สกว.จัดประชุมระดมความเห็นแก้ปัญหาที่ดิน

A003ปัญหาความขัดแย้งในที่ดิน ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย เป็นอีกตัวอย่างของ “ความขัดแย้งในสังคมไทย” หลายพื้นที่ ซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากการมอง “สิทธิในที่ดิน” ที่แตกต่างกันของรัฐ กลุ่มธุรกิจเอกชน และประชาชนที่เดือดร้อน จึงทำให้การแก้ปัญหาที่ผ่านมาเป็นเพียงการบรรเทาปัญหาเพื่อยุติความขัดแย้งไว้ชั่วคราวแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างแท้จริง รวมถึงการขาดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะเป็นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งทำให้สูญเสียประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

ดังนั้น เพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวอย่างยั่งยืน ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  จึงได้จัดเวทีเสวนานำเสนองานวิจัย ทางออกปัญหาที่ดินหาดราไวย์ : การปฏิรูประบบการออกเอกสารสิทธิ์ ขึ้น โดยมี รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.นายไพสิฐ พานิชกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน นางปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท นายคมสัน หลงละเลิง หัวหน้าโครงการวิจัยฯบ้านควน และนายกิตติพงษ์ ผลประยูร ที่ดินจังหวัดตรัง ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมสังคายนาตึกเก่าปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน

0004จากเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคาร 10 ชั้น ในซ.นราธิวาส 18 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนั้น ล่าสุดช่วงบ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นักวิจัยโครงการพฤติกรรมและการวิบัติขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กฯ สกว. ในฐานะเลขาธิการสภาวิศวกร พร้อมด้วยนายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) และคณะ ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบในเบื้องต้นถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ระบบความปลอดภัยและความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร

ศ. ดร.อมรกล่าวว่า จากการตรวจสอบด้วยสายตาในเบื้องต้น มุ่งเน้นที่ชั้น 3 ซึ่งเป็นชั้นต้นเพลิง และชั้น 7 ที่มีผู้เสียชีวิต พบว่าตัวอาคารโดยรวมยังไม่เสียหายรุนแรง ไม่กระทบเชิงโครงสร้างมากนัก ในภาพรวมอาคารนี้ยังมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ แม้ว่าคานบางส่วนมีรอยร้าวจากความร้อน แต่เนื้อคอนกรีตยังไม่กะเทาะหลุด และเหล็กเสริมยังตรงไม่บิดงอจนเสียรูป เชื่อว่ายังคงรับน้ำหนักโครงสร้างอาคารได้ ความเสียหายอีกส่วนที่ตรวจพบคือ การกะเทาะหลุดของผิวปูฉาบซึ่งไม่กระทบต่อโครงสร้าง โดยหลุดร่อนบางส่วนประมาณร้อยละ 5 สามารถซ่อมแซมทำใหม่ได้  เช่นเดียวกับบันไดหลักที่โครงสร้างเสียหายเนื่องจากเปลวเพลิง

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยคาดอาคารไม่ได้มาตรฐานต้นเหตุสลดแผ่นดินไหวที่ไต้หวัน

              302950นักวิจัยแผ่นดินไหว สกว. ระบุเหตุธรณีพิโรธที่ไต้หวันไม่สะเทือนถึงไทยแต่เป็นบทเรียนให้ไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือและไม่ประมาท ขณะที่วิศวกรตั้งข้อสันนิษฐานอาคารที่พังถล่มไม่ได้ออกแบบก่อสร้างตามมาตรฐานหรือขาดการเสริมแรงให้ต้านทานแผ่นดินไหว จึงทำให้เกิดเหตุสลดในครั้งนี้

ผศ. ดร.ภาสกร ปนานนท์ นักวิจัยชุดโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.4 ในพื้นที่ภาคใต้ของเกาะไต้หวัน สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในหลายเมืองโดยรอบ โดยเฉพาะในเมืองไถ่หนาน ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร จากศูนย์กลางแผ่นดินไหว และมีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 1 ล้านคน เนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้พื้นดินมีการสั่นสะเทือนค่อนข้างรุนแรง โดยมีความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับ 7 ทำให้มีอาคารพังถล่มลงมาหลายหลัง มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และคาดว่าจะมีการเกิดอาฟเตอร์ช็อคอีกมากพอสมควร จึงต้องคอยติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดว่าจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม...

แนะทางแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ต้องสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

            0001 ‘ศ.วิชา’ ชี้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นเห็บเหาที่ฝังรากลึกมายาวนานในสังคมไทย ย้ำหน่วยงานราชการต้องมีจิตสำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม และควรระบุในรัฐธรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทุกอย่าง

ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวระหว่างการประชุมโครงการ “ศึกษาสถานภาพความรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์” ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่องขอบเขตและผลกระทบของการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทย ว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลกตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตมากขึ้น เพราะมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งตัวเงินและที่ประเมินค่าไม่ได้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ร่วมสนง.เลขาวุฒิสภาขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ภาคนโยบาย

           MOU   สกว.และสนง.เลขาธิการวุฒิสภาลงนามความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ นำข้อมูล ความรู้ ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดนโยบาย

           4 ก.พ.59 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ กับนางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ อาคารรัฐสภา

ภายหลังการลงนาม ผู้อำนวยการ สกว.กล่าวว่า กว่าสองทศวรรษที่ สกว.ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีภารกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานักวิจัยไทย ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัย สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม การสร้างองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เกิดผลกระทบกับสังคมได้มากนัก หากงานวิจัยนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายอย่างที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้ สกว. จึงได้พยายามหาแนวทางในการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  5 ด้านหลัก คือ (1) ด้านวิชาการ โดยพัฒนาองค์ความรู้ (2) ด้านนโยบาย (3) ด้านพาณิชย์ (4) ด้านสาธารณะ และ (5) ด้านชุมชนพื้นที่ ด้วยการเผยแพร่ความรู้งานวิจัยให้กับสาธารณชนทั่วไปได้รับรู้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.-มข.พัฒนา‘ไก่สีหมอก’ ทางเลือกใหม่อาชีพเกษตรกร
  2. สกว.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "คนหนุนวิจัย" ฝ่ายท้องถิ่น
  3. สกว.-สวทช.หนุนพัฒนาเอสเอ็มอีอาหาร
  4. สานพลังลดความขัดแย้งคน-ช้างป่าตะวันออก
  5. สกว.จับมือม.เกริกทำวิจัยแก้ปัญหาชุมชน

Page 1 of 119