logotrf

สกว.เปิดโลกทัศน์ความสัมพันธ์ไทยกับอาเซียนภาคพื้นทวีป หวังสร้างผลประโยชน์ร่วมบนวิถีมิตรภาพและความขัดแย้ง

00223 กรกฎาคม 2557 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “เปิดโลกทัศน์ความสัมพันธ์ไทยกับอาเซียนภาคพื้นทวีป: ผลประโยชน์ร่วมบนวิถีมิตรภาพและความขัดแย้ง” ซึ่งจัดโดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. เพื่อทบทวนสถานภาพความสัมพันธ์ของไทยกับเพื่อนบ้าน การพึ่งพิงกัน ประโยชน์ร่วมกัน ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ประเด็นขัดแย้ง รวมทั้งการรับรู้และความเข้าใจระหว่างกันในลักษณะรู้เขารู้เรา เพื่อเป็น แผนที่นำทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญรายประเทศจากสถาบันเอเชียศึกษาเป็นวิทยากร

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดเวทีจับกระแสยุทธศาสตร์การศึกษาสำหรับลูกแรงงานต่างด้าว

10565159 835300929822239 7720897998668057163 n(23 ก.ค. 57) ณ ห้องประชุม 1 สสค. ชั้น 13 อาคารไอบีเอ็ม กรุงเทพฯ - สถาบันรามจิตติ โดยโครงการ “จับกระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน” (INTREND) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเสวนาเรื่อง “จับกระแสยุทธศาสตร์การศึกษาสำหรับลูกแรงงานต่างด้าว: ประสบการณ์นานาประเทศและบทเรียนสำหรับประเทศไทย” โดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. กล่าวเปิดการเสวนา ซึ่งมีนักวิชาการด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เครือข่ายองค์กรเอ็นจีโอ ตลอดจนแกนนำเครือข่ายเยาวชน และคณะสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนภาคีพัฒนาไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ พร้อมเปิดตัวลูกชิ้นตีนไก่เสริมคอลลาเจน

           img004นักวิจัยแม่โจ้เปิดตัวลูกชิ้นตีนไก่ประดู่หางดำเสริมคอลลาเจนแก่ผู้บริโภค รสอร่อยเคี้ยวมันเหมือนลูกชิ้นเอ็น ในงานเสวนาไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ ด้าน สกว.จับมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และเกษตรกร สร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสัตว์ปีกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

            รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมเสวนา “ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้: ความหวังใหม่ของเกษตรกรและปศุสัตว์” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการถึงความพร้อมของไก่พื้นเมือง ณ ปัจจุบันที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพทุกระดับ รวมถึงสื่อสารให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ หอการค้า และนักวิจัยรับทราบเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของไก่พื้นเมืองที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมือง รวมถึงการผลิตในระบบอุตสาหกรรมสัตว์ปีกต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือ สกอ. พัฒนาโครงการวิจัย

            IMG 006317 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) – ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีแด่ รศ. นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการ สกอ. คนใหม่ และร่วมหารือถึงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกัน

ทั้งนี้ สกอ.ได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยกับ สกว. ตั้งแต่ปี 2545 ในทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากนั้นได้เพิ่มการสนับสนุนทุนวิจัยในระดับต่าง ๆ ที่สูงขึ้น อันได้แก่ ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานักวิจัยของประเทศ อย่างไรก็ตามการลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนทุนของ สกอ. ได้หมดลงในปี 2556 ผู้บริหาร สกว. จึงขอให้เลขาธิการ สกอ. พิจารณาการร่วมทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งตั้งเป้าขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จำนวน 140 ทุน ในวงเงิน 30 ล้านบาทจาก สกอ. ซึ่งเลขาธิการ สกอ. รับไปพิจารณา เพราะสอดคล้องกับนโยบายการสร้างนักวิจัยใหม่ของ สกอ.

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยการท่องเที่ยวทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม

10385467 832023210150011 6190634602197586536 n(15 ก.ค. 57) ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ - สำนักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว. จัดการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ด้านการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งกำหนดจัดการนำเสนอผลวิจัยทั้งสิ้นด้วยกัน 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เรื่อง “การท่องเที่ยวทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม” เพื่อให้นักวิจัยนำเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต่อไป โดยประกอบด้วยงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. 4 องค์กรภาครัฐ เอกชน ผนึกกำลังหนุนการวิจัยมาตรฐานยาง
  2. สกว.ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
  3. สกว.เตรียมชง คสช. แก้ปัญหาจัดการแรงงานข้ามชาติ
  4. สกว.หนุนเครือข่ายเกษตร-อุตสาหกรรมให้เข้าถึงชุมชนท้องถิ่น
  5. สกว.ร่วมแถลงข่าว IPITEx 2014

Page 1 of 237