logotrf

สกว.จับมือรามจิตติปฏิรูปการศึกษาไทยในกระแสบูรพาภิวัตน์

         2 18 สิงหาคม 2557 --- ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมโครงการเสวนาจับกระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา และพัฒนาเด็กและเยาวชน (INTREND) เรื่อง “จับกระแสการศึกษาในบูรพาภิวัตน์: บทเรียนและข้อคิดเพื่อการศึกษาไทย”  ณ ห้องประชุม สสค. เพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวและแลกเปลี่ยนความคิด บทเรียน และยุทธศาสตร์การศึกษาภายใต้กระแสบูรพาภิวัตน์จากนานาประเทศ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้แง่คิดและข้อเสนอต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาไทยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักวิทย์ดีเด่นปี 2557

            IMG 9903118 สิงหาคม 2557 -- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ และมอบของที่ระลึกแด่ ศ. ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ และ ศ. ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 รวมถึงนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประกอบด้วย ผศ. ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล ผศ. ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ดร.ปริญญา การดำริห์ และ ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์

            องคมนตรี กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีและชื่นชมผู้รับรางวัลปีนี้โดยยกตัวอย่างในประเทศสวีเดนที่ยึดหลัก “หน้าที่นิยม” คือแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด สังคมจึงต้องให้เกียรติและยกย่องคนที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุด ไม่ใช่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงสุด ในโอกาสนี้จึงขอชื่นชมยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลและครอบครัวในฐานะผู้ที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุด วิทยาศาสตร์เป็นมิติสากล ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดเชื้อชาติใดจะได้รับการยกวิทยฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์สากล ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังต่อไป ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นห่วงโซ่ที่วงการวิทยาศาสตร์จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557

12รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัย ประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง โจทย์วิจัยด้านน้ำเชื่อมโยงหลายมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ดิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ต่อความมั่นคงด้านทรัพยากร ด้านอาหาร และด้านพลังงาน ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อสังเกต-หลีกเลี่ยงสถานที่ก่อสร้างเสี่ยงอันตราย

           04รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ รองเลขาธิการสภาวิศวกร และนักวิจัยโครงการการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการพ่นวัสดุโพลีเมอร์เสริมเส้นใย ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายวิชาการ สกว. เปิดเผยถึงข้อสังเกตสถานที่ก่อสร้างที่อาจเสี่ยงต่ออาคารถล่มและควรหลีกเลี่ยง 7 ประการ ซึ่งประชาชนสามารถสังเกตได้ คือ 1. ให้ดูโครงสร้างที่กำลังก่อสร้าง หากพบว่ามีขนาดเล็กผิดปกติ เช่น เสามีขนาดเล็ก หรือแผ่นพื้นที่วางบนเสาบางเกินไป เป็นโครงสร้างที่เสี่ยงต่อการถล่ม หากรับน้ำหนักมาก ๆ ในระหว่างการก่อสร้าง เสาอาจหัก หรือพื้นอาจเจาะทะลุผ่านเสาลงมากระแทกพื้นชั้นล่าง แล้วทำให้เกิดการวิบัติที่ลามเป็นลูกโซ่ตามมา ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายมาก 2. โครงสร้างในบริเวณที่พื้นยึดกับเสา โดยเฉพาะเสาต้นมุม และเสาต้นริมที่อยู่ตามแนวขอบอาคาร หากสังเกตเห็นพื้นไม่อมเสาทั้งต้น แต่มีจุดที่สัมผัสกันเพียงเล็กน้อย โดยจะเห็นคล้ายกับเสาลอยแยกออกมาจากพื้น เป็นโครงสร้างที่เสี่ยง เพราะพื้นอาจหลุดออกจากเสาได้ง่าย ๆ แล้วทำให้เกิดการพังถล่มของโครงสร้างได้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนสร้างแรงจูงใจลดปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ลาดชัน

3รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นประธานการประชุม “การศึกษามาตรการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษาจังหวัดน่าน” โดย ผศ. ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และ ผศ. ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อนำเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาคราชการ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร เพื่อการออกแบบและขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.หนุนมหาวิทยาลัยในพื้นที่สุราษฎร์ธานี หวังเป็นต้นแบบในภูมิภาคเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  2. นักวิจัย สกว. แนะแนวทางป้องกันตึกถล่ม
  3. สกว.จับมือมรภ.สกลนครทำโรดแมปพัฒนางานวิจัยท้องถิ่น
  4. พิธีเปิดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
  5. สกว.หนุนภาคีพัฒนาชลประทานภาคเหนือแบบมีส่วนร่วม

Page 1 of 237