สกว.-นิด้า-มธ.ตามรอยเท้าพ่อสานต่อป่าในเมือง

 

2312255902

สกว จับมือนิเทศ นิด้า และวารสารฯ มธ. เดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อป่าในเมือง สร้างความตื่นรู้ให้สังคม คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ผ่านการสื่อสารความรู้จากงานวิจัย สกว. ในรูปแบบต่าง ๆ

ศ. ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นประธานเปิดงานเสวนา “เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อป่าในเมือง”ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า และคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ในแนวคิด ‘ป่าในเมือง’ ที่มีระบบการจัดการทรัพยากรป่าที่เพื่อ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้แบบยั่งยืน ผ่านการสื่อสารความรู้จากงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการวิจัยความเต็มใจจ่าย เพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพฯ ของ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

“สหกรณ์และนวัตกรรม” ทางออกแก้ปัญหาข้าวไทยอย่างยั่งยืน

21 ธันวาคม 2559

         2212255907

ราคาข้าวที่ตกต่ำ มีต้นทุนการผลิตสูง หรือการเป็นหนี้ ล้วนเป็นปัญหาเรื้อรังของชาวนาไทย ทั้งๆที่เคยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก  ชาวนาซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศยังคงมีฐานะยากจนอยู่เมื่อเทียบกับชาวนาญี่ปุ่น ที่แม้จะมีพื้นที่ทำนาน้อยกว่าแต่กลับมีฐานะความเป็นอยู่ดีกว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรญี่ปุ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี เกิดจากมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งและมีการใช้นวัตกรรมในระบบการผลิต ปัจจุบันหลายภาคส่วนของไทย ได้พยายามเสนอแนวทางแก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ำโดยการรับซื้อขายข้าวทางออนไลน์ การระดมทุน การเปิดจุดบริการรับซื้อข้าวจากชาวนา เป็นต้น วิธีการเหล่านี้แม้จะแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทย  แต่ยังคงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ยั่งยืน ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของชาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบสหกรณ์ที่มีการบริหารการเงินที่เหมาะสม มีการสร้างโรงสีชุมชน มีการจัดสรรเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ใช้ในชุมชน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การปลูกแบบเปียกสลับแห้ง การทำเกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  และนวัตกรรมเพื่อแปรรูปหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าข้าว ฯลฯ จะทำให้ชาวนาสามารถวางแผนและจัดการการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิต ขายสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปข้าวสดเพียงอย่างเดียว มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

สัมภาษณ์: เข้าใจชนบทไทยใหม่กับ อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ “เราต้องออกแบบนโยบายที่เหมาะกับโครงสร้างครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลง”

 
2212255906
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ภาคชนบทไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาล “ชนบทที่เรารู้จัก” ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขยายอันอบอุ่น สังคมหมู่บ้าน เศรษฐกิจแบบยังชีพ เหลือแค่ในแบบเรียนเท่านั้น หากสังคมไทยต้องการเดินตามยุทธศาสตร์การเติบโตแบบนับรวมทุกคน (inclusive growth) ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำความเข้าใจ “หน้าตาใหม่” ของครัวเรือนในชนบทไทย
Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ชวน ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในนักวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสวัสดิการสังคมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาพูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในชนบทไทย และนัยทางนโยบายที่อาจารย์สกัดได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จัดเก็บต่อเนื่องกว่า 13 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ผนึกกำลังสทท.พัฒนาท่องเที่ยวไทย

 

2212255902

สกว.จับมือ สทท. พัฒนาการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและกำลังคนสายอาชีพ รวมถึงศักยภาพของชุมชนและสังคมบนฐานทรัพยากรในมิติต่าง ๆ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการแข่งขันในเวทีโลก ขณะที่ด้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวปีนี้ยังถือว่าเข้าเป้า คาดปีหน้ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5

20 ธันวาคม 2559 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิดล์ เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศ สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนนำองค์ความรู้และผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศในด้านการท่องเที่ยวและบริการ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เปิดตัวศูนย์ข้อมูล-คู่มือต้านแผ่นดินไหว

2112255901

สกว.เปิดตัวศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวไทย-หนังสือคู่มือวิศวกรและช่างเทคนิค หวังเป็นแหล่งข้อมูลที่อ่านเข้าใจง่ายและใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมสรุปผลงานจากหิ้งสู่ห้างเผยแพร่ความรู้สู่แก่วิศวกรและช่างท้องถิ่น รวมถึงการเสริมกำลังบ้านที่ตกสำรวจจากจากแผ่นดินไหวเชียงราย

19 ธันวาคม 2559 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวเปิดตัวการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางด้านแผ่นดินไหวแห่งประเทศไทย  (TEIC) และสรุปผลการดำเนินงานในโครงการเผยแพร่ความรู้งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหวสู่วิศวกรและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว” ซึ่งมี ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯสั่งเร่งทำโรดแมปขับเคลื่อนประเทศใน4เดือน

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์วันที่ 16 ธันวาคม 2559, 20:15อ่านแล้ว 1,487 ครั้ง

 

new1912255903

 

"นายกรัฐมนตรี" สั่งทำแผนโรดแมปขับเคลื่อนประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน ชี้ต้องสอดคล้องกับเรื่องเร่งด่วน 30 ลำดับ-ยุทธศาสตร์ 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือสสค.พัฒนาทีมโค้ชคุณภาพ ยกระดับร.ร.ต่อเนื่องในพื้นที่ยากลำบาก

 New1912255902

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (New1912255901.pdf)New1912255901.pdfข่าวเด่นประจำสัปดาห์163

“ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง” ในงานสังคมสุขใจ

16 - 18 ธันวาคม 2559   

1712255906

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มูลนิธิสังคมสุขใจ และหน่วยงานภาคี จัดงาน  “ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง”  ณ รร.สามพรานริเวอร์ไซด์  จ.นครปฐม เพื่อเผยแพร่ความรู้วิถีเกษตรพอเพียง ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว.เปิดตัวโปรแกรม CU. Tweet ตัดวงจรข่าวลือ

1612255901

นักวิจัย สกว.เปิดตัวโปรแกรม CU. Tweet เพื่อสร้างสังคมสารสนเทศคุณภาพ รู้เท่าทันข่าวลือบนทวิตเตอร์และสื่ออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดตัวโปรแกรม CU. Tweet เครื่องมือในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อบนความทวิตเตอร์ โดยความร่วมมือระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว.ในชุดโครงการข่าวลือท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองในทวิตเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสารสนเทศคุณภาพที่ปราศจากข่าวลือ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ‘เด็กไทยในยุคดิจิทัลต้องไม่อ้วน’ 42 รร.ในชัยนาท ใช้หลักสูตรเรียนรู้จากงานวิจัย กระตุ้นเด็กไทยกินผักผลไม้มากขึ้น
  2. อินโฟกราฟิก: ครูโรงเรียนเล็กภาระหนัก
  3. ต่อต้านคอร์รัปชันด้วย Big Data
  4. สกว.ร่วมประชุม “ลดพื้นที่ทำนา ลดความเสียง” ส่งออกข้าวไทย
  5. สกว.แถลงข่าว “กรณี PISA และทางออกการศึกษาไทย เด็กไทยไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จริงหรือ ?