logotrf

ผลงานวิจัย สกว. คว้าเหรียญทองงานประกวดเทคโนโลยีระดับโลก

          1111คณะนักวิจัยและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายงานผลการประกวดเทคโนโลยีระดับโลก The 10th Taipei International Invention Show & Technomart -- INST2014 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ว่านักวิจัยไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกว. สามารถคว้ารางวัลในงานประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีระหว่างประเทศซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยส่งเสริมการค้าต่างประเทศของประเทศไต้หวัน (the Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี   

รศ. ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง นักวิจัย สกว. เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้นับเป็นปีที่ 10  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2557 Taipei World Trade Centre (TWTC) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ภายในงานมีการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมออกบูธแสดงผลงานมากกว่า 1,000 บูธ ประกอบด้วยผลงานและสิทธิบัตรจำนวนมากกว่า 2,000 ชิ้น มีผู้เข้าร่วมชมงานในแต่ละปีประมาณ 2–3 หมื่นคน โดยมีประเทศที่ได้รับเชิญนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงครั้งนี้รวมกว่า 15 ประเทศ  อาทิ สหรัฐ อังกฤษ ฮังการี  ญี่ปุ่น เกาหลีไต้ โปแลนด์  รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

อ่านเพิ่มเติม...

เชิดชูนักสหกรณ์-สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 57 สกว.หนุนปฏิรูปการสหกรณ์ไทยก้าวสู่เออีซี

           12 6สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557 พร้อมจับมือ สกว. และภาคีเครือข่ายคืนความสุขให้ประชาชนในการปฏิรูปการสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูงและพร้อมก้าวสู่เออีซี มุ่งนำนวัตกรรมและทางเลือกใหม่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำคุณค่าสหกรณ์แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

          17 กันยายน 2557 --- ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557 และเปิดการเสวนาวิชาการประจำปีหัวข้อเรื่อง “การเรียนรู้สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง” ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งจัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีนักวิจัย นักสหกรณ์ ผู้นำชุมชนและนักพัฒนาจากทั่วประเทศประมาณ 500 คน ร่วมงาน เพื่อเปิดเวทีเรียนรู้สู่สังคมในการนำงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันสำหรับแนวทางการเรียนรู้สู่การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง อีกทั้งเผยแพร่ชุดความรู้จากผลงานวิจัย รวมถึงนวัตกรรมสร้างสรรค์จากงานวิจัยในชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7”

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัวหนังสือมังกรหลากสี ตีแผ่อิทธิพลจีนในอุษาคเนย์

        9615 กันยายน 2557 – ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเปิดตัวหนังสือ “มังกรหลากสี” จากผลงานวิจัยเรื่องมังกรหลากสี: การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์ ซึ่งดำเนินการโดยทีมวิจัยนานาชาติ นำโดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับเสวนาร่วมกับ รศ.พรชัย ตระกูลวรนานนท์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

การอภิปรายเรื่อง “ความสำคัญของงานวิจัยและทรัพยากรด้านกำลังคนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย”

22.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงกล่าวว่า บัณฑิตทุกคนมุ่งมั่นศึกษาเพื่อให้ได้ปริญญา เราอยากได้ปริญญา แต่เราจะมั่นใจได้มากน้อยเพียงใดว่า เราจะสามารถสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพได้ การทำงานวิจัยเป็นขั้นตอนหนึ่งของการได้รับปริญญา  วิทยานิพนธ์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำประเทศออกจากกับดับที่ทำให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้น้อย (Middle Income Trap: MIT)  ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของตนเอง เพื่อยกระดับจากการผลิตที่เดิมใช้ทรัพยากรราคาถูกและเป็นแค่ประเทศที่รับจ้างผลิต ให้หันมาเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงมองว่า คปก. น่าจะมีส่วนในการแก้ปัญหานี้ นอกจากนี้เราควรส่งเสริมให้ประชากรมีวัฒนธรรมในการทำงานหนัก หลายครั้งที่มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ เขาบอกว่าเรามีความคิดดีไม่แพ้ชาติอื่น แต่เราขาดวินัยและความมุ่งมั่นในการทำงานน้อยกว่าเขาเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

การบรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการ คปก. : จากประสบการณ์ 4 ปี สู่ความคาดหวังในอนาคต”

3การบรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการ คปก. : จากประสบการณ์ 4 ปี สู่ความคาดหวังในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ คปก. วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

          แท้จริงแล้วพลังความสำเร็จของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คือ บุคลากรฝ่าย คปก. จำนวน 18 ท่านที่เป็นแรงผลักดันดุษฎีบัณฑิตอย่างแท้จริง  โดยผลผลิตของบัณฑิต คปก. ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ คือเฉลี่ย 2.2 เล่มต่อคน จำนวนดุษฎีบัณฑิตเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2557 มีจำนวน 3,826 คน ทั้งนี้ถ้าทางโครงการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจะทำให้สามารถผลิตบัณฑิตได้มากขึ้น โครงการในอนาคตที่ทาง คปก.ประสงค์จะให้มีขึ้น คือ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่ไม่ใช่ทุนจากมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันประเทศไทยผลิตปริญญาเอกได้น้อยกว่าเกาหลีใต้ 6 เท่า นับว่าห่างไกลจากค่าเฉลี่ยการผลิตบัณฑิตของโลกมาก ขณะที่ประเทศมาเลเซียผลิตบัณฑิตได้มากกว่า 3,000 คน สกอ.มีโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี จัดสรรทุนเพื่อผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก จำนวน 16,000 คน ซึ่งขณะนี้กำลังรอมติ ครม.อยู่ หากผ่านการพิจารณาก็จะหารือเรื่องการลงทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับ คปก. ต่อไป ซึ่งในปี 2559 ไทยควรจะมีกำลังการผลิตระดับปริญญาเอกที่ 4,000 คน ขณะนี้ คปก. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ได้ 1,500 เรื่องต่อปี ตัวเลขนี้จะอยู่นิ่งและไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้ 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คปก.เร่งผลิตดุษฎีบัณฑิตคุณภาพเสริมทัพพัฒนาประเทศ
  2. ข้าวไทยสู่สากล
  3. ระดมสมองยกระดับทรัพยากรมนุษย์ไทยในกระแสเอเชีย
  4. สกว. จับมือรามจิตติ สรุปโครงการ จับกระแสการศึกษาโลกในรอบ 3 ปี
  5. สกว.คว้ารางวัลผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนดีเด่น

Page 1 of 241