logotrf

สกว.หนุนภาคีพัฒนาไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ พร้อมเปิดตัวลูกชิ้นตีนไก่เสริมคอลลาเจน

           img004นักวิจัยแม่โจ้เปิดตัวลูกชิ้นตีนไก่ประดู่หางดำเสริมคอลลาเจนแก่ผู้บริโภค รสอร่อยเคี้ยวมันเหมือนลูกชิ้นเอ็น ในงานเสวนาไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ ด้าน สกว.จับมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และเกษตรกร สร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสัตว์ปีกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

            รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมเสวนา “ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้: ความหวังใหม่ของเกษตรกรและปศุสัตว์” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการถึงความพร้อมของไก่พื้นเมือง ณ ปัจจุบันที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพทุกระดับ รวมถึงสื่อสารให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ หอการค้า และนักวิจัยรับทราบเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของไก่พื้นเมืองที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมือง รวมถึงการผลิตในระบบอุตสาหกรรมสัตว์ปีกต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สกอ. พัฒนาโครงการวิจัย

            IMG 006317 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) – ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีแด่ รศ. นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการ สกอ. คนใหม่ และร่วมหารือถึงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกัน

ทั้งนี้ สกอ.ได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับ สกว. ตั้งแต่ปี 2545 ในทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากนั้นได้เพิ่มการสนับสนุนทุนวิจัยในระดับต่าง ๆ ที่สูงขึ้น อันได้แก่ ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานักวิจัยของประเทศ อย่างไรก็ตามการลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนทุนของ สกอ. ได้หมดลงในปี 2556 ผู้บริหาร สกว. จึงขอให้เลขาธิการ สกอ. พิจารณาการร่วมทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งตั้งเป้าขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จำนวน 140 ทุน ในวงเงิน 30 ล้านบาทจาก สกอ. ซึ่งเลขาธิการ สกอ. รับไปพิจารณา เพราะสอดคล้องกับนโยบายการสร้างนักวิจัยใหม่ของ สกอ.

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยการท่องเที่ยวทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม

10385467 832023210150011 6190634602197586536 n(15 ก.ค. 57) ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ - สำนักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว. จัดการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ด้านการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งกำหนดจัดการนำเสนอผลวิจัยทั้งสิ้นด้วยกัน 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เรื่อง “การท่องเที่ยวทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม” เพื่อให้นักวิจัยนำเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไป โดยประกอบด้วยงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

4 องค์กรภาครัฐ เอกชน ผนึกกำลังหนุนการวิจัยมาตรฐานยาง

10463899 831439190208413 4086439319846776995 n(16 ก.ค. 57) ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ – คณะผู้บริหารจาก 4 หน่วยงาน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ร่วมกันลงนาม MOU “บันทึกความเข้าใจส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการกำหนดมาตรฐาน” กำหนดระยะเวลา 4 ปี (2557-2561) เพื่อร่วมกันสร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ เพื่อการกำหนดมาตรฐานทั้งระดับประเทศหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดการรวมตัวของเขตเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในปี 2558 รวมถึงมาตรฐานระดับสากล (ISO) เพื่อสร้างขีดความสามารถการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้สามารถแข่งขันได้ในทุกระดับ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

IMG 043015 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิดล์ --- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” (Thailand Research Expo 2014) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” 

ศ. นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ วช. ประธานในพิธีแถลงข่าว เปิดเผยว่า วช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557” ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิดล์ โดยมีกิจหลักภายในงานแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ การแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “๙ พระอัจฉริยภาพการวิจัย ...แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง” ที่นำเสนอในรูปแบบภาพ 3 มิติ ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านปวงไทย หมู่บ้านแห่งรอยยิ้ม กับ 9 โครงการในพระราชดำริ พลิกผืนไทย สร้างสุขให้ปวงไทย อย่างยั่งยืน รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ และนิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศมากกว่า 100 หน่วยงาน นำเสนอผลงานวิจัยกว่า 250 ผลงานใน 9 กลุ่มเรื่องวิจัย ได้แก่ งานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร งานวิจัยเพื่อพลังงาน งานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับภาคอุตสาหกรรม งานวิจัยเพื่อสุขภาพและการแพทย์ งานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมภาคชุมชน งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปกรรม และการศึกษา งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม งานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ และงานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.เตรียมชง คสช. แก้ปัญหาจัดการแรงงานข้ามชาติ
  2. สกว.หนุนเครือข่ายเกษตร-อุตสาหกรรมให้เข้าถึงชุมชนท้องถิ่น
  3. สกว.ร่วมแถลงข่าว IPITEx 2014
  4. สกว.หนุนกลาโหมพัฒนาเรดาร์ตรวจระเบิดในสามชายแดนใต้
  5. เจียระไนเพชร ม.นเรศวร

Page 1 of 237