logotrf

สกว.หนุนอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว

            M004นักวิจัย สกว.เปิดเวทีอนุรักษ์และธำรงรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เสนอแนะให้ใช้เรือพลังงานแสงอาทิตย์เที่ยวชมแนวปะการังในหมู่เกาะ หวังกระตุ้นจิตสำนึกคนในพื้นที่และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวางแผนพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระบี่ และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในย่านตลาดพลู

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว. และสำนักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จัดการประชุมเวที สกว. เพื่อนำเสนอผลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวของไทย ภายใต้หัวข้อ การอนุรักษ์และธำรงรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล โดยมีผู้นำเสนอผลงานดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

การหารือสนับสนุนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

IMG 0500เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมความร่วมมือด้านการสนับสนุนการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และ สกว. ณ ห้องประชุม 1 สกว. โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผู้อำนวยการและผู้บริหารหน่วยงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. ในปีงบประมาณ 2557 อาทิ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวย สวทช. เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือโครงการการให้ทุนต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศ คปก. ครั้งที่ 1

 MG 9455โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาทุน คปก. ครั้งที่ 1 ปี2557 ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี  ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ผู้อานวยการ คปก. กล่าวเปิดและต้อนรับนักศึกษาใหม่

จากนั้นเป็นการแนะนำ คปก. รวมถึงวิธีการ ขั้นตอน การส่งรายงานความก้าวหน้าและเอกสารอื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ คปก. ต่อด้วยกิจกรรมการแนะนาชมรมศิษย์เก่า คปก. และแบ่งปันประสบการณ์ของศิษย์เก่า คปก. โดย น.สพ.ดร. รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ และกิจกรรมสันทนาการนักศึกษาโดยชมรมศิษย์เก่า คปก.

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนขับเคลื่อนเครือข่ายเนื้อสัตว์ไทยสู่เออีซีและไทย-ออสเตรเลีย

            1425 กรกฎาคม 2557 ----     รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 “การผลิตเนื้อสัตว์ภายใต้การแข่งขันทางการค้าโลก” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ศ. ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการอธิการบดี สจล. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรและเนื้อโคของไทยอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่จะตามมาภายหลังการเปิดตลาดเสรีอาเซียนในปี 2558 และการเข้าสู่การค้าเสรีไทยและออสเตรเลียในปี 2563 ทำให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตและส่งออกโดยเฉพาะเนื้อโคไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ อันจะนำไปสู่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งและความร่วมมือจของเครือข่าย พร้อมแสดงศักยภาพของศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ในการเป็นแม่ข่ายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือมข.ผลิตส้มโอพันธุ์ดีสร้างอัตลักษณ์เมืองชัยภูมิ

            MOUผู้บริหาร สกว. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันลงนามสนับสนุนโครงการผลิตส้มโอคุณภาพดี เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของ “ส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์เนื้อสีแดง” แก่เมืองชัยภูมิเพื่อให้มีศักยภาพระดับการส่งออก หวังถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐในอนาคต

29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  --- รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรักษาผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ ระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอชัยภูมิ ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้กลไกและการดำเนินงานของโครงการ ระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เปิดตัวเนื้อกึ่งแห้งพร้อมรับประทาน-ไก่กอและในซองสุญญากาศ
  2. ประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ. ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
  3. สกว.ระดมสมองทำโรดแมปยุทธศาสตร์น้ำ อังกฤษหนุนทุนจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม
  4. สกว.เปิดโลกทัศน์ความสัมพันธ์ไทยกับอาเซียนภาคพื้นทวีป หวังสร้างผลประโยชน์ร่วมบนวิถีมิตรภาพและความขัดแย้ง
  5. สกว. จัดเวทีจับกระแสยุทธศาสตร์การศึกษาสำหรับลูกแรงงานต่างด้าว

Page 1 of 239