logotrf

สกว.-มจพ.คืนความสุขมอบชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดให้สพ.ทบ.

          a3ทีมวิจัยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยการสนับสนุนของ สกว. ส่งมอบชุดอุปกรณ์-เครื่องมือเก็บกู้ทำลายระเบิดแสวงเครื่องของหุ่นต์อีโอดี ให้เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก หลังใช้เวลา 3 ปีออกแบบและพัฒนาให้ตรงโจทย์ของผู้ใช้ หวังลดการนำเข้าหุ่นยนต์ราคาแพงจากต่างประเทศ

 

           28 สิงหาคม 2557 ---  ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวปิดโครงการและส่งมอบผลงานการวิจัยพัฒนาชุดอุปกรณ์-เครื่องมือเก็บกู้ทำลายระเบิดแสวงเครื่องของหุ่นยนต์อีโอดี แด่ พล.ต.วิชัย โพนุสิต รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสโมสรสรรพการ กองบัญชาการกรมสรรพาวุธทหารบก โดยมี ศ. ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน

อ่านเพิ่มเติม...

ทีดีอาร์ไอระดมสมองประเมินองค์กรอิสระต้านคอร์รัปชัน

04สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดประชุมระดมความคิดเห็นโครงการ “ประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน”  เพื่อประเมินผลการดำเนินการของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป...) และสำนักงานผู้ตรวจงานแผ่นดิน (สตง.) หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างขององค์กรเพื่อแก้ปัญหาการแทรกแซงทางการเมือง ทั้ง 3 องค์กรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยเน้นมิติของการเป็นองค์กรอิสระทางการเมืองทั้งในเชิงอำนาจและทางการเงินได้หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมได้ระดมสมองที่หลากหลายประเด็น อาทิ ควรมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรรมการสรรหาให้หลากหลายขึ้นหรือไม่ ควรมีหลักการอย่างไรในการจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

“ชัยนาท”ต้นแบบแหล่งผลไม้ผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ สกว. เตรียมเสนอคณะกก.อาหารขยายผลพื้นที่อื่น

             4 26 สิงหาคม 2557 --- รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผลไม้และผักพื้นบ้านช่วยการสร้างเสริมคุณภาพเด็กและผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.-มก.ทุ่ม30ล้านตั้งศูนย์สุขภาพเป็ด-พัฒนาอาหารสัตว์สู่อาเซียน

             02สกว.จับมือ ม.เกษตรศาสตร์จัดตั้งศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด ระยะ 2 หลังประสบผลสำเร็จในระยะแรกจนเกิดการนำไปใช้ในระดับนโยบาย รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทางเลือก หวังสร้างองค์ความรู้และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศ พร้อมผลักดันการพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้สู่อาเซียน

             25 สิงหาคม 2557 --- ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ รศ. ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทำงานด้านงานวิจัยระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้กลไกและการดำเนินงานของศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด ระยะที่ 2” และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทางเลือกณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อ่านเพิ่มเติม...

ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ

122 สิงหาคม 2557 ----      ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี เมธ๊วิจัยอาวุโส สกว. . ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ”ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลงานดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการให้เป็นตัวอย่างแก่อาจารย์ดนตรีสายปฏิบัติ ตลอดจนสร้างกลุ่มอาจารย์ดนตรีรุ่นใหม่ที่สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และสร้างเครือข่ายผู้รู้ด้านดนตรีที่สามารถเกาะกลุ่มกันสร้างงานและเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้อาจารย์ดนตรีระดับอุดมศึกษาหันมาสนใจวิชาการมากขึ้น โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมประมาณ 80 คน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นักวิจัย สกว.พบยีนที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคพาร์กินสัน
  2. ทิศทางงานวิจัยท้องถิ่นเชิงพุทธธรรม สกว. ใช้“ธรรม”ขับเคลื่อนแก้ปัญหาคนในชุมชน
  3. ทูตออตตาวาหนุน สกว.แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับแคนาดา
  4. สกว.จับมือรามจิตติปฏิรูปการศึกษาไทยในกระแสบูรพาภิวัตน์
  5. งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักวิทย์ดีเด่นปี 2557

Page 1 of 238