สกว.กระตุกต่อมคิดชนบทไทยสู่สังคมผู้ประกอบการ

            สกว.ระดมสมองปรับยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ศ. ดร.อรรถจักรชี้ต้องปรับจินตนาการประเทศไทยที่มีต่อชนบท จากสังคมชาวนาสู่สังคมผู้ประกอบ และมีอิทธิพลต่อการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและชาติ

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานการสัมมนาเพื่อทบทวนแนวทางและยุทธศาสตร์ สกว. ครั้งที่ 2 โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การทำงานของ สกว. ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ชุมชนฐานรากของประเทศจนถึงระดับบริหาร เพื่อให้ต่อจิ๊กซอว์ของประเทศได้อย่างชัดเจน โดยระดมสมองผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและนวัตกรรมเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านยุทธศาสตร์ สกว.

            ในโอกาสนี้ ศ. ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ด้าน “ความเคลื่อนไหวและทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชนบทไทยในอนาคต” โดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทนั้นเกิดขึ้นอย่างไพศาลและลึกซึ้งในทุกมิติของประเทศ โดยศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของความเปลี่ยนแปลง 4 มิติที่มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบท การเปลี่ยนแปลงในการจัดตั้งทางสังคมในชนบท การเมืองในสถาบันและนอกสถาบัน และการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างความรู้สึก

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนรับมือความเสี่ยงใหม่ลุ่มน้ำน่าน

           4สกว.นำเสนอระบบการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านภายใต้ภาวะความเสี่ยงใหม่และรองรับการปรับตัว ชี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นตัวแปรสำคัญ หวังจัดทำแผนการจัดการน้ำเชิงกลยุทธ์และถ่ายทอดสู่หน่วยงาน-ชุมชนพื้นที่ ระบุข้าวโพด มัน ยางทำให้ดินพังทลาย

          30 มิถุนายน 2558 --- ผศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. เป็นประธานการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย “การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์” โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ภายใต้การสนับสนุนของ สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

รองเลขาธิการวุฒิสภาและ NSFC เข้าพบผู้บริหาร สกว.

IMG 5078ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ น.ส.ววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย การเชื่อมโยงระหว่าง สกว.และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และการสนับสนุนข้อมูลวิชาการให้แก่ สนช. ณ ห้องประชุม สกว.เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558

สกว. มุ่งเน้นในการทำงานเพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม โดยในส่วนของภาคนโยบายได้จัดให้มี “โครงการกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย” ซึ่งทำงานร่วมกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการให้กับกรรมาธิการคณะต่างๆ และ สนช. ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลการอภิปรายในสภาฯ และตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ อาทิ การจัดการน้ำ การจัดการขยะ เป็นต้น  

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เปิดเวทีปฏิรูปป่าไม้และที่ดินแก่ สปช.

            2สกว. จัดเวทีนำเสนอข้อมูลทางวิชาการจากนักวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านป่าไม้และที่ดิน ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุม สปช. เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ต่อไป

           29 มิถุนายน 2558 --- ผศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นป่าไม้และที่ดิน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สกว. เพื่อนำเสนอโครงการชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิรูปประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ สกว.มาสังเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศของ สปช.

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสนช.

            4นักวิจัย สกว.ร่วมสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยแก่ สนช. เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการนิติบัญญัติในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ชี้ไทยและเอเชียเสี่ยงภัยแล้งรุนแรงจากเอลนีโญและใช้น้ำเกินดุล

          26 มิถุนายน 2558 --- คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดการสัมมนานำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง “9.5 แสนล้านบาทและอนาคตการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย?” ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ประธานกรรมการการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ สนช.รับทราบข้อเท็จจริงและข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง รวมทั้งรับทราบความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. LESAจัดกิจกรรมดาราศาสตร์อิสลามให้เด็กชายแดนใต้
  2. แพทย์ชี้เบาหวานทำลายกระดูก
  3. หนุนต่อยอดนวัตกรรมจากเวทีคปก.สู่เศรษฐกิจใหม่
  4. หมอเตือนเครียดเสี่ยงกระดูกพรุน
  5. 4 หน่วยงานภาครัฐลงขัน 294 ล้านหนุนวิจัยป.เอก

Page 1 of 262