สกว.ร่วมสนง.เลขาวุฒิสภาขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ภาคนโยบาย

           MOU   สกว.และสนง.เลขาธิการวุฒิสภาลงนามความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ นำข้อมูล ความรู้ ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดนโยบาย

           4 ก.พ.59 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ กับนางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ อาคารรัฐสภา

ภายหลังการลงนาม ผู้อำนวยการ สกว.กล่าวว่า กว่าสองทศวรรษที่ สกว.ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีภารกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนานักวิจัยไทย ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัย สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม การสร้างองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เกิดผลกระทบกับสังคมได้มากนัก หากงานวิจัยนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายอย่างที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้ สกว. จึงได้พยายามหาแนวทางในการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  5 ด้านหลัก คือ (1) ด้านวิชาการ โดยพัฒนาองค์ความรู้ (2) ด้านนโยบาย (3) ด้านพาณิชย์ (4) ด้านสาธารณะ และ (5) ด้านชุมชนพื้นที่ ด้วยการเผยแพร่ความรู้งานวิจัยให้กับสาธารณชนทั่วไปได้รับรู้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-มข.พัฒนา‘ไก่สีหมอก’ ทางเลือกใหม่อาชีพเกษตรกร

        003 สกว.หนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนา “ไก่สีหมอก” สายพันธุ์ผสมระหว่างไก่ดำกับไก่ประดู่หางดำ ชูจุดเด่นชะลอความแก่ โตเร็ว ลดกลิ่นคาว รสชาติดี ต้นทุนต่ำ รายได้ดี หวังเป็นทางเลือกอาชีพเกษตรกร

            ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองพันธุ์สีหมอกขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2559 โดยมี รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สกว. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "คนหนุนวิจัย" ฝ่ายท้องถิ่น

001"คนหนุนวิจัย ปฏิบัติการกู้ชาติ"  เป็นก้าวสำคัญ ที่จะสร้างการรับรู้ ความร่วมมือ ให้พร้อมที่จะก้าวต่อ  ด้วยการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่คนหนุนงานวิจัย  

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "คนหนุนวิจัย ปฏิบัติการกู้ชาติ"  ณ สักภูเดือนเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แก่เครือข่ายผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รุ่นเยาว์ (Junior Staff Node Network :JSN )

โอกาสนี้ ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุม แลกเปลี่ยน และเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ

 "คุณค่า ตัวตน คนหนุน CBR" ด้วยการถอดบทเรียน สถานการณ์ที่เห็นและเป็นอยู่ของ JSN , จอมยุทธ์ คนหนุนวิจัย, "แรงใจ ไฟฝัน การทำงานชุมชน" ตลอดจนกิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้อง คนหนุนวิจัย ในภาคต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-สวทช.หนุนพัฒนาเอสเอ็มอีอาหาร

12541020 1151023098250019 5458532459453358791 n21 มกราคม 2558 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง” ระหว่าง สกว. และ สวทช. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการจัดการด้านธุรกิจและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าถึงและนำนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสามารถผลักดันสินค้าไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนให้นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้ โดยแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเชี่ยวชาญเฉพาะตน ประสานร่วมกันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม...

สานพลังลดความขัดแย้งคน-ช้างป่าตะวันออก

           20151210 173500สกว.จับมือมรภ.รำไพพรรณีเปิดเวทีเวิลด์คาเฟ่ ระดมสมองชาวบ้านและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสานพลังขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าภาคตะวันออก นำไปสู่ทางออกและวิธีจัดการโดยสันติ หวังเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอื่นได้เรียนรู้

            สถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่ป่าภาคตะวันออกส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรของชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางครั้งมีการเผชิญหน้ากันระหว่างคนกับช้างป่า ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต นับวันปัญหาความรุนแรงของคนกับช้างป่าทวีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการทำให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกับช้างได้อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมาชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีความพยายามหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งแต่งตั้งกรรมการและทำแผนแก้ปัญหาช้างป่าร่วมกัน เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น เช่น แผนการเฝ้าระวังร่วมกัน การทำแนวกันชน การฟื้นฟูแหล่งอาหารในป่า รวมถึงการลงขันกันจัดหาผักและผลไม้มาเทกองไว้ให้ช้างป่ากิน เพื่อป้องกันการเข้ามาทำลายสวนผลไม้และพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ทั้งนี้การแก้ปัญหาจะต้องอยู่ในระดับที่เกษตรกรยอมรับได้ ซึ่งจะต้องมีแผนรับมือทั้งการจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกร การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหา ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อให้คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้ในสภาพที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.จับมือม.เกริกทำวิจัยแก้ปัญหาชุมชน
  2. MOU ความร่วมมืองานวิจัยระหว่าง สกว.-มทส.
  3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพคว้ารางวัลชนะเลิศ สื่ออินโฟกราฟิก“กินเป็น” สกว.
  4. ครม.เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ยางพาราจากงานวิจัย
  5. เครือข่ายม.วิจัยหารือผู้บริหาร สกว.

Page 1 of 119