logotrf

ทิศทางงานวิจัยท้องถิ่นเชิงพุทธธรรม สกว. ใช้“ธรรม”ขับเคลื่อนแก้ปัญหาคนในชุมชน

           02-0620 สิงหาคม 2557 --  สถาบันวิจัยหริภุญชัย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวิจัยเชิงพุทธธรรม ครั้งที่ 1 “ทิศทางงานวิจัยเชิงพุทธธรรม” โดยมีพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถา ณ วิทยาสงฆ์ลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินโครงการวิจัยเชิงพุทธธรรม และหาแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัย กรอบการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานร่วมกับสถานบันการศึกษาและผู้สนใจ รวมถึงสร้างความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

ทูตออตตาวาหนุน สกว.แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับแคนาดา

01-03            เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา ยินดีประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัยไทยและแคนาดาผ่าน สกว. เบื้องต้นมุ่งเป้าที่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร และทุนปริญญาเอก คปก. เหตุมีความเข้มแข็งทั้งด้านงบวิจัยและบุคลากร 

            วันที่ 21 สิงหาคม 2557 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประชุมร่วมกับนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา และคณะ ณ ห้องประชุม สกว. เพื่อหารือแนวทางในการร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยระหว่างไทยและแคนาดา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือรามจิตติปฏิรูปการศึกษาไทยในกระแสบูรพาภิวัตน์

         2 18 สิงหาคม 2557 --- ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมโครงการเสวนาจับกระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา และพัฒนาเด็กและเยาวชน (INTREND) เรื่อง “จับกระแสการศึกษาในบูรพาภิวัตน์: บทเรียนและข้อคิดเพื่อการศึกษาไทย”  ณ ห้องประชุม สสค. เพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวและแลกเปลี่ยนความคิด บทเรียน และยุทธศาสตร์การศึกษาภายใต้กระแสบูรพาภิวัตน์จากนานาประเทศ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้แง่คิดและข้อเสนอต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาไทยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักวิทย์ดีเด่นปี 2557

            IMG 9903118 สิงหาคม 2557 -- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ และมอบของที่ระลึกแด่ ศ. ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ และ ศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 รวมถึงนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประกอบด้วย ผศ. ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล ผศ. ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ดร.ปริญญา การดำริห์ และ ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์

            องคมนตรี กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีและชื่นชมผู้รับรางวัลปีนี้โดยยกตัวอย่างในประเทศสวีเดนที่ยึดหลัก “หน้าที่นิยม” คือแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด สังคมจึงต้องให้เกียรติและยกย่องคนที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุด ไม่ใช่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงสุด ในโอกาสนี้จึงขอชื่นชมยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลและครอบครัวในฐานะผู้ที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุด วิทยาศาสตร์เป็นมิติสากล ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดเชื้อชาติใดจะได้รับการยกวิทยฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์สากล ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังต่อไป ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นห่วงโซ่ที่วงการวิทยาศาสตร์จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557

12รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัย ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง โจทย์วิจัยด้านน้ำเชื่อมโยงหลายมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ดิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ต่อความมั่นคงด้านทรัพยากร ด้านอาหาร และด้านพลังงาน ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ข้อสังเกต-หลีกเลี่ยงสถานที่ก่อสร้างเสี่ยงอันตราย
  2. สกว.หนุนสร้างแรงจูงใจลดปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ลาดชัน
  3. สกว.หนุนมหาวิทยาลัยในพื้นที่สุราษฎร์ธานี หวังเป็นต้นแบบในภูมิภาคเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  4. นักวิจัย สกว. แนะแนวทางป้องกันตึกถล่ม
  5. สกว.จับมือมรภ.สกลนครทำโรดแมปพัฒนางานวิจัยท้องถิ่น

Page 1 of 237