logotrf

สกว.ระดมสมองมุ่งความเป็นเลิศด้านการวิจัย

            IMG 60681ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานผู้อำนวยการ สกว. ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ของ สกว. เรื่อง การพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรับฟังประสบการณ์การบริหาร กรณีศึกษาบริษัทเบทาโกร โดยคุณไพบูลย์ ภัทรเบญจพล ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยเตรียมพร้อมรับ “ภาวะสังคมสูงวัย” โดยอาศัย “จีน” เป็นต้นแบบ

             img001001 11 ธันวาคม 2557- รศ.ดร.ปัทมวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เป็นประธานในการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) “สู่สังคมสูงวัย : สวัสดิการผู้สูงอายุเปรียบเทียบไทย จีน” การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่า ภาวะสังคมสูงวัย (Aging Society) ได้เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศรวมทั้งจีนและไทย โดยในปี พ..2556 จีนพบสัดส่วนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) อยู่ที่ประมาณ 14% ของประชากรทั้งประเทศ  ในขณะที่ไทยอยู่ที่ประมาณ 13%  การเข้าสู่สังคมสูงวัยดังกล่าว นำมาซึ่งคำถามเชิงนโยบายหลายประการ เช่น ปัจจุบันสวัสดิการผู้สูงอายุมีความครอบคลุม และมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ ตอบสนองต่อความจำเป็น และความต้องการของผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใด เรามีความพร้อมหรือการปรับตัว เพื่อรองรับสภาวะสังคมสูงวัยอย่างไร จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์  อาจารย์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ เรื่อง “การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ : บทเรียนจากประเทศจีน” ได้ข้อค้นพบ คือ ตั้งแต่ปี  ค.. 1995 จนถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการของสวัสดิการผู้สูงอายุในจีนค่อยๆก้าวสู่ การรวมระบบ จัดตั้งกองทุนเงินสำรอง และการกำหนดเงินหักเข้ากองทุนที่แน่นอน การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุจีน       ในปัจจุบัน รัฐเข้ามาดูแลในเรื่องของ การประกันสังคม บำนาญสำหรับผู้สูงอายุ การว่างงาน การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บจากการทำงาน  การคลอดบุตร  ดูแลเรื่องการช่วยเหลือทางสังคม ในส่วนของการรักษาพยาบาล การศึกษา ที่อยู่อาศัย ความต้องการอื่นๆตามอัตภาพ นอกจากนี้จีนยังออกแบบสถานดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม คือ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของชุมชน ที่เดินทางสะดวก ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๗

IMG 5978ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานองค์การของรัฐที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีผู้บริหารและพนักงาน สกว. เข้าร่วมถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญานฯ

อ่านเพิ่มเติม...

กระตุ้นนักวิจัยอาวุโส สกว.ทำงานท้าทายไทย มั่นใจเป็นแฟนพันธุ์แท้ต่อยอดงานวิจัยสู่สังคม

         img1 5สกว.เผยรายชื่อศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 รองนากรัฐมนตรี “ยงยุทธ์” กระตุ้นให้ทำวิจัย “ท้าทายไทย” เชื่อมั่นผู้รับทุนจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง และนำงานไปใช้ประโยชน์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น และคาดเอกชนจะร่วมลงทุนทำวิจัยมากขึ้น

         19 พฤศจิกายน 2557 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย ซึ่งในทศวรรษใหม่ สกว.จะมุ่งสู่การการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกในการให้ทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม...

ป้องกันไฟไหม้ฟางก่อนแผ่นดินไหว สกว. - กรมทรัพยากรธรณีพร้อมรับมือ

            7สกว.จับมือกรมทรัพยากรธรณีและสมาคมวิชาชีพ จัดเวทีบทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว หวังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเตรียมรับมือธรณีพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หวั่นไฟไหม้ฟางเพราะพื้นที่เสี่ยงยังขาดความรู้ความเข้าใจ พร้อมหนุนทำวิจัยเพิ่มเน้นความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

           20 พฤศจิกายน --- 2557 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับนายวรศาสน์ อภัยพศ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรณี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล โดยความร่วมมือของ สกว. กรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.ร่วมพัฒนาการจัดการน้ำในชุมชน แก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วมเมืองดอกบัว
  2. สกว.เพิ่มพูนปัญญาภูมิหลังอาเซียนก่อนเข้าเออีซี
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) (สวพส.) ดูงาน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  4. บุญวาทย์ ลำปาง ร.ร. ต้นแบบทำโครงงานจากฐานการวิจัยในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สกว.
  5. สกว.เปิดผลสำรวจจ่ายสินบนลดลง หนุนแก้คอร์รัปชันระบบราชการไทย

Page 1 of 248