คปก.หารือแนวทางให้ทุนนศ.อาเซียน

2510255901

ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมหารือแนวทางการให้ทุนนักศึกษาอาเซียนที่เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยไทย เพื่อเป็น “ผู้ช่วยวิจัย” ของอาจารย์ที่ปรึกษาไทย ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายอาลัย

2110255902

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการ สกว. และผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมยืนเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชก่อนเริ่มการประชุม โดยมีวาระสำคัญคือ การนำเสนอแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยคิดค้น ‘ไฮโดรโพนิกส์’ แนวใหม่ ลดต้นทุน ทุ่นค่าใช้จ่าย ใช้สารละลายธาตุอาหารคุ้มค่า

15 – 16 ตุลาคม 2559

17102559010

          คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  จัดงานฝึกอบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินรุ่นพิเศษ เรื่อง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแนวใหม่ที่มีการใช้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สจล. และโรงเรือนทดลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ โดยการอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบปลูกพืชอย่างแม่นยำในโรงเรือนเพื่อปลูกผักและพรรณไม้น้ำที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย” ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเกษตร สกว.

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยสกว.-จีนถวายอาลัยแด่‘ในหลวง’ ชูสมุนไพรต้านมะเร็งและลดอัลไซเมอร์

 

1710255905

สกว.นำนักวิจัยไทย-จีนร่วมถวายอาลัยในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หวังสร้างเครือข่ายนักวิจัยสองแผ่นดินโดยเฉพาะการทำวิจัยด้านเคมีทางยาสู่เวทีสากล งานสำคัญคือเร่งพัฒนายาสำหรับโรคในผู้สูงวัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของประเทศ โดยเฉพาะการค้นพบสารออกฤทธิ์สำคัญที่ช่วยฆ่ามะเร็งและลดอัลไซเมอร์

18 ตุลาคม 2559 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จีน-ไทย การวิจัยด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ สกว. และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ณ อ่าวนาง คลิฟบีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีนักวิจัยจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมรวม 99 คน ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการ สกว. ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดยืนเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชเป็นเวลา 1 นาที

อ่านเพิ่มเติม...

IPPC เตือนอาเซียน เสี่ยงน้ำท่วม น้ำแล้ง รุนแรงขึ้น ! หากก๊าซเรือนกระจกยังเพิ่มสูง

1710255901

คณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (International Panel on Climate Change หรือ IPCC) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับสื่อมวลชน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559  และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลงานที่ผ่านมาของ IPCC ให้กับนักวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้ง NGO ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะศูนย์ประสานงานกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสนับสนุนในการจัดประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.แถลงเปิดตัวโครงการประลองไอเดีย “วิจัยแปลงร่าง2” ตอนกินอยู่
  2. พัฒนาเปปไทด์ต้านจุลชีพ แก้ปัญหาโรคระบาดในกุ้ง
  3. สถาบันวิจัยจาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานวิจัยของไทย
  4. สกว.พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสู่สังคมสูงวัย 4.0
  5. สกว.หนุนงานวิจัยสวพ.ทบ. ทำต้นแบบแบตเตอรี่ปืนใหญ่

Page 1 of 148