logotrf

จีบสกว.ทำวิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

         IMG 3206 15 ตุลาคม 2557 --- ผศ. ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. เป็นประธานในการหารือ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคนพิการเป็นนักวิจัย” ณ ห้องประชุม สกว. ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (TRIP) และฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาประเด็นงานวิจัย และระบบสนับสนุนโครงการวิจัย รวมถึงการพัฒนากรอบการทำงานร่วมกันระหว่าง TRIP สกว. นักวิจัย องค์กรพิการ หรือคนพิการที่สนใจทำวิจัยและเรียนรู้กระบวนการวิจัย

            สำหรับเป้าหมายในการสร้างคนพิการให้เป็นนักวิจัยเพื่อ 1. สร้างความเป็นธรรมให้กับคนพิการ 2. เกิดประเด็นวิจัยที่สร้างคุณค่าและความเข้มแข็งของคนพิการตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 3. สร้างอาชีพและการมีงานทำโดยพัฒนาต้นแบบอาชีพสำหรับคนพิการ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 4. สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ เช่น รูปแบบการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กพิการ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 5. ศูนย์บริการคนพิการ 6. พัฒนาต้นแบบคุณภาพชีวิต และนวัตกรรมอาชีพในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการพัฒนาอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.อนุมัติทุนวิจัย ม.อ.ปัตตานี ยกระดับการท่องเที่ยว จชต.เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

        557000012203902สกว.จัดโครงการเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้นักวิจัยนำเสนอผลการศึกษา เบื้องต้นอนุมัติทุนวิจัยให้ ม.อ.ปัตตานี เรื่อง การยกระดับการท่องเที่ยวใน 5 จชต.เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เผยพร้อมที่จะเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว 3 จชต.เป็นเส้นทางทางศาสนา
       
       วันนี้ (14 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี เอส ปัตตานี ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยวโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม
       
       โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุน (สกว.) ได้อนุมัติทุนวิจัยให้ รศ.ดร.ศรันยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ดำเนินการวิจัยเรื่อง การยกระดับการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิชาการ สกว.มุ่งครัวไทยครัวโลก ช่วยเหลือชุมชน-ขึ้นห้างแข่งขันได้จริง

           00223 ตุลาคม 2557 --- ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมงานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส” ครั้งที่ 14 และมอบรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards เพื่อเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี 

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางของ สกว. ได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย  เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับนักวิจัยในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการประเมินคุณภาพโครงการวิจัยของผู้รับทุน และให้ผู้รับทุนได้พบปะเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยอาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการสร้างเครือข่ายและแสวงหาทิศทางการแก้ไขปัญหาการวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับทุนได้รับทราบนโยบาย ตลอดจนผลการดำเนินงานของโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่และทุนเพิ่มขีดความสามราถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา และให้นักวิจัยได้รับคำแนะนำและหาแนวทางในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบบรรยายของผู้รับทุน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักวิจัยของประเทศไทยที่มาร่วมงานครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนา “ทิศทางเกษตรไทย ประสานพลัง(วิจัย)เพื่ออนาคต”

img161057-00116 ตุลาคม 2557 – ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทิศทางเกษตรไทย ประสานพลัง(วิจัย)เพื่ออนาคตซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติและ สกว. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจจัยและผู้สนใจได้รับฟังแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความกังวลและความคาดหวังจากอีกภาคส่วนสำคัญที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกัน รวมถึงหารือเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อ สกว. และองค์กรเครือข่ายบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เพื่อหาแนวทางการปฏิรูปและเชื่อมต่องานวิจัยให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (01_AJChancharat.zip)01_AJChancharat.zip“สกว. กับการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” โดย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ436 kB27
Download this file (02_MrWichai.zip)02_MrWichai.zip“การเชื่อมต่อโซ่อุปทานของภาคธุรกิจ กับการปฏิรูปภาคเกษตรไทย” โดย คุณวิชัย อัศรัสกร 11716 kB52
Download this file (03_MrJane.zip)03_MrJane.zip“Food, Energy & Water Securities ความท้าทายของภาคเกษตรไทย” โดย คุณเจน นำชัยศิริ 2219 kB27
Download this file (Schedule.pdf)Schedule.pdfกำหนดการประชุม142 kB28

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ร่วมกับเครือข่าย ททท. จัดเสวนา“ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยว” ที่ ปัตตานี

PNOHT571013001026701สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยวที่ ปัตตานี

วันนี้ (13 ตุลาคม 2557) ที่ ห้องประชุม โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยวโดยมี ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. Expert Consultation Workshop on Agri-Food for a Better Health: From Seed Industry to Nutritional Security
  2. จัดเสวนา “ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยว” ที่ปัตตานี
  3. ฝ่ายวิชาการ สกว. จัดบรรยายเรื่อง “การประเมินสมรรถนะและความเป็นเลิศในการวิจัยด้วย SciVal”
  4. สกว.เสนอแนวทางการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แบบ “ไม่เสียของ”
  5. ประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส ศ. ดร.ผดุงศักดิ์

Page 1 of 245