บก.จร. จับมือ สกว. ต่อยอดจ่าเฉย ลุยจับ จยย. ไม่สวมหมวกกันน็อค

thailand motorcycle helmet detection system

บก.จร. จับมือ สกว. พัฒนาจ่าเฉยอัจฉริยะ ‘ระบบตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติ’ ทั้งระบบการตรวจสอบ ถ่ายภาพจากหลายกล้อง และประมวลผลก่อนออกใบสั่ง นำร่องที่แยกโบสถ์แม่พระ หวังลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร ดีเดย์จับปรับสงกรานต์นี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. นำเสนอ 4 งานวิจัย SRI ฉบับสมบูรณ์เพื่อ “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง”

สกว. จัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย ภายใต้การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRI) เรื่อง “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง” จำนวน 4 โครงการ สนองตอบนโยบายภาครัฐเพื่อก้าวไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม โดยสำนักประสานงานวิจัยและพัฒนาชุดโครงการ “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ได้จัดการประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย ภายใต้การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4 โครงการ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมาจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา และบริษัทเอกชน เป็นต้น

รศ.ดร.ปัทมาวดี กล่าวว่าการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงนโยบายในครั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ง สกว. ให้คำจำกัดความว่า “Strategic Research Issue” (SRI) โดยมีทั้งหมด 12 เรื่อง และหนึ่งในนั้นคือ “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)” ปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลางนั้น เกิดจากหลากหลายมิติและมีความซับซ้อน อาทิ การทุจริตคอรัปชั่นที่บั่นทอนการลงทุนทั้งจากภาครัฐ เอกชน และจากต่างประเทศ หรือกับดักความเลื่อมล้ำที่เป็นแรงต้านเพื่อการก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น เป็นต้น การจัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากนักวิชาการสหสาขาในการระดมองค์ความรู้และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และได้เปิดเวทีให้ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงรายงานวิจัยให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับโครงการวิจัยทั้ง 4 โครงการประกอบด้วย (1) โครงการ “การศึกษาแนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง” โดย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร และคณะฯ จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (2) โครงการ “การศึกษาตลาดแรงงานไทยเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานและผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง” โดย ดร. สมชัย จิตสุชน และคณะฯ จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (3) โครงการ “การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมมซอฟท์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบของ Internet of Things และ Smart City” โดย รศ.ดร. เอกชัย สุมาลี และคณะฯ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ (4) โครงการ “การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวในประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล และคณะฯ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเนื้อหารายงานทั้ง 4 โครงการ จะได้นำเสนอถึงการรวบรวมข้อมูล สถิติจากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมในแต่ละเรื่อง รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้สอดรับกับแผนนโยบายชาติ สกว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลรายงานผลงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายของประเทศต่อไป


➥ เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (1_SRI12_Strategic_Industry_Selection.pdf)SRI12-01การคัดเลือกอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง8
Download this file (2_SRI12_Labour_Development.pdf)SRI12-02โครงการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เพื่อพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง11
Download this file (3_SRI12_Green_Automotive_Industry.pdf)SRI12-03การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวในประเทศไทย6
Download this file (4_SRI12_IOT_and_Smart_City.pdf)SRI12-04การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ฯ5

สกว. ร่วมกับ NAFRI (สปป. ลาว) ทำวิจัยขจัดความยากจน

สกว. จับมือ NAFRI ดันงานวิจัยไทยสู่ลาว ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร และการศึกษา ด้วยทุนโครงการผลิตนักศึกษาปริญญาเอก

อ่านเพิ่มเติม...

ถอดความรู้จากงานวิจัย สกว. สู่ “ทางออกการศึกษาไทย”

สกว. จัดเสวนาเรื่อง “7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย” เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระบบการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. เปิดเวที คปก. สัญจร เสริมแกร่งพัฒนาสังคม แนะคิดนอกกรอบภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง

สกว. จับมือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดพื้นที่ให้อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกร่วมพัฒนาสังคมภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง ชี้นักวิจัยต้องกล้าคิดนอกกรอบ ยืดหยุ่น มีหลายมิติ และเชื่อมโยงความรู้ ตีแผ่การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยชี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นนโยบาย “ปะผุ” ไม่ใช่การปฏิรูปประเทศในทุกมิติเหมือนนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนา “นิวซีแลนด์กับการปฏิรูปประเทศ” ณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลจากการวิจัยกรณีบทเรียนการปฏิรูปประเทศนิวซีแลนด์ในมิติต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบประเด็นการปฏิรูปในภาคส่วนต่างๆ ระหว่างนิวซีแลนด์และไทย

อ่านเพิ่มเติม...

21 กุมภาฯ วันภาษาแม่สากล มหิดลชู “ภาษาแม่” เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจ ท่ามกลางความแตกต่างของผู้คน

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมกับ สกว. และ ยูเนสโก (UNESCO) จัดงานประชุมเสวนา วันภาษาแม่สากล ผู้เชี่ยวชาญชี้ ภาษาบนโลกนี้จะตายไปกว่า 90% ภายในศตวรรษที่ 21 หากขาดการอนุรักษ์

อ่านเพิ่มเติม...

ผนึกพลัง 5 หน่วยงานขับเคลื่อนสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ

MOU of Promoting Life Science Innovation with Investment Promoting I with I

รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยการลงทุน ผนึกกำลัง 5 หน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนบริษัทสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์และสุขภาพ ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ภูมิใจนำเสนองานเสวนาคุณภาพ “7 แพร่งทางออกการศึกษาไทย” ณ มศว. ประสานมิตร

เกือบล้านวิว สองหมื่นแชร์ "เรื่องสยองการศึกษาไทย" หนังสั้นที่ครู นักเรียน และประชาชนให้ความสนใจแพร่กระจายให้ขนลุกขนพองกันถ้วนหน้า แต่เราไม่หยุดไว้ที่ "ปัญหา" ขอชวนกันมาร่วมหา "ทางออก" ด้วยกันในงานเสวนาคุณภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย”

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Agenda_of_Thai_Educational_Reform_Talk.pdf)Talk Agendaกำหนดการงานเสวนา "7 แพร่งทางออกการศึกษาไทย" วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 256013

อ่านเพิ่มเติม...

ทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย

สกว. สะท้อนปัญหาความไม่พร้อมด้านนวัตกรรมและการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ระบุแรงงานต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกอบรมพัฒนาทักษะโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ไอที และ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ศิลปินพื้นบ้านจับมือคนรุ่นใหม่จัดละครหุ่นร่วมสมัย
  2. สกว. จัดถก “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย”
  3. “Marine Knowledge Hub” เพจฮับความรู้เรื่องทะเลไทย
  4. 4 ชุมชนริมเจ้าพระยา เตรียมทำวิจัยสร้างตัวตนในสังคมการพัฒนา
  5. สกว. ชวนภาคีพัฒนากรอบวิจัย “เศรษฐกิจพอเพียง” ทำอย่างไรจึงเกิดความยั่งยืน?

Page 1 of 90