เวทีวิชาการพวอ.เชื่อมอุตสาหกรรม

                          5สกว. เปิดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานของนักวิจัยปริญญาโท-เอก ภายใต้แนวคิด "สร้างสรรค์งานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่ง และยั่งยืน" หวังสร้างกำลังคนและงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่นยืน รมว.วิทย์ย้ำผู้บริหารหน่วยงานวิจัยต้องนิยามวิสัยทัศน์ใหม่และเชื่อมต่อไซโลต่าง ๆ เข้ากับการแก้ปัญหาของประเทศ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 หัวข้อ "สร้างสรรค์งานวิจัย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมั่งคั่ง และยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า 100 ผลงาน จาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตร อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปสินค้าการเกษตร วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เคมีและวัสดุศาสตร์ และกลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรโลหการ ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ไปยังภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ระดมรับมือวิกฤติภัยแล้ง

          3สกว.เปิดเวทีวิชาการถกปัญหาวิกฤติภัยแล้ง นักวิจัยชี้ฝนตกอีกแค่ไม่เกิน 2 เดือน เอลนีโญทำแล้งยาวถึงปีหน้า ต้องช่วยกันประหยัดน้ำ ปลูกข้าวระยะสั้นและหารายได้จากพืชอื่นทดแทน เตือนคนกรุงระวังน้ำเค็มหนุน

          15 กรกฎาคม 2558 --- รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นประธานเปิดเวทีวิชาการ “วิกฤติภัยแล้ง: น้ำ ดิน อากาศ และการรับมือ” ณ ห้องประชุม สกว. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น และการเตรียมพร้อมในระยะยาวสำหรับอนาคตบนฐานการบูรณาการองค์ความรู้จากนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ที่รับทุนสนับสนุนจาก สกว. และเป็นข้อมูลเชิงนโยบายแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ดึงสกว.ร่วมแก้ปัญหากรุงเทพฯจม

           5นักวิจัย สกว.ระบุ สปช.ตั้งประเด็นกรุงเทพฯจม ดึงหน่วยงานภาครัฐรวมทั้ง สกว.ร่วมศึกษาและคำนวณการทรุดตัวของดินและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล  แนะเกษตรกรต้องใช้ข้อมูลและความรู้จัดการตนเองให้มากขึ้นเพื่อสู้ภัยแล้งในอนาคต

รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นักวิจัย สกว.จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงปัญหากรุงเทพฯ จม ว่ามีการประเมินในสองประเด็น ได้แก่ การศึกษาการทรุดตัวของดินปีละ 2-4 ซม.ต่อปี รวมถึงการขึ้นสูงของระดับน้ำทะเล 0.8-1.2 เมตรใน 100 ปีข้างหน้า ซึ่งได้มีข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญทั้งให้ย้ายเมืองหลวงหรือเตรียมการป้องกันคันป้องกันแนวชายฝั่ง ฯลฯ เกี่ยวกับประเด็นนี้ทาง สปช.ได้ตั้งคณะกรรมการฯศึกษาหาข้อเท็จจริงและทบทวนเรื่องการทรุดตัวของกรุงเทพฯ ซึ่งหลังจากมีมาตรการอนุรักษ์น้ำบาดาลทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเหลือการทรุดตัวปีละ 1-2 ซม. และมีแนวโน้มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ ส่วนการขึ้นของน้ำทะเล UNFCC มีการศึกษาและปรับปรุงความถูกต้องในการประมาณการณ์มาตลอด โดย ณ ปัจจุบัน ประมาณว่าน้ำทะเลในแถบเอเซียตะวันอกเฉียงใต้มีแนวโน้มเพิ่มในเงื่อนไขสูงสุดประมาณ 80 ซม. ใน 100 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามการประมาณการนี้ยังมีการปรับปรุงความไม่แน่นอน จึงยังมีความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ แต่ในอนาคตรัฐบาลควรเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวถ้าเกิดขึ้น สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ การเติบโตของเมืองและไม่สามารถสร้างระบบประปารองรับได้ในอนาคต ซึ่งต้องกลับไปใช้น้ำบาล และอาจเกิดปัญหาแผ่นดินทรุดดังที่เคยเกิดในอดีต

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิรูปทรัพยากรน้ำ

          1 3 กรกฎาคม 2558 --- ผศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านทรัพยากรน้ำ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สกว. เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อการปฏิรูปและกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องอย่างมีธรรมาภิบาลและเกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของภาคประชาสังคม

            รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นักวิจัย สกว.จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงข้อเสนอต่อการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำว่าจากการทบทวนกฎหมาย พบว่าปัญหาคือมีหน้าที่แต่ไม่มีอำนาจบังคับใช้ ยกเว้นกฎหมายย่อย ซึ่งที่ผ่านมาการใช้กฎหมายค่อนข้างกระจัดกระจายและลมเพลมพัด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แม้จะรับมือได้ค่อนข้างดี แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มแปรปรวนมากขึ้นจึงต้องประมวลให้สามารถตอบโจทย์ได้ ทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน สาธารณูปโภค รวมถึงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิชาการแนะ ภาครัฐควรเร่งเสริมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ ก่อนไทยเข้าสู่ AEC

113 กรกฎาคม 2558

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  จัดประชุมเวที TRFForum เรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีน”  เพื่อนำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ของไทย

ปัจจุบันระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้  หรือ แนวลากตรงจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ของไทย ถูกมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะเป็นแนวเชื่อมโยงจีนกับอาเซียนเข้าด้วยกัน ภาครัฐและผู้ประกอบการต่างคาดหมายว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์บริเวณนี้ จะทำให้เกิดการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น  เป็นการดีที่ไทยเราจะเร่งส่งเสริมพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการขนส่ง หรือ Hubs of Connectivity

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.หนุนเสริมการวิจัยและพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม
  2. สกว.ระดมสมองหวังตกผลึกความคิดนักวิจัยรุ่นใหม่
  3. สกว.พัฒนาชุดตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร
  4. โรดแมปยุทธศาสตร์ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
  5. สกว.กระตุกต่อมคิดชนบทไทยสู่สังคมผู้ประกอบการ

Page 1 of 264