สกว.รับมอบนโยบายรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

12162886 10153719037674874 2056173658 oศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.พร้อมด้วย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการ สกว. และ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้ประสานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สกว. ได้เข้าพบนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของ สกว. ในด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ Innovative House และการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง สกว. มีงานวิจัยอยู่มากมาย และพยายามผลักดันผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรี

ข้อมูลการวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่ สกว. สนับสนุนทุนวิจัยระหว่างปี 2555-2558 และการสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อาทิ การสนับสนุนข้อมูลสำหรับการประชุมกรอบความร่วมมือของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการประชุมกรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย รวมทั้งการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นต้น นอกจากนี้ สกว.ยังสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ททท. และการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม ททท. และจังหวัดปัตตานี รวมทั้งผลการวิจัยที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น เส้นทาง “วิถีไต วิถีล้านนา”เส้นทาง “เส้นทางรัก(ษ์)” และเส้นทาง “เลาะเลียบริมโขง อิ่มบุญสุขใจ ไหว้พระธาตุ”

อ่านเพิ่มเติม...

เดินหน้าประเทศไทย "สัมผัสนวัตกรรม-งานวิจัยฝีมือคนไทย"

            IMG 93249 ตุลาคม 2558 --- พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สกว. และ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บันทึกเทปรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ตอน "สัมผัสนวัตกรรม-งานวิจัยฝีมือคนไทย" โดยมี คุณภัทร จึงกานต์กุล และคุณสุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ เป็นพิธีกร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

การบันทึกเทปครั้งนี้มีผลงานวิจัยของ สกว. มจพ. และกองทัพไทย ซึ่งถือเป็นการต่อยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย ผ่านทุนวิจัยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ประกอบด้วย เครื่องบินทะเล ซึ่งดำเนินการร่วมกับนักวิจัยของสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางการทหาร กองทัพเรือ (สวพ.ทร.) และหุ่นยนต์ EOD ที่ดำเนินการร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบก

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.จับมือสวช.พัฒนาวัคซีน นำร่องป้องกัน‘ไข้เลือดออก’

           4สกว.จับมือสถาบันวัคซีนฯ ทุ่มงบ 70 ล้านบาท ปั้นนักศึกษาปริญญาเอกภายใน 5 ปี มุ่งพัฒนาบุคลากรรวมถึงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่อยู่ในนโยบายชาติ นำร่องด้วยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี ปูทางยุทธศาสตร์ใหม่ในการให้ทุนวิจัยแก่หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับงานวิจัยให้ตอบสนองต่อภารกิจ

           9 ตุลาคม 2558  --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ (สวช.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกระหว่างสกว. และ สวช.ณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

            ผู้อำนวยการ สกว. เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับปริญญาเอก และสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ซึ่ง สวช. จะเป็นผู้กำหนดกรอบของโจทย์วิจัยที่ชัดเจนในแต่ละปี ขณะที่ สกว.จะใช้ประสบการณ์เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้ทุน คปก. และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของทุกฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะร่วมกันจัดสรรงบประมาณ 70 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนของ สวช. ประมาณ 7 ล้านบาท และ สกว. 63 ล้านบาท รวมจำนวน 35 ทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึง 2563 ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปยังหน่วยงานวิจัยภาครัฐแห่งอื่นๆ อย่างกว้างขวาง และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองคาพยพในระบบวิจัยของประเทศให้เติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ไทย-สิงคโปร์จับมืออบรมเสริมกำลังโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว

            9สิงคโปร์สนับสนุนนักวิจัย สกว. จัดอบรมเทคโนโลยีการเสริมกำลังโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว และสำรวจอาคารเรียนที่เชียงใหม่ ตั้งเป้าเสริมอาคารโรงเรียน 4 แห่ง ในเชียงใหม่และเชียงราย เพื่อเป็นต้นแบบก่อนขยายผลไปยังอาคารประเภทอื่น

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง แห่งประเทศสิงคโปร์ จัดการอบรมหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีการเสริมกำลังโครงสร้างอาคารเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว" ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม เมอร์เคียว เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยจากแผ่นดินไหว และเทคโนโลยีการเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร อันเป็นองค์ความรู้จากงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ นำโดย ศ. ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย หัวหน้าโครงการวิจัยชุดโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย สกว. และคณะ ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมมีบทบาทสำคัญในการเสริมกำลังอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ชวนนักศึกษาร่วมประกวดสื่ออินโฟกราฟิกงานวิจัยแปลงร่าง “ตอนกินเป็น”

             2สกว. แถลงข่าว วิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น" โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกเผยแพร่งานวิจัยของ สกว. เพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านสาธารณะ ชิงเงินรางวัลรวม 1 แสนบาท

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. จัดงานแถลงข่าว โครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอนกินเป็นเพื่อคาดหวังให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจการบริโภคอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยมี รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และงานสื่อสารสังคม ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม หัวหน้าโครงการวิจัย และทีมนักวิจัย ร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ (6 ต.ค.58)

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผลงานวิจัยชี้ จีนมุ่งเน้นการรุกคืบทางเศรษฐกิจ พร้อมนำเสนอความเป็น ‘ชาตินิยมจีน’ เข้ามาในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง
  2. เวชศาสตร์เขตร้อน-มจธ. ดูงาน สกว.
  3. สกว.ยืนยันหนุนวิจัยภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อเนื่อง
  4. สกว.เสริมพลังชาวน่านทำ‘เกษตรปราณีต’ ลดละเลิกปลูกข้าวโพด-สร้างอาชีพทดแทน
  5. ชี้สถานการณ์น้ำภาคกลางอ่วม แนะลงทุนเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุน

Page 1 of 273