กลุ่มมิตรผล - สกว. ปั้นนักวิจัยสู่เศรษฐกิจชีวภาพ สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0

ลงนามความร่วมมือระหว่าง สกว. กับ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล

กลุ่มมิตรผล จับมือกับ สกว. ปั้นบุคลากรวิจัย ป.โท-เอก เพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยไปสู่ “เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยมุ่งเทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หวังผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่แบบก้าวกระโดด สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ประกาศถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สกว. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. นำคณะผู้บริหารและพนักงาน สกว. ประกาศถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐ ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เพื่อให้การบริหารงานของ สกว. มีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริตในทุกระดับ


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TRF_Statement_of_Organizational_Administration_with_Honesty.pdf)TRF Honesty Statementเอกสารถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ลงนามโดย ผอ.สกว.80

สกว. จับมือ อบก. ผลักดันงานวิจัย Climate Change สู่การใช้ประโยชน์ภาคนโยบาย

Climate Change

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สกว. โดยฝ่ายนโยบายและสวัสดิภาพสาธารณะ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง “การวิจัยด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อไปสู่การปฏิบัติ” ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. ร่วมกันลงนาม เพื่อผลักดันงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change สู่การใช้ประโยชน์ภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

3 ภาคีขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู สร้างอาชีพใหม่พื้นที่ชายแดนใต้

ปลาพลวงชมพู ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี

ม.อ. จับมือ สกว. และ กรมประมง พัฒนารูปแบบการเลี้ยงและขยายพันธุ์ “ปลาพลวงชมพู ราชาแห่งแม่น้ำสายบุรี” หวังสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่จังหวัดสามชายแดนใต้ และอนุรักษ์พันธุ์ปลาตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นักวิจัยชี้ราคาแพงสุดในอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว. ซิวรางวัลแกนนำนวัตกรรมที่ลอนดอน

สองนักวิจัย สกว. จากมหิดล และ สจล. คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากผลงาน “การตรวจวัดทางชีวภาพแบบการวัดสัญญาณเรืองแสงเพื่อศึกษาวิจัยด้านชีวการแพทย์” และ “การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยไฟเบอร์ออปติกและเทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบสนามทางแสง” ในการนำเสนอผลงานทุนสนับสนุนการสร้างนักวิจัยแกนนำในการสร้างนวัตกรรมที่ลอนดอน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ผุดตลาดนัดความคิด ชิมลางต่อยอดเชิงพาณิชย์

สกว.ประเดิมจัด “ตลาดนัดความคิด” หวังจุดประกายนักวิจัยต่อยอดงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในงานประชุมวิชาการ และเป็นชุมทางคนเก่งให้คนต้นน้ำ-ปลายน้ำได้มาแลกเปลี่ยนความคิด และเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาให้กับประเทศผ่านโจทย์วิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

อาเซียนจับมือพูดคุยมาตรการแก้ปัญหาการจัดการน้ำ

THA 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สมาคมนักอุทกวิทยาไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันจัดงานประชุมระดับนานาชาติเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำ สู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน และอาหาร” (THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change Towards Asia's Water - Energy - Food Nexus) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอง คอร์ด กรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดตัวหนังสือสืบสานสายธารประวัติศาสตร์อยุธยา

อโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดี มรดกความทรงจำแห่งสยามประเทศ

สกว. เปิดตัวหนังสือ “อโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดี” สนองพระราชปณิธาน สืบสานสายธารประวัติศาสตร์ไทย และเป็นมรดกความทรงจำแห่งสยามประเทศ ในฐานะอัครนครที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเมืองการปกครอง พิธีกรรม เศรษฐกิจและการค้า รวมถึงเมืองมรดกโลก

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดรับทุน 2 ป.เอก สนองยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สกว. สนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เปิดรับสมัครทุน “คปก.-Climate change” ทำวิจัยระดับ ป.เอก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจีน และ “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” หวังสร้างครูแม่ไก่หลังสำเร็จการศึกษาและพัฒนาตัวเองในระดับที่สูงขึ้นในบันไดนักวิจัยอาชีพต่อไป

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (posterClimatechange.pdf)RGJ - Climate Change Posterโปสเตอร์โครงการ "คปก. - Climate change"92
Download this file (toryod_poster.pdf)RGJ Advanced Programmeโปสเตอร์โครงการ ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด (รุ่นที่ 2)87

อ่านเพิ่มเติม...

นโยบายน้ำของไทยยังมีปัญหา อาณัติ ยันควรมี “พ.ร.บ.น้ำ”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย : ฐานความรู้เพื่ออนาคต” เพื่อใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลการศึกษา แลกเปลี่ยนความเห็น สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการในปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากนโยบาย ตลอดจนประเด็นสำคัญที่จะนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายน้ำในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. เสริมแกร่งวิจัย ป.เอก สังคม-มนุษยศาสตร์
  2. กระตุ้นสกว.ลงจากหอคอยงาช้าง มุ่งวิจัยตอบโจทย์สู่ประเทศไทย4.0
  3. ปณิธานความดีเพื่อถวายสักการะแด่ พ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  4. สกว.-สกอ.ประกาศเกียรติคุณ14นักวิจัยผลงานเด่น เข็นงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างร่วมสร้างประเทศไทย 4.0
  5. คปก. ผนึกกำลัง สกว. ปฏิรูปกฎหมายโดยใช้งานวิจัยหนุนเสริม