logotrf

นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามทิศทางการวิจัยของประเทศ

rtooo909000000A5794DFD28C4271A443D5A45EC4E153วันนี้ (9เม.ย.57) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การพิพิธพันฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมติดตามทิศทางการวิจัยของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยา ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (6 ,1 ว) เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งในช่วงบ่ายได้มีการประชุมหารือติดตามความคืบหน้างานเร่งด่วนเกี่ยวกับการดำเนินงานบูรณาการงานวิจัยในภาคการเกษตร (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด) ตลอดจนการนำการวิจัยและพัฒนา (R&D) มาประยุกต์กับสินค้าเกษตร โดยมี นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าร่วมประชุมด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ติดตามงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ มวล. ขับเคลื่อนสู่ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”

img003img004ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมติดตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ มวล. มีผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักและเชื่อมโยงกับฐานคิดและความต้องการของท้องถิ่นภายใต้ปณิธาน “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น และเป็นเลิศสู่สากล” ซึ่งถูกคาดหวังจากชุมชนในสังคมสูงมาก จึงได้ก่อตั้งหน่วยวิจัยขึ้นเพื่อเป็นการรวมกลุ่มคนจากหลายสาขามาทำวิจัยร่วมกันด้วยคาดหวังให้แต่ละหน่วยวิจัยพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน โดยมุ่งเน้นการบริหารการวิจัยที่สร้างความสมดุลระหว่างการวิจัยเชิงพื้นที่กับการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังเสวนาวิชาการ ชุด “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังเสวนาวิชาการ ชุด “8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย

ในวันที่ 23 เมษายน 2257 เรื่อง ปฏิรูปวิจัยไทย: ทำไมและอย่างไร?”

และวันที่ 25 เมษายน 2557 เรื่อง การต่างประเทศไทยบนเวทีโลก : ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?”

ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ท่าพระจันทร์

 

1099893841675

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (schedule23042557.pdf)schedule23042557.pdfกำหนดการเสวนา149 kB12

อ่านเพิ่มเติม...

ตั้งเป้าปี57ไทยทวงแชมป์ส่งออกข้าว

556000014247201กทม.-สถาบันคลังสมองฯ ชี้ปี 2557 ไทยอาจทวงแชมป์ส่งออกข้าวคืนจากอินเดียได้ หากรัฐไม่แทรกแซงกลไกตลาด


          รศ.สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดเผยถึงการนำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย "บทวิเคราะห์โครงการช่วยเหลือชาวนาของภาครัฐด้านการขายผลผลิตเมื่อสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว" โดย นายอุชุก ด้วงบุตรศรี มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อหวังให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำโครงการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจข้าวและชาวนาไทย


          ทั้ง 2 โครงการ วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ยกระดับรายได้ของชาวนา ล้วนก่อให้เกิดการสูญเสียสวัสดิการทางสังคม โดยโครงการรับจำนำข้าว เกิดส่วนเกินทางเศรษฐกิจ 1,572 ล้านบาท สวัสดิการทางสังคมที่สูญเสีย ร้อยละ 12 (5.38 พันล้านบาท) ขณะที่โครงการประกันรายได้ขั้นต่ำ มีส่วนเกินทางเศรษฐกิจ 41,102 ล้านบาท สูญเสียสวัสดิการสังคมร้อยละ 1 (0.21 พันล้านบาท) ทั้งนี้ โครงการรับจำนำข้าวขาดดุลมากกว่าเกือบ 5 เท่า จากการปรับลดลงของราคาข้าวทั้งในและต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

'โรงไฟฟ้าถ่านหิน'ทะเลกระบี่จุดเปลี่ยนวิถีชุมชน-ธุรกิจท่องเที่ยว

ere558e5885r

          จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา
          'ถ้าเกิดเหตุการณ์หรือมีปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เรารับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาคชุมชน หรือผู้ประกอบการ'


          นราธร หงษ์ทอง
          ทันทีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ยืนยันที่จะเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ ใจกลางทะเลจังหวัดกระบี่ ข่าวที่เผยแพร่ออกไปกลายเป็นฝันร้ายของชุมชนโดยรอบ เพราะโรงไฟฟ้าคือภัยคุกคามต่อแหล่งท่องเที่ยว อาชีพหลักของชาวลันตา และเส้นทางขนถ่ายถ่านหินทางเรือ อาจกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญของภัยที่ยากจะควบคุม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คอลัมน์ 108-1009: สามพรานโมเดล
  2. คอลัมน์ Trade: การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
  3. 'ต้นกล้า'ที่งอกเงย ใน'โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา'
  4. สกว. ผนึกพลังทหาร นำพลังความรู้ สร้างพลังงานทดแทนเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-พม่า
  5. แพทย์โรคหัวใจ มช. คว้ารางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สหรัฐ

Page 1 of 222