาลอย่าคิดสูตรปราบคอร์รัปชันเอง แต่ควรใช้แนวทางสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และเปิดเผยข้อมูลที่สาธารณชนสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะโครงการประชารัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ Pro - Green มธ. - สกว. ชูแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว หวังไทยเป็น Green Economy ที่ยั่งยืน

มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (PRO – Green) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเวทีเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวเรื่อง “มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อระดมความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยในประเด็นการส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของภาคเอกชน

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มมิตรผล - สกว. ปั้นนักวิจัยสู่เศรษฐกิจชีวภาพ สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0

ลงนามความร่วมมือระหว่าง สกว. กับ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล

กลุ่มมิตรผล จับมือกับ สกว. ปั้นบุคลากรวิจัย ป.โท-เอก เพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยไปสู่ “เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยมุ่งเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หวังผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่แบบก้าวกระโดด สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ประกาศถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สกว. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. นำคณะผู้บริหารและพนักงาน สกว. ประกาศถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐ ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เพื่อให้การบริหารงานของ สกว. มีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริตในทุกระดับ


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TRF_Statement_of_Organizational_Administration_with_Honesty.pdf)TRF Honesty Statementเอกสารถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ลงนามโดย ผอ.สกว.107

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. จับมือ อบก. ผลักดันงานวิจัย Climate Change สู่การใช้ประโยชน์ภาคนโยบาย
  2. 3 ภาคีขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู สร้างอาชีพใหม่พื้นที่ชายแดนใต้
  3. นักวิจัย สกว. ซิวรางวัลแกนนำนวัตกรรมที่ลอนดอน
  4. สกว. ผุดตลาดนัดความคิด ชิมลางต่อยอดเชิงพาณิชย์
  5. อาเซียนจับมือพูดคุยมาตรการแก้ปัญหาการจัดการน้ำ