logotrf

“ชัยนาท”ต้นแบบแหล่งผลไม้ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ สกว. เตรียมเสนอคณะกก.อาหารขยายผลพื้นที่อื่น

             4 26 สิงหาคม 2557 --- รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผลไม้และผักพื้นบ้านช่วยการสร้างเสริมคุณภาพเด็กและผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-มก.ทุ่ม30ล้านตั้งศูนย์สุขภาพเป็ด-พัฒนาอาหารสัตว์สู่อาเซียน

             02สกว.จับมือ ม.เกษตรศาสตร์จัดตั้งศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด ระยะ 2 หลังประสบผลสำเร็จในระยะแรกจนเกิดการนำไปใช้ในระดับนโยบาย รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทางเลือก หวังสร้างองค์ความรู้และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศ พร้อมผลักดันการพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้สู่อาเซียน

             25 สิงหาคม 2557 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ รศ. ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทำงานด้านงานวิจัยระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้กลไกและการดำเนินงานของศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด ระยะที่ 2” และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทางเลือกณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อ่านเพิ่มเติม...

ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

122 สิงหาคม 2557 ----      ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี เมธ๊วิจัยอาวุโส สกว. . ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ”ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการให้เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์ดนตรีสายปฏิบัติ ตลอดจนสร้างกลุ่มอาจารย์ดนตรีรุ่นใหม่ที่สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และสร้างเครือข่ายผู้รู้ด้านดนตรีที่สามารถเกาะกลุ่มกันสร้างงานและเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้อาจารย์ดนตรีระดับอุดมศึกษาหันมาสนใจวิชาการมากขึ้น โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมประมาณ 80 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว.พบยีนที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคพาร์กินสัน

01ในปัจจุบันสังคมโลกในทุกภาคส่วนทั้งองค์กรสาธารณสุขระหว่างประเทศ สมาคมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ต่างมีความตระหนักในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มทวีขึ้นและอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในอนาคตอันใกล้ จึงควรมีการศึกษาให้รอบด้านเพื่อพิจารณาวางแผนหาข้อมูลพื้นฐานไว้สำหรับใช้วางแผนรับมือทั้งการหาข้อมูลด้านประชากร และระบาดวิทยาของโรคในผู้สูงอายุในกลุ่มประชากรนั้น ๆ การรณรงค์เพื่อรักษาสุขภาพและป้องกันโรค การเตรียมตัวพัฒนาความสามารถของผู้สูงอายุในการพึ่งตนเอง รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณในการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ โดยเฉพาะโรคสมองเสื่อมซึ่งผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นมักพบว่าระบบประสาทมักมีการเสื่อมสลายของเซลล์ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องในปริมาณสูงได้ถึงร้อยละ 50 ของเซลล์ระบบประสาทนั้น ๆ ดังนั้นการพัฒนาการรักษาชนิดป้องกันการเกิดโรคหรือการชะลอโรคที่มีประสิทธิภาพ จึงควรเริ่มก่อนที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการของโรค โดยจะต้องหาตัวบ่งชี้ทางชีวะเพื่อช่วยในการหาบุคคลที่จะเกิดโรคในอนาคตหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรค ตัวบ่งชี้ทางชีวะนี้อาจเป็นการตรวจเลือดหรือน้ำไขสันหลังเพื่อหาโปรตีนที่ผิดปกติ การตรวจทางพันธุศาสตร์หรือการตรวจภาพถ่ายทางสมอง เป็นต้น  

อ่านเพิ่มเติม...

ทิศทางงานวิจัยท้องถิ่นเชิงพุทธธรรม สกว. ใช้“ธรรม”ขับเคลื่อนแก้ปัญหาคนในชุมชน

           02-0620 สิงหาคม 2557 --  สถาบันวิจัยหริภุญชัย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวิจัยเชิงพุทธธรรม ครั้งที่ 1 “ทิศทางงานวิจัยเชิงพุทธธรรม” โดยมีพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถา ณ วิทยาสงฆ์ลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินโครงการวิจัยเชิงพุทธธรรม และหาแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัย กรอบการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานร่วมกับสถานบันการศึกษาและผู้สนใจ รวมถึงสร้างความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ทูตออตตาวาหนุน สกว.แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับแคนาดา
  2. สกว.จับมือรามจิตติปฏิรูปการศึกษาไทยในกระแสบูรพาภิวัตน์
  3. งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักวิทย์ดีเด่นปี 2557
  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557
  5. ข้อสังเกต-หลีกเลี่ยงสถานที่ก่อสร้างเสี่ยงอันตราย

Page 1 of 238