logotrf

การบรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการ คปก. : จากประสบการณ์ 4 ปี สู่ความคาดหวังในอนาคต”

3การบรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการ คปก. : จากประสบการณ์ 4 ปี สู่ความคาดหวังในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ คปก. วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

          แท้จริงแล้วพลังความสำเร็จของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คือ บุคลากรฝ่าย คปก. จำนวน 18 ท่านที่เป็นแรงผลักดันดุษฎีบัณฑิตอย่างแท้จริง  โดยผลผลิตของบัณฑิต คปก. ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ คือเฉลี่ย 2.2 เล่มต่อคน จำนวนดุษฎีบัณฑิตเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2557 มีจำนวน 3,826 คน ทั้งนี้ถ้าทางโครงการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจะทำให้สามารถผลิตบัณฑิตได้มากขึ้น โครงการในอนาคตที่ทาง คปก.ประสงค์จะให้มีขึ้น คือ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่ไม่ใช่ทุนจากมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันประเทศไทยผลิตปริญญาเอกได้น้อยกว่าเกาหลีใต้ 6 เท่า นับว่าห่างไกลจากค่าเฉลี่ยการผลิตบัณฑิตของโลกมาก ขณะที่ประเทศมาเลเซียผลิตบัณฑิตได้มากกว่า 3,000 คน สกอ.มีโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี จัดสรรทุนเพื่อผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก จำนวน 16,000 คน ซึ่งขณะนี้กำลังรอมติ ครม.อยู่ หากผ่านการพิจารณาก็จะหารือเรื่องการลงทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับ คปก. ต่อไป ซึ่งในปี 2559 ไทยควรจะมีกำลังการผลิตระดับปริญญาเอกที่ 4,000 คน ขณะนี้ คปก. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ได้ 1,500 เรื่องต่อปี ตัวเลขนี้จะอยู่นิ่งและไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้ 

อ่านเพิ่มเติม...

คปก.เร่งผลิตดุษฎีบัณฑิตคุณภาพเสริมทัพพัฒนาประเทศ

            4คปก.จัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 100 หวังกระตุ้นศิษย์เก่าและปัจจุบันให้สร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมกันผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างค่านิยมในการผลิตบุคลากรแทนส่งคนไปเรียนนอก “ดร.สมเกียรติ” ทีดีอาร์ไอจี้ถึงเวลาปรับระบบวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อเงินลงทุนใหม่

           12 กันยายน 2557 – ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ คปก. ครั้งที่ 100 “จากดุษฎีบัณฑิต คปก. สู่อาจารย์ที่ปรึกษา คปก.” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ซึ่งจัดโดย คปก. สกว. และคณะผู้ประสานงานโครงการการประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารของ สกว. สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินงานของ คปก. อีกทั้งเป็นเวทีในการแสดงผลงานด้านการวิจัยของดุษฎีบัณฑิตที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาที่เป็นศิษย์ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความสำเร็จที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ คปก. ให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต อีกทั้งช่วยสร้างบรรยากาศอันจะเป็นแรงกระตุ้นสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากความสำเร็จอันเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ข้าวไทยสู่สากล

10592744 865072860178379 1078971950006572532 n10647218 865072976845034 1724374278005765161 n๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ "ข้าวไทยสู่สากล" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี วช.เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผอ.สกว.ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลถวายรายงานผลงานวิจัยของ สกว.และทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือและเมล็ดพันธุ์พริก

อ่านเพิ่มเติม...

ระดมสมองยกระดับทรัพยากรมนุษย์ไทยในกระแสเอเชีย

            100110 กันยายน 2557  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  --- รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ นโยบายยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย ระยะที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการศึกษาและแรงงานในประเทศไทย เพื่อแก้ไขและยกระดับเพื่อความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ชุดโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 8 โครงการ ได้แก่ โครงการการจัดการแบบพหุภาคีในการศึกษาเพื่อตอบสนองชุมชนท้องถิ่น  โครงการการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคลางตะวันตก โครงการกรณีศึกษา: รูปแบบความสำเร็จการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการย้อนพินิจการประกันคุณภาพอุดมศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงการพัฒนาการของการทดสอบระดับชาติและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย โครงการการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน กรณีศึกษาผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ เนื่องจากการทำงานของแรงงานในคลังสินค้า โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษากลุ่มกิจการประมงทะเลจังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. จับมือรามจิตติ สรุปโครงการ จับกระแสการศึกษาโลกในรอบ 3 ปี

000611 กันยายน 2557 – ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ.สกว. ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ เป็นประธานในการเปิดการประชุม “โครงการเสวนาจับกระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน” (INTREND) ครั้งที่ 18 เรื่องจับกระแสในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาสถาบันรามจิตติ  กล่าวว่า  การประชุมครั้งนี้  เป็นการสรุปภาพรวมโครงการเพื่อย่อยข้อมูลของงานวิจัยให้เห็นว่าโครงการอินเทรนด์ สามารถแก้ไขปัญหาการศึกษาในประเทศไทยได้  

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.คว้ารางวัลผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนดีเด่น
  2. ปาฐกถา “การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” โดย ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา
  3. สกว.เชิดชูเกียรตินักวิจัยรางวัลผลงานเด่น
  4. สกว.-มจพ.คืนความสุขมอบชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดให้สพ.ทบ.
  5. ทีดีอาร์ไอระดมสมองประเมินองค์กรอิสระต้านคอร์รัปชัน

Page 1 of 240