คณะกรรมการ สกว.

ด้านนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชื่อ ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. เตช บุนนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. บุญชู ปโกฏิประภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ) กรรมการและเลขานุการ

ด้านติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

ชื่อ ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ ประธานกรรมการ
ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กรรมการ
ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย กรรมการ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม วาณิชเสนี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร. จรรจา สุวรรณทัต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. บุญชู ปโกฏิประภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ) กรรมการและเลขานุการ