logotrf

15 องค์กรพ.ร.บ.เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อน 4 มิติ

img111 125 กุมภาพันธ์ 2558 --- ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ 14 องค์กรชั้นนำของประเทศ ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ” อันประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

เสนอผลงานฟื้นฟูเขายายดา

IMG 978325 กุมภาพันธ์ 2558 -- ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผอ.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย และการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยของชุดโครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อ.เมือง จ.ระยอง ปีที่ 1” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งมี ดร.ณัฐพล จันทร์แก้ว เป็นหัวหน้าชุดโครงการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ต้นทุน และศักยภาพของพื้นที่รอบเขายายดา รวมถึงแนวทางและข้อเสนอต่อทิศทางการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนผ่านกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถ

DSC 8896ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. พร้อมด้วย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม และ รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด โดยมีคุณโทโมอะกิ โกโตะ ประธานบริษัทฯ คอยต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมวิชาการนานาชาติไก่พื้นเมืองครั้งที่ 1/2558 (The 1st International conference on Native Chicken)

            P223042923 กุมภาพันธ์ 2558 – ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ ศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติไก่พื้นเมืองครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 160 คน

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว Route 12 (พิษณุโลก – หล่มสัก) ประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวได้ทุกฤดูในเส้นทางเดิม

2สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว. และ รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ร่วมจัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวฤดูที่แตกต่างบนเส้นทางหมายเลข 12 (Season Change at Route12)”  

12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว. และ รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก หล่มสัก)จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวฤดูที่แตกต่างบนเส้นทางหมายเลข 12 (Season Change at Route12)” ณ The Front Park by B.N. Farm อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  เพื่อนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวจากผลงานวิจัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.หนุนวิจัยประชากรศาสตร์เชิงนโยบาย
  2. ขยายผลวิจัยท้องถิ่นแพรกหนามแดง รับมือสถานการณ์ความท้าทายใหม่
  3. ไทยจับมือสวีเดนขยายความร่วมมือวิจัย
  4. รัฐบาลอังกฤษมอบทุนวิจัยให้ สกว.
  5. ระดมสมองแก้ปัญหาภัยพิบัติ-น้ำ-อากาศระดับนานาชาติ

Page 1 of 253