ผลงานวิจัยชี้ จีนมุ่งเน้นการรุกคืบทางเศรษฐกิจ พร้อมนำเสนอความเป็น ‘ชาตินิยมจีน’ เข้ามาในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

117 กันยายน 2558

ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเด็นการขยายอิทธิพลของจีนมายังประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือกลุ่มประเทศ GMS (ประกอบด้วยประเทศ จีนตอนใต้ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ ไทย) ตลอดจนสร้างความตระหนักถึง ผลกระทบจากการขยายตัวเศรษฐกิจ และการเคลื่อนย้ายคนจากจีนมายังประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ นักวิจัยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย มังกรหลากสี : การขยายดินแดนกับพันธกิจการสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์ กล่าวว่า ประเทศจีนมีความพยายามในการนำเสนออุดมการณ์ชาตินิยม และการสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นจีนขึ้นใหม่ในนโยบายต่างประเทศ ดังเห็นได้จากการที่จีน ทุ่มเทพลังงานและทรัพยากรมากมายเพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน รื้อฟื้นและตีความปรัชญาจีน สนับสนุนการทำงานของสมาคมจีนในประเทศต่างๆ รวมทั้งการผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ สารคดี โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายและสร้างอัตลักษณ์ความเป็นจีนขึ้นใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

เวชศาสตร์เขตร้อน-มจธ. ดูงาน สกว.

          IMG 8839 29 กันยายน 2558 --- ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้การต้อนรับ ศ.พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. และคณะเวชศาสตร์เขตร้อนฯ ณ ห้องประชุม สกว.

            ผู้อำนวยการ สกว. ได้นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการงานวิจัย ประกอบด้วย (1) ข้อมูลสรุปผลิตผล ผลลัพธ์ และผลกระทบในปีงบประมาณ 2558 ได้แก่ โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,157 โครงการ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 420 โครงการ ด้านวิชาการ 410 โครงการ สิทธิบัตร 25 ชิ้น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 1,399 เรื่อง การผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก 616 คน และนักวิจัยท้องถิ่น 2,334 คน (2) แผนการจัดสรรทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 การให้ทุนวิจัยรูปแบบใหม่และเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (3) ความเชื่อมโยงกันภายใน สกว. และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ทั้งภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม ชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ ผ่านกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสื่อสารสังคม โดยเชื่อมโยงทั้งงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยพื้นฐาน ร่วมกับการสร้างและพัฒนานักวิจัย ขณะที่รองผู้อำนวยการ สกว. ได้นำเสนอรูปแบบและการผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดการปลายทาง

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.ยืนยันหนุนวิจัยภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อเนื่อง

4สกว.ร่วมประชุมวิชาการ “วรรณกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า” เผยแพร่ผลงานชุดโครงการวิจัยวรรณกรรมล้านนา สร้างความรู้ใหม่แก่วงการวรรณกรรม

24 กันยายน 2558 ---สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง วรรณกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมี ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ศ.พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ หัวหน้าชุดโครงการวิจัยวรรณกรรมล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ประธานกรรมการศูนย์ล้านนา รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักวรรณกรรม ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย  

โอกาสนี้ ศ.นพ. สุทธิพันธ์ กล่าวปฐมกถาว่า เมื่อ ปี 2550 สกว.ได้สนับสนุนชุดโครงการวิจัยเรื่อง วรรณกรรมล้านนา: ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่าประกอบด้วยโครงการวิจัย จำนวน  ๑๖ โครงการ ซึ่งมี ศ.พิเศษ ดร. ประคอง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และการศึกษาวรรณกรรมล้านนาแต่ละประเภทได้ช่วยให้เข้าใจถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ และลักษณะเด่นของวรรณกรรมล้านนา

อ่านเพิ่มเติม...

สกว.เสริมพลังชาวน่านทำ‘เกษตรปราณีต’ ลดละเลิกปลูกข้าวโพด-สร้างอาชีพทดแทน

           1สกว.ร่วมพลิกฟื้นคืนป่าและอนุรักษ์น้ำน่าน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญกับระบบทุนนิยม สร้างความรู้และพลังชุมชนให้ลดละเลิกการปลูกข้าวโพดหันมาทำ “เกษตรปราณีต” แบบผสมผสาน สร้างอาชีพ-รายได้ทดแทน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวบนบนฐานภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรม

 

ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรพื้นที่โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.น่าน "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น การสร้างความรู้-สร้างพลัง: ชุมชนจัดการตัวเอง บนความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญ" ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดน่าน เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านมา และโจทย์วิจัยที่เป็นประเด็นปัญหาใหม่ของจังหวัด รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครือข่ายนักวิจัยชุมชน

 

จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย แต่สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีแนวโน้มลดลง ท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจตามเหตุผลทางการเมืองและการถาโถมของระบบทุนนิยม โดยเฉพาะการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดและยางพารา ทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางอาหาร ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.จึงได้วางยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการค้นหาทุนและศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองและนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งพาตัวเอง ต่อยอดพื้นที่งานวิจัยให้เป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งศึกษาเรียนรู้รายประเด็น ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคีต่าง ๆ ในการเชื่อมประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาการรุกคืบเข้ามาของการปลูกพืชเศรษฐกิจ และหันมาทำ “เกษตรประณีต” ที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

ชี้สถานการณ์น้ำภาคกลางอ่วม แนะลงทุนเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุน

           IMG 7762นักวิจัย สกว. เผยผลวิจัยความมั่นคงด้านน้ำกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคกลางหนักสุดทั้งแล้งและน้ำท่วม ชี้ต้องลงทุนเพื่อลดภัยพิบัติและเพิ่มศักยภาพน้ำต้นทุนให้ได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มเงื่อนไขการจูงใจต่อการลงทุน

รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงผลงานวิจัยเรื่อง “ความมั่นคงด้านน้ำกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ว่าสถานการณ์น้ำในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางประสบปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งสลับกันในหลายปีที่ผ่านมา แม้จะมีปริมาณการกักเก็บน้ำของไทยอยู่ในระดับสูง แต่ยังขาดประสิทธิภาพในการใช้น้ำและมีแนวโน้มการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการขาดการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการ นำมาสู่ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดสภาวะวิกฤติในอนาคตข้างหน้า รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ นักวิจัยจึงศึกษาดัชนีความมั่นคงในด้านน้ำ และนำข้อมูลที่มีมาประเมินเพื่อหาจุดแข็ง-จุดอ่อนโดยเปรียบเทียบทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ เพราะการสร้างความมั่นคงในด้านน้ำให้เกิดขึ้นโดยพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำที่ดี จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประเทศลดความเสียหายจากภัยพิบัติทางน้ำ และท้ายที่สุดจะนำมาสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่งคั่งของประเทศต่อไปได้  

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สกว.ร่วม ก.ต่างประเทศจัดประชุม"บทบาทสหรัฐต่อเอเชีย-แปซิฟิก"
  2. สกว.คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น4ปีซ้อน
  3. มช. คว้ารางวัลสร้างสรรค์สื่อใหม่เผยแพร่งานวิจัย สกว.
  4. TRF Seminar Series “Material advancement via organic synthesis”
  5. การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 9 “Digitization and Plagiarism Prevention”

Page 1 of 272