สกว. จัดเวทีนำเสนองานวิจัย แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ “คนพิการและผู้สูงอายุ”

4 พันธมิตรด้านการวิจัย จัดเสวนา “การวิจัยเพื่อฝ่าข้ามความเหลื่อมล้ำ : คนพิการและผู้สูงอายุ” เพื่อขับเคลื่อนพลวัตในการแสวงหาทางออกสำหรับกำหนดนโยบายของประเทศต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

สนช. สานพลัง สกว. ระดมสมองทำวิจัย 4.0 สร้างเศรษฐกิจใหม่

สนช.จับมือ สกว. เปิดเวทีระดมสมองเพื่อจัดทำ “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศ” และ “การจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่” หวังกระตุ้นให้เกิด “การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์” ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อดึงงบประมาณกลับเข้าระบบของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จุดประกายสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยงานวิจัย

สกว. เปิดเวทีนำเสนอผลงานนักวิจัย ป.โท-เอก ในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม “จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย” หวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการต่อยอด เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม...

ทางรอด...ชาวนาไทย 4.0 เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส มองตลาดให้เป็น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย จัดประชุมเวที TRF Forum เรื่อง “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน : สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก” ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องข้าว อย่างยั่งยืน ผ่านมุมมองประสบการณ์ตรงจากเกษตรกร นักธุรกิจและนักวิชาการ อันเป็นการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ภาคนโยบาย จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม...

ฟากวิชาการ ภาคเอกชน จับเข่าคุยประเด็น โอกาสและความท้าทายของไทยเรื่อง ‘เศรษฐกิจสีน้ำเงิน’

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทะเล (Marine Knowledge Platform) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Connect partnership for Blue Economy’s sustainable future” ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคารเอ็สเอ็มทาวเวอร์ เพื่อนำเสนอบทเรียนและมุมมองของภาคธุรกิจต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ปรับกรอบการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งโจทย์ระดับชาติ - ดึงผู้ใช้งานร่วมทีม

นับตั้งแต่ปี 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดให้มีการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการบริหารจัดการ “กรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Research Issues: SRI) เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ จำนวน 12 เรื่อง อย่างมีเป้าหมายและบูรณาการงานหลายฝ่ายของ สกว. เพื่อมุ่งให้เกิดผลลัพธ์เบื้องต้นภายใน 3 ปี โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปบนเส้นทาง 4G นั่นคือ ความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมโชว์นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา

TK Park ก.วิทย์ สวทช. GISTDA และ สกว. ขอเชิญร่วมงาน “นิทรรศการนวัตกรรมอวกาศรอบตัวเรา” ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทึ่งกับมันสมองของมนุษย์ในการค้นคิดนวัตกรรมที่ใช้ในอวกาศ สู่สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวเรา พบกับกิจกรรม ความรู้ และความเพลิดเพลินที่จะได้รับจากแต่ละฐานการเรียนรู้ อย่าพลาด! งานจัดถึงวันที่ 30 ก.ค. นี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สทป. ปั้นนักวิจัย ป.เอก พัฒนานวัตกรรมป้องกันประเทศ

สกว. โดย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จับมือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการ “สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์” อันจะก่อให้เกิดการ พึ่งพาตนเอง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น

สปวท. โดยการสนับสนุนจาก สกว. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มธ. จัดการประชุมหารือร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง “(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น พ.ศ.....” เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นสำหรับการยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ทูตเกษตรแนะ สกว. ส่งออกตลาดญี่ปุ่น ขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทางเรือ

ทูตเกษตรประจำกรุงโตเกียว “พอใจ” ผลการทดสอบขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทางเรือจากไทยไปญี่ปุ่น ของนักวิจัย สกว. ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ 2 เท่าเมื่อเทียบกับทางอากาศ และสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร พร้อมแนะทำสวนควบคุมพิเศษให้มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานส่งออก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว. ร่วมกับ 24 มหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่”
  2. สกว. ดูงานการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
  3. แพทย์ชี้พันธุกรรมเกี่ยวข้อง ‘ใหลตาย’ แนะคนในครอบครัวตรวจหาความเสี่ยง
  4. โครงการ ‘เสริมกำลังอาคารโรงเรียนเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว’ จากงาน “วิจัย” สู่ “การใช้ประโยชน์จริง” ในพื้นที่
  5. แพทย์แนะเก็บดีเอ็นเอผู้ป่วยมะเร็ง ใช้ทำนายโรคของคนในครอบครัว

Page 1 of 99