logotrf

สกว.หนุนขับเคลื่อนเครือข่ายเนื้อสัตว์ไทยสู่เออีซีและไทย-ออสเตรเลีย

            1425 กรกฎาคม 2557 ----     รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 “การผลิตเนื้อสัตว์ภายใต้การแข่งขันทางการค้าโลก” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ศ. ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการอธิการบดี สจล. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรและเนื้อโคของไทยอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่จะตามมาภายหลังการเปิดตลาดเสรีอาเซียนในปี 2558 และการเข้าสู่การค้าเสรีไทยและออสเตรเลียในปี 2563 ทำให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตและส่งออกโดยเฉพาะเนื้อโคไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ อันจะนำไปสู่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งและความร่วมมือจของเครือข่าย พร้อมแสดงศักยภาพของศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ในการเป็นแม่ข่ายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือมข.ผลิตส้มโอพันธุ์ดีสร้างอัตลักษณ์เมืองชัยภูมิ

            MOUผู้บริหาร สกว. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันลงนามสนับสนุนโครงการผลิตส้มโอคุณภาพดี เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของ “ส้มโอพันธุ์ทองดีและพันธุ์เนื้อสีแดง” แก่เมืองชัยภูมิเพื่อให้มีศักยภาพระดับการส่งออก หวังถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐในอนาคต

29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  --- รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรักษาผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ ระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอชัยภูมิ ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้กลไกและการดำเนินงานของโครงการ ระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัวเนื้อกึ่งแห้งพร้อมรับประทาน-ไก่กอและในซองสุญญากาศ

             03ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวสองงานวิจัยเด่นในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 5 ปี 2557 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

             งานแรกคือผลิตภัณฑ์เนื้อกึ่งแห้งพร้อมรับประทานจากเนื้อสุกรและไก่แก่ โดย ผศ. ดร.คมแข พิลาสสมบัติ ดร.ศุภลักษณ์ สรภักดี และ ดร.รุจริน ลิ้มศุภวานิช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง สจล. ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากแม่สุกรและแม่ไก่ไข่ปลดระวาง เนื่องจากเนื้อสัตว์ค่อนข้างเหนียว ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคหรือเป็นสินค้าที่มีความจำเพาะในการใช้ประโยชน์ ทำให้มีราคาต่ำและเน้นจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการโรงแปรรูปเพื่อผลิตลูกชิ้นหรือไส้กรอกอิมัลชั่น เป็นต้น คณะนักวิจัยจึงมีแนวคิดมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานที่มีความแปลกใหม่และยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อม โดยมีเงื่อนไขสำคัญของงานวิจัยนี้คือ ต้องมีวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเก็บไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง และมีความปลอดภัยในการบริโภค อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาหลักอันเนื่องจากความแข็งกระด้างของผลิตภัณฑ์หลังอบ คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการนำสารฮิวเมกเตนท์ ได้แก่ กลีเซอรอล มาลดปัญหาโดยเน้นปรับปรุงความนุ่ม รวมทั้งติดตามความปลอดภัยในการบริโภคด้านจุลินทรีย์ควบคู่กันไป เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ. ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

           5วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ -- ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ประจำปี พ.ศ. 2557 เรื่อง “Cardio – Neurology Research Network” ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (Research & Cardiac Electrophysiology Training Center (CERT CENTER)) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สกว. โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมปาฐกถาเรื่อง “งานวิจัยไทย (ทำอย่างไรให้) ก้าวไกลสู่สากล

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ระดมสมองทำโรดแมปยุทธศาสตร์น้ำ อังกฤษหนุนทุนจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม

img004สกว.จัดเวิร์คช็อประดมสมองทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดขอบเขตงานวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน เพื่อให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ ผอ.สกว.แย้มข่าวดีหน่วยงานในอังกฤษยินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม

24 กรกฎาคม 2557 ---      ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ภาพอนาคตและประเด็นงานวิจัยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และความเชื่อมโยงระหว่างมิติความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ภาพอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงประเด็นความรู้ที่เป็นงานวิจัยที่มีการเชื่อมโยงระหว่างมิติความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ อาหาร และพลังงาน โดยระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตงานวิจัยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศและของ สกว. โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของน้ำและตัวแปรอื่นที่เกิดผลลัพธ์เป็นนวัตกรรม นโยบายสำคัญ การรู้เท่าทันในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.เปิดโลกทัศน์ความสัมพันธ์ไทยกับอาเซียนภาคพื้นทวีป หวังสร้างผลประโยชน์ร่วมบนวิถีมิตรภาพและความขัดแย้ง
  2. สกว. จัดเวทีจับกระแสยุทธศาสตร์การศึกษาสำหรับลูกแรงงานต่างด้าว
  3. สกว.หนุนภาคีพัฒนาไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ พร้อมเปิดตัวลูกชิ้นตีนไก่เสริมคอลลาเจน
  4. สกว. จับมือ สกอ. พัฒนาโครงการวิจัย
  5. สกว. จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยการท่องเที่ยวทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม

Page 1 of 238