สกว.ดันงานวิจัยเที่ยวสองฝั่งโขงสู่พาณิชย์ พร้อมพัฒนาพื้นที่ไทย-ลาวแบบมีส่วนร่วม

            3สกว.จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเยือนวิถีชีวิตคนสองฝั่งโขง นครพนม-คำม่วน หวังผลักดันผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่และจัดการทรัพยากรร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไทย-ลาว

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดกิจกรรมลงพื้นที่สัญจรโครงการวิจัยเส้นทาง “ล่องน้ำโขง...เยือนถิ่นวิถีชีวิตนครพนม-คำม่วน” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งนำเสนอการพัฒนาพื้นที่และการจัดการปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชนสองฝั่งโขงผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

กมธ.วิทยาศาสตร์สหรัฐเข้าพบผู้บริหาร สกว.

           IMG 304725 พฤษภาคม 2558 --- นายกฤษฎา ธาราสุข อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  นำคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสหรัฐอเมริกา เข้าพบ รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในโอกาสมาเยือนไทย ระหว่างวันที่ 22-31 พฤษภาคม 2558 เพื่อสร้างและขยายความสัมพันธ์กับประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ เปิดวิสัยทัศน์ มุมมอง และศักยภาพการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่การประสานงานในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ระดมสมองทำโรดแมปวิจัยผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

3สกว.จัดเวทีระดมสมองแลกเพื่อจัดทำโรดแมปประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ทางทะเลเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล เน้นบูรณาการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

27 พฤษภาคม 2558 --- ผศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของทะเลและตัวแปรอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรม นโยบายสำคัญ และการรู้เท่าทันในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างชัดเจน อีกทั้งประมวลสถานภาพงานวิจัยและกำหนดขอบเขตงานวิจัยการจัดการผลประโยชน์ทางทะเลอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศและยุทธศาสตร์ของ สกว. โดยมุ่งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้นำไปสู่โจทย์วิจัยที่สำคัญซึ่งจะพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร และประเด็นการพัฒนาประเทศภายใต้ผลประโยชน์ทางทะเล โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ รับฟังความคิดเห็นและหาทีมวิจัยเพื่อให้ได้แนวทางที่จะไปคิดโจทย์ต่อ และได้แผนที่นำทางที่เป็นรูปธรรมในการนำไปสู่การจัดการที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือ40มรภ.พัฒนาระบบวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

              MOU2สกว.ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มุ่งพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการสร้างงานวิจัยเชิงประเด็นที่จะนำไปสู่การสร้างอาชีพ และเป็นที่พึ่งพาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแนวการพัฒนาประเทศในอนาคต   

              ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น” ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีมาตรฐานและมีความเป็นเลิศในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เปิดเวทีถกปัญหาโรฮิงญา

            1สกว.เปิดเวทีสาธารณะ สกว. ถกปัญหาโรฮิงญา นักวิชาการเมียนมาร์ชี้คนกลัวถูกกลืนชาติ ไม่ยอมรับเป็นพลเมือง ขณะที่นักวิชาการไทยระบุควรมองแบบเข้าใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีแรงบีบคั้นจากบ้านเกิดเพื่อมาหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม และควรมีนโยบายในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้มากกว่าที่จะควบคุมแรงงานไม่ให้มีอิสรภาพ

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะ สกว. เรื่อง “โรฮิงญา: คนที่ถูกลืม” ณ ห้องประชุม สกว. ซึ่งจัดโดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. เพื่อให้ข้อมูลและข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาทั้งจากผลงานวิจัยและมุมมองของนักวิชาการชาวเมียนมาร์ รวมทั้งข้อมูลจากผลการวิจัย ตลอดจนมุมมองของนักวิชาการไทย เพื่อให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชาวโรฮิงญามากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและสถานการณ์ปัจจุบันของชาวโรฮิงญา โดยเฉพาะไทยที่กำลังเผชิญกับปัญหาผู้อพยพไหลทะลักเข้าประเทศผ่านทางทะเลในลักษณะชาวเรือมีจำนวนมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.ร่วมจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย
  2. สกว.จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น ปี 2557
  3. มน. ชวนดาวน์โหลด เกม “Sukhothai Adventure” และ “Route 12” บน iOS และ Android
  4. สกว.หนุนนักวิจัยชาวบ้านแก้ปัญหาน้ำเสียคลองดำเนินสะดวก
  5. นักวิจัย สกว.แนะซ่อมถนนเสี่ยงยกตัวช่วงร้อนจัด

Page 1 of 260