อาจารย์วิศวะ ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรม “คอนกรีตพรุน” ลดปัญหาน้ำขังบนทางเท้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ จาก ศูนย์บูรณะระบบนิเวศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้านักวิจัยฯ โชว์ผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋ง “คอนกรีตพรุน” เทคโนโลยีคอนกรีตชนิดใหม่ ผ่านต้นแบบระบบจัดการน้ำบนทางเท้าในเขตชุมชนเมือง ซึ่งคอนกรีตพรุนสามารถระบายน้ำได้ดี แก้ปัญหาน้ำท่วมขังตามทางเดินเท้า และยังมีระบบการจัดการน้ำให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ลดการเกิดหลุมขรุขระ การทรุดตัวของวัสดุรองชั้นผิวทาง น้ำบางส่วนยังสามารถออกแบบให้ซึมลงใต้ดินเพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน เป็นนวัตกรรมของระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

แวดวงวิจัยไทยเผยคำตอบ “นาโนเทคโนโลยี” ดีจริงหรือ?

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ มีการจัดเสวนาเรื่อง “ผลิตภัณฑ์นาโนปลอดภัยจริงหรือ?” เพื่อค้นหาแนวทางในการสื่อสารความรู้และสร้างความปลอดภัยเรื่องนาโนเทคโนโลยีให้กับสาธารณชน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือพันธมิตรพัฒนาอาหารเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

7 หน่วยงานพันธมิตรจับมือพัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ รองรับ “Aging Society” หลังองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ ภายในปี 2593 โลกจะมีประชากรผู้สูงอายุกว่า 2,200 ล้านคน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) จัดสัมมนาและระดมความคิด “นวัตกรรมและเครือข่ายการพัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ” ขานรับ “Aging Society” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยมุ่งเป้า สกว. กล่าวถึงแนวทางในการสนับสนุนการวิจัยประเด็นอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุว่า สกว. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสนับสนุนการวิจัยในประเด็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในทุกมิติ ทั้งการเตรียมความพร้อมด้านรายได้ การสร้างงาน รวมถึงการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรผู้สูงวัยอยู่ในอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาก ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอันใกล้ให้กับประชากรกลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

ดังนั้น สกว. และหน่วยงานเครือข่าย Care Food ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็น แล้วใช้กลไกของแต่ละหน่วยงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุของประเทศ โดย สกว.ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยก็จะนำ Roadmap ที่ได้จากการระดมความเห็นของภาคเอกชน นักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ มากำหนดทิศทางการสนับสนุนและบริหารจัดการทุนวิจัย เริ่มตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานผ่านความเข้มแข็งของเครือข่ายนักวิจัยคุณภาพสูง ไปจนถึงการพัฒนากำลังคนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง และกระทั้งการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตจริงภายใต้กรอบการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. กำลังดำเนินงานอยู่ ซึ่งความร่วมมือการขับเคลื่อนนวัตกรรมครั้งนี้จะเป็นกลไกหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่สังคม Aging Society ต่อไป

ด้าน ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ได้สนับสนุน SMEs แก้ปัญหาที่พบในการผลิตด้วยการทำวิจัยและพัฒนา ใช้ วทน. ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาทั้งทางด้านคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ฯลฯ ทำให้ SME สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และกระบวนการ จนมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ที่ผ่านมา ITAP สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และตรงกับโจทย์ความต้องการของ SMEs แต่ละราย และสนับสนุนการทำโครงการวิจัยและพัฒนาให้ SMEs เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมมาแล้ว มากกว่า 6,000 โครงการ

สำหรับความร่วมมือดำเนินโครงการ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ที่เกิดขึ้นนี้ ITAP มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยภาคอุตสาหกรรม เพื่อปรับกลยุทธ์เชิงธุรกิจและเตรียมพร้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดใหม่ที่เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเลือกซื้อสูง ทั้งผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ และจะเป็นตลาดใหญ่ในอนาคต ด้วยการนำ “เทคโนโลยี (technology)” ร่วมกับ “การออกแบบ (design)” มาใช้ในการผลิตอาหารจากวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตหลักอยู่แล้ว เครือข่าย CARE FOOD เป็นหนึ่งของความร่วมมือในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยที่เกิดจากการบูรณาการหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัย หน่วยงานวิจัยพัฒนา และภาคการศึกษา เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ SMEs เติบโตบนเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นแกนหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย ITAP/สวทช. จะร่วมสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและบริหารจัดการทุนวิจัย รวมทั้งผลักดันผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ขณะที่ นางฉันทรา พูนศิริ รองผู้ว่าการฯ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวว่า วว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยที่ผ่านมา วว. ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคต่างๆ ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) อาทิ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน เป็นต้น รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และหลายผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการเพื่อผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์

นอกจากประเด็นดังกล่าว วว. ได้จัดตั้ง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ. : InnoFood) ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ให้การบริการวิจัยและพัฒนา บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ให้คำปรึกษา บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร ในรูปแบบ One Stop Solution ในด้านผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ให้ประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มของผู้สูงอายุเป็นหลัก

งานเดียวกันนี้ เครือข่ายจะดำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวคิด “Health Food for Good Health” ได้นำ Technology Show Case ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุมากกว่า 30 ผลงาน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุง ลูกเดือยต้านมะเร็ง อาหารข้นหนืดตำรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่กลืนลำบาก ผลิตภัณฑ์อาหาร Low GI และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเอนไซม์ที่ช่วยย่อย เป็นต้น ตัวอย่างสินค้าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น มาจัดแสดง พร้อมจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดกับผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการต่อยอดผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ต่อไป


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

3 นักวิจัยรุ่นกลางพิชิตเงินแสน ประชันไอเดียขายงานโดนใจ

ครั้งแรกของเมืองไทย! กองทุนนิวตัน บริติช เคานซิล จับมือกับ สกว. จัดเวทีให้นักวิจัยรุ่นกลางมาประชันขายงานวิจัยให้โดนใจกรรมการภายใน 5 นาทีภายใต้โจทย์แก้ปัญหาของประเทศและสังคมในมุมกว้าง หวังกระตุ้นให้สื่อสารงานวิจัยที่สร้างแรงกระเพื่อมและเกิดการเปลี่ยนแปลง ท้ายสุด 3 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลและเนคเทคคว้าเงินแสนไปครอง

อ่านเพิ่มเติม...

Promoting Life Sciences Innovation with Investment

นักวิจัย สกว. แสดง 2 ผลงานวิจัยเด่นในโครงการ “การส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้านการลงทุน” (Promoting Life Sciences Innovation with Investment) เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมทางชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพในเชิงพาณิชย์ ตอบรับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 16