ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง พลังงานและพลังงานทางเลือก (SRI 11) “ศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทย”

TRFlogo2556

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง
พลังงานและพลังงานทางเลือก (SRI 11)

“ศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทย”

1. เหตุผลและความสำคัญ

การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่ขยายตัวมากขึ้นเป็นประเด็นด้านพลังงานที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีทางเลือกหลายทางที่เหมาะกับสภาพของภูมิประเทศไทย หนึ่งในแนวทางที่หลายประเทศประสบความสำเร็จ และอาจเป็นทางเลือกที่สำคัญทางหนึ่งของประเทศไทย คือการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาพลังงานทางเลือก สกว. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย จึงได้จัดตั้งประเด็นวิจัยการพัฒนาพลังงาน พลังงานทางเลือก และความเป็นธรรมในระบบพลังงาน โดยสนับสนุนให้มีการวิจัยในการพัฒนาบูรณาการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและมีการกำกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และหนึ่งในประเด็นวิจัยสำคัญคือการพิจารณาถึงศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทย โดยในกรอบงานที่สนับสนุนครั้งนี้ จะเน้นไปที่ภูมิภาคที่มีฝนตกชุก เช่น พื้นที่ภาคใต้ประเทศ และภูมิภาคที่มีโอกาสได้รับแสงอาทิตย์เป็นเวลานาน เช่น พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มตั้งแต่การกระจายตัวของวัตถุดิบ (หากเป็นชีวมวลเหลือใช้) การยอมรับของชุมชน ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ศักยภาพของชุมชนในการดูแลรักษาเทคโนโลยี หรือลักษณะของการดำเนินการที่ยั่งยืนสำหรับเทคโนโลยีที่คัดเลือก โดยคาดว่าจะสามารถนำเสนอเป็นต้นแบบพื้นที่ที่มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องให้ ให้แก่พื้นที่อื่นๆ ได้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TOR_Energy_Research_Proposal_2560.pdf)TOR Research Proposalประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยพลังงานและพลังงานทางเลือก (SRI 11)388

อ่านเพิ่มเติม...