ภารกิจ

 

rubberbanner

  

คำนำ

          โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา  สังกัดฝ่ายอุตสาหกรรม  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ได้มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการงานวิจัยยางพาราอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ถูกเผยแพร่ต่อวงการอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ดีว่าได้มีผลสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของภาคอุตสาหกรรม ในด้านการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการค้นคว้าวิจัย

         ปัจจุบันแม้ว่าราคายางธรรมชาติจะมีความผันผวนสูงขึ้นมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนก็ตาม แต่งานการค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติจะหยุดนิ่งหรือไม่ต้องให้ความสำคัญแล้วไม่ได้ เพราะไม่มีผู้ใดที่จะยืนยันได้ว่าราคายางจะไม่ลดลงอย่างในอดีต และอีกประการหนึ่ง เมื่อราคายางธรรมชาติสูงขึ้นมาก และมากกว่ายางสังเคราะห์ชนิดที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน คือ SBR  ยิ่งต้องมีความจำเป็นในการค้นคว้าวิจัยให้มีเทคโนโลยีของการผลิตและการใช้ยางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและดีเหนือยางสังเคราะห์ที่เป็นคู่แข่ง   ดังนั้น สกว. จึงยังคงมุ่งสนับสนุนการวิจัยยางพารา เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยไว้อย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้ได้ทุกโอกาส

  

พันธกิจ

  • สนับสนุนการวิจัยยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอกาสของคนไทย ให้ได้องค์ความรู้ที่จะต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้
     
  • สนับสนุนการสร้างนักวิจัย และบุคลากร สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงชุมชนกับอุตสาหกรรมยาง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และพอเพียงเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

  

วัตถุประสงค์

         เพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา รวมทั้งการสร้างบุคลากรวิจัย และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยาง ให้เกิดฐานความรู้ที่จะพัฒนาเป็นเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่ายางพารานำไปสู่เป้าหมายต่อไปนี้

  

         icon_orange  ยางดิบ

             ได้ยางดิบที่มีคุณภาพสม่ำเสมอชนิดที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถแข่งขันผู้ผลิตอื่น และได้ยางธรรมชาติที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่ายางสังเคราะห์บางชนิด

  

         icon_orange  ผลิตภัณฑ์ยาง

             มีผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก หรือที่ใช้ยางพาราร่วมกับยางสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ได้คุณภาพที่ผู้ใช้ต้องการ หรือเป็นสากลตามความต้องการของตลาด

            ได้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งระดับกลุ่มเกษตรกร
 

         icon_orange  งานสนับสนุนอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์

             มีกระบวนการผลิตที่ได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถแข่งขันได้ สามารถพัฒนา หรือออกแบบสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมยางพาราได้ สามารถพัฒนาการผลิตสารเคมีสำหรับยางและด้านการมาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาการจัดการโรงงานให้เป็นที่ยอมรับตามสากล

 

กรอบการวิจัยและพัฒนายางพารา

 

rubber_5

 

 

 

         icon_orange  เงื่อนไขและขอบเขตการสนับสนุน

 

             ภาพรวม  

 

              -  สนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์สอดคล้องตามพันธกิจ
              -  มอบทุนผ่านมหาวิทยาลัย กรณีเป็นกลุ่มโครงการ และมอบผ่านบริษัทฯ กรณีผู้ประกอบการรับผิดชอบโครงการ

              -  มีแผน / วิธีดำเนินการวิจัย นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน และเกษตรกร
              - 
การรักษาความลับของผลงาน และผลประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) ทำความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุน (สกว. และผู้ร่วมสนับสนุน) กับนักวิจัยในสัญญาก่อนเริ่มโครงการ

              -  ไม่สนับสนุนการซื้อ/ สร้างครุภัณฑ์ ยกเว้น กรณีที่จำเป็นจริงๆ และหากครุภัณฑ์นั้นจะถูกนำไปใช้โดยอุตสาหกรรม สกว. กำหนดให้อุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นไม่น้อยกว่า 70%

 

         icon_orange  ผู้ประกอบการ/ เกษตรกร

              -  ผู้ประกอบการ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ผลิต และ/ หรือใช้ยางพาราเป็นหลัก
              - 
ผู้ประกอบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 20% ของค่าใช้จ่ายในโครงการเป็นเงินสด หรือเป็นการสนับสนุนอื่นที่มิใช่เงินสดร่วมกับเงินสด

 

         icon_orange  ผู้วิจัย

              -  อาจารย์/ นักวิจัยภาครัฐ หรือเอกชน
              - 
ต้องแสดงรายละเอียดสถานะปัจจุบันของการรับทุนวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาว่ามีเวลาทำวิจัยและรายงานผลวิจัยอย่างเพียงพอ

               -  ต้องรักษาความลับของผู้ประกอบการ/ กลุ่มเกษตรกร
              -  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโครงการ

 

 

ติดต่อสอบถาม

          สำนักงานกลาง

          อาจารย์วราภรณ์ ขจรไชยกูล

          ผู้อำนวยการโครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

          979/17 - 21 ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

          โทรศัพท์: 02 278 8200 ต่อ 8245 - 7 

          โทรสาร: 02 298 0477, 02 298 0476, 02 278 8238

 

          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          Website: www.trf.or.th

 

​