'Farmer Shop' โมเดลร้านค้าปลีกชุมชนจากงานวิจัย ภายใต้แนวคิด 'เป็นธรรมกับผู้ผลิต เป็นมิตรกับผู้บริโภค'

10590532 1003009783051352 6155397581448204098 n18 เมษายน 2558 -- พันตรีนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) ดารา - นักแสดง เข้าร่วมงานนิทรรศการ 'สุขใจไทยแลนด์' ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ อุทยานการเรียนรู้ ( ที เค พาร์ค) ณ ลานสานฝัน ที เค พาร์ค ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมเปิดบูธ แสดงสินค้าจากร้าน Farmer shop ที่ตนเองเป็นหุ้นส่วน ทั้งนี้ Farmer shop ถือเป็นตัวแบบธุรกิจทางเลือก จากโครงการวิจัยของ สกว. และ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โครงการนำร่อง พัฒนาตัวแบบร้านค้าปลีกชุมชน ที่นำแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบธุรกิจ เพื่อต้องการให้ผู้ผลิต คือเกษตรกร ถูกรับซื้อสินค้าในราคาที่ยุติธรรม และผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ถวายทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นแด่สมเด็จพระเทพฯ

            IMG 1701สกว.ทูลเกล้าฯ ถวายทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล เนื่องจากทรงเป็นแบบอย่างของความเป็นนักวิจัยที่ดีและประยุกต์ใช้ความรู้ในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ พร้อมนำศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี ๒๕๕๗ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เกียรติยศ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำผู้บริหาร นักวิจัย พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายหนังสืออันเป็นผลงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...

The Research System Reform: Paradigm shift and the Challenges

IMG 12478 เมษายน 2558 --- ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวระหว่างการบรรยายหัวข้อ “The Research System Reform: Paradigm shift and the Challenges” ในหลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม รุ่น 2 (Research and Innovation Executive Programme) ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ซึ่งจัดโดย สกว. และสถาบันคลังสมองของชาติ ว่าปัจจุบันผลงานตีพิมพ์ของไทยหล่นมาอยู่อันดับ 3 ของอาเซียน มาเลเซียแซงหน้าไปอันดับ 2 โดยมีสิงคโปร์เป็นอันดับ 1 แต่ด้วยบริบทที่เท่าเทียมกันไทยน่าจะมีศักยภาพสูง หากมองในด้านดีจะมีกำลังใจในการทำงานแต่ก็ต้องไม่ละเลยจุดอ่อน แต่ต้องคิดว่าจะปฏิรูประบบวิจัยต่อไปอย่างไรให้งานวิจัยของไทยก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

แนวทางการปฏิรูปที่ร่วมกันกำหนดโดย วช. และ 5 ส. มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบาย ทุนวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัย งบวิจัย สถาบัน บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการผลผลิต และระบบประเมินผล ซึ่งสิ่งที่ต้องปฏิรูปเป็นอันดับแรกคือ นโยบายของรัฐ คอบช. มหาวิทยาลัย แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ การเมือง เพราะมีผลต่อนโยบายของการวิจัยของประเทศ ในต่างประเทศผู้นำองค์กรด้านการวิจัยจะมีบทบาทในการเมืองด้วย ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย และช่วยผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้เห็นความสำคัญของงานวิจัย เช่น อังกฤษ จีน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

อนาคตการกระจายอำนาจของไทยเป็นอย่างไรต่อจากนี้ ?

001ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เป็นประธานในการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 ของ ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองท้องถิ่น (ศูนย์ สปวท.) เรื่อง อนาคตของการกระจายอำนาจ? ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กทม.  เพื่อกระจายความรับรู้และสร้างความตระหนักในปัญหาการกระจายอำนาจที่ดำรงอยูในปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อการร่วมกันพัฒนาการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

เวทีน้ำ สกว. เชื่อมโยงโครงข่ายจากพื้นที่สู่นโยบายประเทศ

            120 มีนาคม 2558 ---- ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการวิจัยยุทธศาสตร์ “การจัดการทรัพยากรน้ำ สกว.” เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 6 เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดและชุมชน บทเรียนจากงานวิจัยสู่งานปฏิรูป” เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เพื่อนำเสนอผลสรุปของชุดโครงการวิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด และข้อเสนอ กลไก ข้อต่อ ของการวางแผนการจัดการน้ำ รวมถึงกรณีศึกษาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงจากงานวิจัย เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการน้ำระดับต่างๆ  ในลักษณะโครงข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำจากพื้นที่สู่นโยบาย ตลอดจนจัดทำเอกสารประกอบการจัดเวทีและรายงานสรุปผลเผยแพร่สู่สาธารณะ และข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยส่งให้กรรมาธิการปฏิรูปต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การประชุมวิชาการ “Pediatric Research Day”
  2. สกว.หนุนแผนรับมือนักท่องเที่ยวจีน-แนะมารยาทที่ดี
  3. สกว.-มช.ระดมสมองหมอกควันภาคเหนือ แนะบังคับกม.ให้นายทุนร่วมรับผิดชอบ
  4. สกว.จับมือกสิกรไทยหนุนเสริมการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปี 2
  5. สกว.-บก.จร.โชว์ “จ่าเฉยอัจฉริยะ” ออกใบสั่งออนไลน์

Page 1 of 256