logotrf

สสค.จับมือ สกว. ขับเคลื่อนจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้

1 1(14 มกราคม 2558) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้" วันที่ 14–15 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)  การดำเนินครั้งนี้    สถาบันรามจิตติ ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. สถาบันที่มีภารกิจหลักในการประสานและขับเคลื่อนการวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา ทำหน้าที่ประสานเครือข่ายโครงการจังหวัด โดยขับเคลื่อนงานมาตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2557 จนเกิดการพัฒนากลไกการจัดการของจังหวัดต่างๆ รวมถึงโจทย์และแผนงานการทำงานตามแต่ละบริบทของพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนระหว่างจังหวัด ตลอดจนเสริมแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เร่งหาทางออกหอยแครงตายเกลื่อนอ่าวไทย

IMG20141224154140สกว.ถกปัญหาหอยแครงตายเกลื่อนอ่าวไทย ตั้งแต่สมุทรสงครามถึงสุราษฎร์ธานี เบื้องต้นสันนิษฐานสาเหตุจากปรสิตและน้ำเสีย เตรียมตั้งโจทย์วิจัยโดยด่วน หวังให้ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาผสานกับความรู้ของนักวิชาการเพื่อหาทางออก สร้างความมั่นใจให้กับชาวประมง

ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.  เป็นประธาน การประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรชายฝั่ง กรณีเกิดโรคระบาดหอยแครงตายเป็นจำนวนมากในบริเวณอ่าวไทย ณ ห้องประชุม สกว. โดยมีผู้แทนศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม แกนนำชาวบ้าวบ้าน และนักวิชาการจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับความรู้ทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือเอกชน-อังกฤษหนุนวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร

25e25225e252สกว.จับมือสถานทูตอังกฤษและบริติชเคาน์ซิล สร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารระหว่างประเทศ หวังยกระดับคุณภาพอาหารไทยและผลักดันสู่การเป็นแหล่งอาหารโลก

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “ความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐของประเทศไทย กับประเทศสหราชอาณาจักร” โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย มาร่วมบรรยายเรื่องแนวทางสนับสนุนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐของประเทศไทย กับบริษัท Start-up ของสหราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม...

TRF Future Research and Innovation Strategies

IMG 8224114 มกราคม 2558 --- ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. บรรยายเรื่อง “TRF Future Research and Innovation Strategies” ในการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรอบรมผู้บริหารงานวิจัย ซึ่งจัดโดย สกว.และสถาบันคลังสมองของชาติ ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส   สรุปสาระสำคัญดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ประเมินคุณภาพงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ยกระดับเท่านานาชาติและมุ่งตอบโจทย์ประเทศ

            6สกว.จัดโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชาให้เข้มแข็งเทียบเท่านานาชาติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์

            13 มกราคม 2558 --- ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิด “โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สกว. เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาการวิจัยของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ไทย-อังกฤษเปิดตัวกองทุนความร่วมมือนิวตัน
  2. สกว. จับมือ กนอ. และ อปท. ผนึกกำลังวิจัยพัฒนาลำพูน เป็น “Eco Industrial Town: เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
  3. สกว.จับมือคลังสมองเสริมทักษะผู้บริหารวิจัย
  4. สกว.จับมือสถาบันวิจัยชั้นนำของจีนสร้างผลงานวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
  5. สานพลังชุมชนสาสบหก เปิดสถานีปลูกคิดปันสุข

Page 1 of 251