สกว.-มธ.เปิดตัวศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว

             IMG 1901สกว.จับมือม.ธรรมศาสตร์ เปิดตัว “ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว” เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ สร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเผยแพร่จุลสาร “จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว” ราย 3 เดือนสู่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน

            1 ธันวาคม 2558 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ รศ. ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันเปิดตัวศูนย์วิจัยนโยบายด้านกระแสเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy Watch)” และการประชุมเครือข่ายกัลยาณมิตรจากสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเขียนข้อเสนองานวิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียว โดยคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนจัดการลุ่มน้ำน่านรองรับความเสี่ยงใหม่

          4 ทีมวิจัย สกว.วางระบบบริการจัดการลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความเสี่ยงใหม่และรองรับการปรับตัว ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและตำบล ขณะที่ผู้แทนกรมชลประทานแนะสรุปรายงานส่ง กยน. เพื่อมอบนโยบายสู่หน่วยงานปฏิบัติ

            1 ธันวาคม 2558 --- ผศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. เป็นประธานการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการการศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมี รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้ขอบเขตการพัฒนาระบบการบริหารจัดการในลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความเสี่ยงใหม่และรองรับการปรับตัว

รศ. ดร.สุจริตระบุว่า คณะวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือบริหารควบคุมการระบายน้ำจากหลายเขื่อนเพื่อแก้ไขน้ำแล้ง-น้ำท่วมในลุ่มน้ำภาคเหนือ และความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ราบภาคกลาง รวมถึงระบบการบริหารจัดการน้ำภายใต้การจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้จากข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางแผนและประเมินผลกระทบเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจและสังคม แผนการจัดการน้ำเชิงกลยุทธ์และการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน จัดทำข้อเสนอแนะและแผนการจัดการน้ำเชิงกลยุทธ์และการเชื่อมโยงแผนพัฒนาลุ่มน้ำกับแผนพัฒนาจังหวัดและตำบล รวมถึงพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ผลการวิเคราะห์จากแบบจำลอง MRI-GCM

อ่านเพิ่มเติม...

เก้าอี้น้องยิ้มช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ

          IMG 1860   สกว.สนับสนุนนักวิจัย มจธ. ออกแบบเก้าอี้ “น้องยิ้ม” ที่เหมาะกับบริบทสังคมไทย เพื่อช่วยบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการทั้งกรุงเทพฯ และชนบทที่ห่างไกล หวังกระตุ้นให้เด็กบำบัดอย่างสม่ำเสมอและช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต

รศ. ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนที่สามารถช่วยในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทางกายภาพในชนบทที่ห่างไกล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มอบเก้าอี้ “น้องยิ้ม” สำหรับการฟื้นฟูเด็กพิการแก่นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ รองประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์

อ่านเพิ่มเติม...

การหารือสร้างความร่วมมือ สกว.-GISTDA

DSC 6874ผศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมคณะนักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่สกว. เดินทางเข้าหารือกับ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สภอท.) หรือ “GISTDA” คณะผู้บริหาร และคณะนักวิจัย ณ ศูนย์รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างสององค์กร ทั้งเรื่องการพัฒนางานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ การนำข้อมูลจากภูมิสารสนเทศและผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือสภาวิศวกรรับมือแผ่นดินไหว อบรมวิศวกร-ช่างท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัย

          IMG 1789สกว.ร่วมกับสภาวิศวกรเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยแผ่นดินไหวสู่สาธารณะ เติมความรู้แก่วิศวกรและชาวบ้าน ผ่านการสร้างสื่อให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมจัดเวทีอบรมวิศวกรและช่างท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหวทั้งส่วนกลางและในพื้นที่เสี่ยงภัยตามหลักวิชาการ

          27 พฤศจิกายน 2558 ---    ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าว “โครงการเผยแพร่ความรู้งานวิจัยเรื่องการออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหวสู่วิศวกรและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว” ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหวไปสู่สาธารณะ ณ ห้องประชุม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.เสนอยกร่างกม.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  2. 15 องค์กรรัฐสานพลังเครือข่ายพัฒนาประเทศ
  3. เปิดตัว ศ.วิจัยดีเด่น-เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558
  4. สกว.จัดอบรม “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์”
  5. ภาครัฐชงงานท่องเที่ยวสกว.เข้าครม. ‘บ้านฮวก’จุดผ่านแดน ไทย-ลาว ถาวร

Page 1 of 278