logotrf

นักวิจัย ม.เกษตรฯ และ TFMA ร่วมหารือกำหนดมาตรฐานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยให้ยั่งยืน

           002 ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล อาจารย์จากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตราฐานสินค้าเกษตร ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมหารือกับนายกสมาคมผู้ผลิตหารสัตว์ไทย หรือ TFMA สภาหอการค้า     แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  สำนักงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย (UNDP)  รวมทั้ง เกษตรกร และ ผู้ประกอบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในการประชุม “กำหนดมาตรการเพื่อการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรม มิราเคิล แกรดน์ คอนเวนชั่น หลักสี่

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยชี้มีหลายปัจจัยเสี่ยงส่งผลต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงปลานิลไทย

           2รศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาและการประเมินผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล (oreochromis niloticus) ของประเทศไทย”    ผลงานวิจัยของ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ    ณ โรงแรมรามาการ์เดน

ดร.ประพันธ์ศักดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า ปลานิลเป็นปลาที่มีความสำคัญที่สุดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในศตวรรษที่ 21 (The mostimportant aquaculture species of the 21st century) ประเทศไทยเราผลิตปลานิลได้เป็นอันดับ 5 ของโลก  คือปีละมาณ 240,000 ตัน/ ปี  โดยผลผลิตกว่าร้อยละ 90 ใช้บริโภคภายในประเทศ และร้อยละ 10 ส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุที่ปลานิลไทยไม่ได้รับความนิยมหรือยังมีร้อยละของการส่งออกเพียงร้อยละ 10 เป็นเพราะ ปลานิลเป็นปลาที่มีกลิ่นโคลน ซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ (Off Flavor) ของชาวยุโรป  

อ่านเพิ่มเติม...

ชี้องค์กรอิสระต้านคอร์รัปชันต้องเผยข้อมูลแก่สาธารณะ

            5สกว.สนับสนุนทีดีอาร์ไอศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอิสระเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ชี้ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะการสืบสวนสอบสวนการทุจริต เพื่อสร้างความโปร่งใส มากกว่าที่จะรายงานแค่สภา และ ครม. ขณะที่งบมีจำกัดทำให้ขาดแรงจูงใจให้คนมาทำงาน จนเกิดความล่าช้า คดีค้างเยอะ

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรอิสระเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. เพื่อสร้างความรู้และเครื่องมือบนฐานความรู้ในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรง รุนแรง และเรื้อรังของสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม...

รวมพลัง สกว. ต่อต้านการทุจริต

            IMG 0178ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลัง สกว.ต่อต้านการทุจริต” ซึ่งเป็นโครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในแนวทางการปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สกว.ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งหาแนวทางการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็ง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือราชบัณฑิตแนะปชช.รู้ทันอีโบลา

4สกว.และสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา จัดเสวนารู้ทันไวรัสอีโบลา หวังกระตุ้นให้ภาคประชาชนรู้เท่าทันความรุนแรงและเตรียมรับมือหากเกิดการระบาดในประเทศไทย โดยคาดว่าวัคซีนที่กำลังทดลองในคนจะสามารถนำมาใช้ได้ภายในปีนี้

10 มีนาคม 2558 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วย ศ. ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ ราชบัณฑิตและประธานสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สังคม ครั้งที่ 1 เรื่อง “รู้ทันไวรัสอีโบลา: โรคติดเชื้อร้ายแรง” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง สกว.และสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภาเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยสู่สังคมให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งให้สังคมตระหนักถึงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและการป้องกันหากมีการระบาดในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. 15 องค์กรพ.ร.บ.เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อน 4 มิติ
  2. เสนอผลงานฟื้นฟูเขายายดา
  3. สกว. เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถ
  4. งานประชุมวิชาการนานาชาติไก่พื้นเมืองครั้งที่ 1/2558 (The 1st International conference on Native Chicken)
  5. เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว Route 12 (พิษณุโลก – หล่มสัก) ประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวได้ทุกฤดูในเส้นทางเดิม

Page 1 of 254