logotrf

เชิดชูนักสหกรณ์-สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 57 สกว.หนุนปฏิรูปการสหกรณ์ไทยก้าวสู่เออีซี

           12 6สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557 พร้อมจับมือ สกว. และภาคีเครือข่ายคืนความสุขให้ประชาชนในการปฏิรูปการสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูงและพร้อมก้าวสู่เออีซี มุ่งนำนวัตกรรมและทางเลือกใหม่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำคุณค่าสหกรณ์แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

          17 กันยายน 2557 --- ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557 และเปิดการเสวนาวิชาการประจำปีหัวข้อเรื่อง “การเรียนรู้สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง” ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งจัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีนักวิจัย นักสหกรณ์ ผู้นำชุมชนและนักพัฒนาจากทั่วประเทศประมาณ 500 คน ร่วมงาน เพื่อเปิดเวทีเรียนรู้สู่สังคมในการนำงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันสำหรับแนวทางการเรียนรู้สู่การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง อีกทั้งเผยแพร่ชุดความรู้จากผลงานวิจัย รวมถึงนวัตกรรมสร้างสรรค์จากงานวิจัยในชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7”

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัวหนังสือมังกรหลากสี ตีแผ่อิทธิพลจีนในอุษาคเนย์

        9615 กันยายน 2557 – ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเปิดตัวหนังสือ “มังกรหลากสี” จากผลงานวิจัยเรื่องมังกรหลากสี: การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์ ซึ่งดำเนินการโดยทีมวิจัยนานาชาติ นำโดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับเสวนาร่วมกับ รศ.พรชัย ตระกูลวรนานนท์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

การอภิปรายเรื่อง “ความสำคัญของงานวิจัยและทรัพยากรด้านกำลังคนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย”

22.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงกล่าวว่า บัณฑิตทุกคนมุ่งมั่นศึกษาเพื่อให้ได้ปริญญา เราอยากได้ปริญญา แต่เราจะมั่นใจได้มากน้อยเพียงใดว่า เราจะสามารถสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพได้ การทำงานวิจัยเป็นขั้นตอนหนึ่งของการได้รับปริญญา  วิทยานิพนธ์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำประเทศออกจากกับดับที่ทำให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้น้อย (Middle Income Trap: MIT)  ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของตนเอง เพื่อยกระดับจากการผลิตที่เดิมใช้ทรัพยากรราคาถูกและเป็นแค่ประเทศที่รับจ้างผลิต ให้หันมาเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงมองว่า คปก. น่าจะมีส่วนในการแก้ปัญหานี้ นอกจากนี้เราควรส่งเสริมให้ประชากรมีวัฒนธรรมในการทำงานหนัก หลายครั้งที่มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ เขาบอกว่าเรามีความคิดดีไม่แพ้ชาติอื่น แต่เราขาดวินัยและความมุ่งมั่นในการทำงานน้อยกว่าเขาเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

การบรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการ คปก. : จากประสบการณ์ 4 ปี สู่ความคาดหวังในอนาคต”

3การบรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการ คปก. : จากประสบการณ์ 4 ปี สู่ความคาดหวังในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ คปก. วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

          แท้จริงแล้วพลังความสำเร็จของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คือ บุคลากรฝ่าย คปก. จำนวน 18 ท่านที่เป็นแรงผลักดันดุษฎีบัณฑิตอย่างแท้จริง  โดยผลผลิตของบัณฑิต คปก. ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ คือเฉลี่ย 2.2 เล่มต่อคน จำนวนดุษฎีบัณฑิตเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2557 มีจำนวน 3,826 คน ทั้งนี้ถ้าทางโครงการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจะทำให้สามารถผลิตบัณฑิตได้มากขึ้น โครงการในอนาคตที่ทาง คปก.ประสงค์จะให้มีขึ้น คือ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่ไม่ใช่ทุนจากมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันประเทศไทยผลิตปริญญาเอกได้น้อยกว่าเกาหลีใต้ 6 เท่า นับว่าห่างไกลจากค่าเฉลี่ยการผลิตบัณฑิตของโลกมาก ขณะที่ประเทศมาเลเซียผลิตบัณฑิตได้มากกว่า 3,000 คน สกอ.มีโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี จัดสรรทุนเพื่อผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก จำนวน 16,000 คน ซึ่งขณะนี้กำลังรอมติ ครม.อยู่ หากผ่านการพิจารณาก็จะหารือเรื่องการลงทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับ คปก. ต่อไป ซึ่งในปี 2559 ไทยควรจะมีกำลังการผลิตระดับปริญญาเอกที่ 4,000 คน ขณะนี้ คปก. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ได้ 1,500 เรื่องต่อปี ตัวเลขนี้จะอยู่นิ่งและไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้ 

อ่านเพิ่มเติม...

คปก.เร่งผลิตดุษฎีบัณฑิตคุณภาพเสริมทัพพัฒนาประเทศ

            4คปก.จัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 100 หวังกระตุ้นศิษย์เก่าและปัจจุบันให้สร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมกันผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างค่านิยมในการผลิตบุคลากรแทนส่งคนไปเรียนนอก “ดร.สมเกียรติ” ทีดีอาร์ไอจี้ถึงเวลาปรับระบบวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อเงินลงทุนใหม่

           12 กันยายน 2557 – ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ คปก. ครั้งที่ 100 “จากดุษฎีบัณฑิต คปก. สู่อาจารย์ที่ปรึกษา คปก.” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ซึ่งจัดโดย คปก. สกว. และคณะผู้ประสานงานโครงการการประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารของ สกว. สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินงานของ คปก. อีกทั้งเป็นเวทีในการแสดงผลงานด้านการวิจัยของดุษฎีบัณฑิตที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาที่เป็นศิษย์ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความสำเร็จที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ คปก. ให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต อีกทั้งช่วยสร้างบรรยากาศอันจะเป็นแรงกระตุ้นสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากความสำเร็จอันเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ข้าวไทยสู่สากล
  2. ระดมสมองยกระดับทรัพยากรมนุษย์ไทยในกระแสเอเชีย
  3. สกว. จับมือรามจิตติ สรุปโครงการ จับกระแสการศึกษาโลกในรอบ 3 ปี
  4. สกว.คว้ารางวัลผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนดีเด่น
  5. ปาฐกถา “การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ” โดย ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา

Page 1 of 241