logotrf

การสัมมนา “ทิศทางเกษตรไทย ประสานพลัง(วิจัย)เพื่ออนาคต”

img161057-00116 ตุลาคม 2557 – ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทิศทางเกษตรไทย ประสานพลัง(วิจัย)เพื่ออนาคตซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติและ สกว. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจจัยและผู้สนใจได้รับฟังแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความกังวลและความคาดหวังจากอีกภาคส่วนสำคัญที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกัน รวมถึงหารือเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อ สกว. และองค์กรเครือข่ายบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เพื่อหาแนวทางการปฏิรูปและเชื่อมต่องานวิจัยให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (01_AJChancharat.zip)01_AJChancharat.zip“สกว. กับการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” โดย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ436 kB9
Download this file (02_MrWichai.zip)02_MrWichai.zip“การเชื่อมต่อโซ่อุปทานของภาคธุรกิจ กับการปฏิรูปภาคเกษตรไทย” โดย คุณวิชัย อัศรัสกร 11716 kB15
Download this file (03_MrJane.zip)03_MrJane.zip“Food, Energy & Water Securities ความท้าทายของภาคเกษตรไทย” โดย คุณเจน นำชัยศิริ 2219 kB8
Download this file (Schedule.pdf)Schedule.pdfกำหนดการประชุม142 kB13

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ร่วมกับเครือข่าย ททท. จัดเสวนา“ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยว” ที่ ปัตตานี

PNOHT571013001026701สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยวที่ ปัตตานี

วันนี้ (13 ตุลาคม 2557) ที่ ห้องประชุม โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยวโดยมี ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และ ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

Expert Consultation Workshop on Agri-Food for a Better Health: From Seed Industry to Nutritional Security

020352

International Research and Innovation Network Development (IRIND)

Expert Consultation Workshop on

Agri-Food for a Better Health: From Seed Industry to Nutritional Security

29-30 September 2014

Grand Millennium Sukhumvit Bangkok

อ่านเพิ่มเติม...

จัดเสวนา “ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยว” ที่ปัตตานี

                e25e  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยว”  ที่ปัตตานี

                 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00น. ที่ ห้องประชุม โรงแรม ซี เอส ปัตตานี  ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา ฟื้นความเชื่อมั่นชายแดนใต้ ด้วยงานวิจัยท่องเที่ยว” โดยมี  ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายวิชาการ สกว. จัดบรรยายเรื่อง “การประเมินสมรรถนะและความเป็นเลิศในการวิจัยด้วย SciVal”

            IMG 3198IMG 318910 ตุลาคม 2557 --- ฝ่ายวิชาการ สกว. จัดบรรยายเรื่อง “การประเมินสมรรถนะและความเป็นเลิศในการวิจัยด้วย SciVal” ณ ห้องประชุม สกว. เพื่อให้พนักงาน สกว. ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม SciVal ของฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS ในการวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวิจัย ความเป็นเลิศด้านการวิจัยของนักวิจัย/กลุ่มวิจัย/สถาบัน โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รวมทั้ง รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมรับฟังด้วย

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและการให้ทุนของ สกว. โดยมีคุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล นักเอกสารสนเทศ (เชี่ยวชาญ) สังกัดงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวารสารวิชาการ และฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีเนื้อหาประกอบไปด้วย ฐานข้อมูล Scopus และการวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวิจัยด้วยโปรแกรม SciVal

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.เสนอแนวทางการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แบบ “ไม่เสียของ”
  2. ประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส ศ. ดร.ผดุงศักดิ์
  3. สกว.ร่วมจัดงานวันท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวโลก
  4. สกว.ทำแผนรับมือภัยพิบัติหาดใหญ่
  5. ประชุมประจำปี เมธีวิจัยอาวุโส ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์

Page 1 of 244