logotrf

เวทีน้ำ สกว. เชื่อมโยงโครงข่ายจากพื้นที่สู่นโยบายประเทศ

            120 มีนาคม 2558 ---- ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการวิจัยยุทธศาสตร์ “การจัดการทรัพยากรน้ำ สกว.” เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 6 เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดและชุมชน บทเรียนจากงานวิจัยสู่งานปฏิรูป” เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เพื่อนำเสนอผลสรุปของชุดโครงการวิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด และข้อเสนอ กลไก ข้อต่อ ของการวางแผนการจัดการน้ำ รวมถึงกรณีศึกษาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงจากงานวิจัย เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการน้ำระดับต่างๆ  ในลักษณะโครงข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำจากพื้นที่สู่นโยบาย ตลอดจนจัดทำเอกสารประกอบการจัดเวทีและรายงานสรุปผลเผยแพร่สู่สาธารณะ และข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยส่งให้กรรมาธิการปฏิรูปต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมวิชาการ “Pediatric Research Day”

20150327 10380927 มีนาคม 2558- ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการ “Pediatric Research Day” ซึ่งจัดขึ้นโดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การประชุม “Pediatric Research Day” เป็นกิจกรรมภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกว. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการจัด Plenary sessions ปาฐกถาวิชาการของนักวิจัยจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีชื่อเสียงและมีผลงานวิจัยเป็นเลิศ ได้แก่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ศ.นพ.พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ และ ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ และจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของ Poster และ Oral presentation  รวมถึงมีการประกวดรางวัลงานวิจัยสำหรับแพทย์ เพื่อเป็นการสร้างเสริมกำลังใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าต่อไป และยังเป็นโอกาสดีที่จะให้นักวิจัยในสาขากุมารเวชศาสตร์มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.หนุนแผนรับมือนักท่องเที่ยวจีน-แนะมารยาทที่ดี

            33สกว.หนุนจัดเวทีเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นักวิจัยชี้ปัญหาสำคัญคนจีนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจมารยาทที่ดี เป็นหน้าที่ของมัคคุเทศก์ต้องอบรม ผู้ประกอบการย้ำต้องเรียนรู้และเข้าใจพร้อมปรับตัว เพราะรายได้จากทัวร์จีนยังสำคัญต่อคนท้องถิ่นและธุรกิจบริการ

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม “เข้าใจนักท่องเที่ยวจีนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว: ตลาดนักท่องเที่ยวจีน” ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรมตลอดจนรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน หาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และประชาชน ทั้งนี้หลั่งไหลของนักท่องเที่ยวจีนเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไม่พร้อมของจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวนักท่องเที่ยวเอง จึงต้องกลับมาทบทวนและหวังว่าผู้เข้าร่วมเวทีนี้จะช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-มช.ระดมสมองหมอกควันภาคเหนือ แนะบังคับกม.ให้นายทุนร่วมรับผิดชอบ

            13สกว.เตรียมสรุปรายงานสถานการณ์รัฐบาล หลังระดมสมองนักวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ระบุตัวการใหญ่คือการทำไร่ข้าวโพด ชี้รัฐต้องเพิ่มมาตรการทางกฎหมายให้กลุ่มนายทุนที่ทำ “เกษตรพันธสัญญา” ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างการตระหนักรู้แก่ชุมชน

ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นหมอกควันในภาคเหนือ ร่วมกับผู้บริหารและคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิจัยจากฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือกสิกรไทยหนุนเสริมการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปี 2

          0127 มีนาคม 2558- ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ นายกฤษฎา ล่ำซำ รองประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานในการเปิดงาน “แบ่งปันปัญญา: เพื่อปัญญาที่งอกงามของครูและนักเรียน”  เวทีนำเสนอผลงานระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

          ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวว่า โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นต้นแบบในการพัฒนาครูควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้ สกว.จึงได้ประกาศให้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2557  โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณคณะทำงาน โดยเฉพาะคุณครูเพาะพันธุ์ปัญญา และทีมศูนย์พี่เลี้ยงทุกคนที่ใช้ความพยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า วิจัยคือเครื่องมือทางการศึกษาที่สำคัญที่ทำให้ตัวผู้เรียนมีทักษะด้านต่างๆที่สอดรับกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.-บก.จร.โชว์ “จ่าเฉยอัจฉริยะ” ออกใบสั่งออนไลน์
  2. นักวิจัย ม.เกษตรฯ และ TFMA ร่วมหารือกำหนดมาตรฐานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยให้ยั่งยืน
  3. นักวิจัยชี้มีหลายปัจจัยเสี่ยงส่งผลต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงปลานิลไทย
  4. ชี้องค์กรอิสระต้านคอร์รัปชันต้องเผยข้อมูลแก่สาธารณะ
  5. รวมพลัง สกว. ต่อต้านการทุจริต

Page 1 of 255