สกว. เสริมแกร่งจันทบุรี 4.0 เน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - โรงแรมมาตรฐาน - นครแห่งอัญมณีโลก

สกว. จับมือกับ นักธุรกิจ และ เกษตรกร ในท้องถิ่นเสริมแกร่ง “จันทบุรี 4.0” พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแอพพลิเคชั่น พร้อมจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม “จันทบุรีโมเดล” ให้เป็น ต้นแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐานอาเซียน และศึกษาศักยภาพเพื่อจัดทำโรดแมป ‘นครอัญมณี’ ให้เป็น ศูนย์กลางอัญมณีโลก

อ่านเพิ่มเติม...

แวดวงวิชาการศิลปะเมืองไทย เปิดตัวหนังสือวิจารณ์งานศิลป์

สกว. ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ : การวิจัยและพัฒนา” จัดงาน สนทนาสาธยายว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์ นำเสนอองค์ความรู้ในแวดวงการวิจารณ์งานศิลปะในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวหนังสือวิจารณ์ศิลปะ 4 เล่ม

อ่านเพิ่มเติม...

ยลเสน่ห์งานศิลป์และการพัฒนาตามรอยเส้นทางทรงงาน

กว่าครึ่งศตวรรษที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ริเริ่มโครงการในพระราชดำริที่สะท้อนถึงความรักความห่วงใยในฐานะแม่ของแผ่นดินที่มีต่อปวงชนชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ศิลปินพื้นบ้านจับมือคนรุ่นใหม่จัดละครหุ่นร่วมสมัย

นักวิจัย สกว. จับมือ ศิลปินพื้นบ้าน และ เยาวชนรุ่นใหม่ จัดแสดงละครหุ่นร่วมสมัย “สินไซเด็กเทวดา” ดัดแปลงจากวรรณกรรมอีสานสังข์ศิลป์ชัย หวังเชื่อมคนยุคใหม่ให้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบท้องถิ่น เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อสืบสานให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

เที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ “แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย”

“....ขาพเจาไดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงนําสิ่งของพระราชทานไปชวยเหลือราษฎร มักจะเปนเครื่องอุปโภคบริโภค พระเจาอยูหัวรับสั่งกับขาพเจาวาการชวยเหลือแบบนี้เปนการชวยเหลือเฉพาะหนา ซึ่งชวยเขาไมไดจริง ๆ ไมเพียงพอ ทรงคิดวาทําอยางไรจึงจะชวยเหลือชาวบานเปนระยะยาว คือทําใหเขามีหวังที่จะอยูดีกินดีขึ้น ขาพเจาจึงเริ่มคิดหาอาชีพเสริมใหกับครอบครัวชาวนาชาวไร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูทรงหาแหลงน้ำใหกับการทําไรทํานาของเขา เปนผลตอประเทศชาติ ตอบานเมือง ทรงพระดําเนินไปดูตามไรของเขาทรงคิดวานี่เปนการใหกําลังใจ และที่ทรงใหขาพเจาดูแลครอบครัวเลยเปนที่เกิดของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ....” (พระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ)

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 6