logotrf

ป้องกันไฟไหม้ฟางก่อนแผ่นดินไหว สกว. - กรมทรัพยากรธรณีพร้อมรับมือ

            7สกว.จับมือกรมทรัพยากรธรณีและสมาคมวิชาชีพ จัดเวทีบทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว หวังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเตรียมรับมือธรณีพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หวั่นไฟไหม้ฟางเพราะพื้นที่เสี่ยงยังขาดความรู้ความเข้าใจ พร้อมหนุนทำวิจัยเพิ่มเน้นความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

           20 พฤศจิกายน --- 2557 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับนายวรศาสน์ อภัยพศ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรณี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล โดยความร่วมมือของ สกว. กรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

กระตุ้นนักวิจัยอาวุโส สกว.ทำงานท้าทายไทย มั่นใจเป็นแฟนพันธุ์แท้ต่อยอดงานวิจัยสู่สังคม

         img1 5สกว.เผยรายชื่อศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 รองนากรัฐมนตรี “ยงยุทธ์” กระตุ้นให้ทำวิจัย “ท้าทายไทย” เชื่อมั่นผู้รับทุนจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง และนำงานไปใช้ประโยชน์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น และคาดเอกชนจะร่วมลงทุนทำวิจัยมากขึ้น

         19 พฤศจิกายน 2557 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยยาวของประเทศ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย ซึ่งในทศวรรษใหม่ สกว.จะมุ่งสู่การการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกในการให้ทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม...

บุญวาทย์ ลำปาง ร.ร. ต้นแบบทำโครงงานจากฐานการวิจัยในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สกว.

1 4เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผอ.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย     จ. ลำปาง เป็นประธานในเวทีเสวนา  “ด้วยรัก ด้วยความร่วมมือ ร่วมสร้างพลังเครือข่ายเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อลูกของเรา” เวทีพบปะ พูดคุย ระหว่างผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และครูจากศูนย์พี่เลี้ยงในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา   ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทย และ สกว.โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นหนึ่งในศูนย์พี่เลี้ยงดำเนินการ   มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะให้ครูของโรงเรียนในโครงการเปลี่ยนการเรียนการสอนวิชา “โครงงาน” โดยใช้กระบวนการวิจัยเข้าไปช่วย (Research-Based Project) เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้สร้างและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เปิดผลสำรวจจ่ายสินบนลดลง หนุนแก้คอร์รัปชันระบบราชการไทย

            a5สกว.เผยผลสำรวจครัวเรือนทั่วไทย ชี้มูลค่าของการเรียกรับสินบนลดลงถึง 3 เท่าจากเมื่อ 15 ปีก่อน พร้อมวอนให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาคอร์รัปชัน และให้หน่วยงานราชการไทยบริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

           18 พฤศจิกายน 2557 --- น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “คอร์รัปชันในระบบราชการ: ต้องทำอะไรต่อ?” ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิจัย เรื่อง “คอร์รัปชันในระบบราชการไทย การสำรวจทัศนคติประสบการณ์ของหัวหน้าครัวเรือน” ซึ่งภาคราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้มุมมองและประสบการณ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อตรง ความโปร่งใส ในระบบราชการ รวมทั้งการป้องปรามการทุจริตภาคราชการ อันจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริหารให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว และมีคุณภาพในการให้บริการประชาชน รวมถึงให้สังคมตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไข เพื่อร่วมกันสร้างสรรรค์ให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมและปลอดการทุจริต

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า ปัจจุบัน สกว.มีแนวทางที่จะสนับสนุนประเด็นวิจัยคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังผ่านงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งคงต้องทบทวนแนวทางการวิจัยเพื่อสนับสนุนการป้องกันคอร์รัปชั่นใหม่ โดยมุ่งสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันควบคู่กับการเพิ่มความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง สกว.มั่นใจว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นมีประสิทธิผล โดยตัวอย่างผลงานในปีที่ผ่านมา คือ คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชัน และล่าสุดคือโครงการจำนำข้าว ซึ่งเป็นการศึกษาถึงผลดีผลเสีย และประมาณมูลค่าความเสียหายจากแง่มุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์  

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เข็นงานวิจัยมก.กำแพงแสนขึ้นห้าง

           22สกว.หนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สร้างงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคม พร้อมผลักดันให้นักวิจัยนำผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรและอุตสาหกรรม

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วย รศ. ส.พญ. ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว. เยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์และชุดโครงการวิจัยต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกับผู้บริหารและนักวิจัย รวมถึงรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน การต่อยอด/ขยายผลงาน และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กรมทรัพยากรธรณีพร้อมรับมือแผ่นดินไหว จับมือสกว.และสมาคมวิชาชีพสร้างความรู้
  2. สกว.หนุนมก.ผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอปลอดจีเอ็มโอ
  3. ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวพุ่ง2ล้านล้าน เสริมงานวิจัยกระตุ้นรายได้สู่ชุมชน
  4. แฉทุจริตจำนำข้าวใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ไทย สกว.หนุนทางแก้ปัญหาเกษตรกรแบบโปร่งใส
  5. ผู้อำนวยการ สกว. และผู้บริหาร สกว. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากงาน The 10th Taipai International Invention Show & Technomart ประเทศไต้หวัน

Page 1 of 247