ทางรอด...ชาวนาไทย 4.0 เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส มองตลาดให้เป็น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย จัดประชุมเวที TRF Forum เรื่อง “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน : สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก” ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องข้าว อย่างยั่งยืน ผ่านมุมมองประสบการณ์ตรงจากเกษตรกร นักธุรกิจและนักวิชาการ อันเป็นการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ภาคนโยบาย จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม...

ฟากวิชาการ ภาคเอกชน จับเข่าคุยประเด็น โอกาสและความท้าทายของไทยเรื่อง ‘เศรษฐกิจสีน้ำเงิน’

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทะเล (Marine Knowledge Platform) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Connect partnership for Blue Economy’s sustainable future” ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคารเอ็สเอ็มทาวเวอร์ เพื่อนำเสนอบทเรียนและมุมมองของภาคธุรกิจต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ปรับกรอบการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งโจทย์ระดับชาติ - ดึงผู้ใช้งานร่วมทีม

นับตั้งแต่ปี 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดให้มีการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการบริหารจัดการ “กรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Research Issues: SRI) เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ จำนวน 12 เรื่อง อย่างมีเป้าหมายและบูรณาการงานหลายฝ่ายของ สกว. เพื่อมุ่งให้เกิดผลลัพธ์เบื้องต้นภายใน 3 ปี โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปบนเส้นทาง 4G นั่นคือ ความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมโชว์นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา

TK Park ก.วิทย์ สวทช. GISTDA และ สกว. ขอเชิญร่วมงาน “นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา” ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทึ่งกับมันสมองของมนุษย์ในการค้นคิดนวัตกรรมที่ใช้ในอวกาศ สู่สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวเรา พบกับกิจกรรม ความรู้ และความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากแต่ละฐานการเรียนรู้ อย่าพลาด! งานจัดถึงวันที่ 30 ก.ค. นี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สทป. ปั้นนักวิจัย ป.เอก พัฒนานวัตกรรมป้องกันประเทศ

สกว. โดย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จับมือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการ “สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์” อันจะก่อให้เกิดการ พึ่งพาตนเอง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น

สปวท. โดยการสนับสนุนจาก สกว. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มธ. จัดการประชุมหารือร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง “(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น พ.ศ.....” เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นสำหรับการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทูตเกษตรแนะ สกว. ส่งออกตลาดญี่ปุ่น ขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทางเรือ

ทูตเกษตรประจำกรุงโตเกียว “พอใจ” ผลการทดสอบขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทางเรือจากไทยไปญี่ปุ่น ของนักวิจัย สกว. ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ 2 เท่าเมื่อเทียบกับทางอากาศ และสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร พร้อมแนะทำสวนควบคุมพิเศษให้มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานส่งออก

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมกับ 24 มหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่”

สกว. ผนึกกำลัง 24 มหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าภายใต้โครงการ “ท้าทายไทยฯ” กลุ่มเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” หนุนเสริมทักษะนักบริหารจัดการงานวิจัยของแต่ละมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ดูงานการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

สกว. ศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ณ องค์การเภสัชกรรม เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ สกว. ก้าวสู่ความเป็นองค์กรมาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม...

แพทย์ชี้พันธุกรรมเกี่ยวข้อง ‘ใหลตาย’ แนะคนในครอบครัวตรวจหาความเสี่ยง

นักวิจัย สกว. แพทย์จุฬาฯ แนะนำคนในครอบครัวตรวจพันธุกรรมหาความเสี่ยงของโรค หากมีบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคทางพันธุกรรม อาจได้แนวทางการดูแลและป้องกันก่อนที่จะเป็นโรคนั้นๆ ระบุ “ใหลตาย” เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่การส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งมีสาเหตุจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการ ‘เสริมกำลังอาคารโรงเรียนเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว’ จากงาน “วิจัย” สู่ “การใช้ประโยชน์จริง” ในพื้นที่
  2. แพทย์แนะเก็บดีเอ็นเอผู้ป่วยมะเร็ง ใช้ทำนายโรคของคนในครอบครัว
  3. นักวิจัย มธ.เจ๋ง พัฒนา SMART BIKE METER
  4. พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559
  5. สกว. ร่วมผนึกกำลัง บีโอไอ ตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง