คณะกรรมการ สกว.

ด้านนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ชื่อตำแหน่ง
ศ.นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ
ศ.ดร.ยอดหทัย  เทพธรานนท์ กรรมการ
ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา กรรมการ
รศ.ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์ กรรมการ
ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ กรรมการ
ศ.ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์ กรรมการ
ดร.ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการและเลขานุการ

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 06/02/2558

 

ด้านติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย

ชื่อตำแหน่ง
ศ.ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์ ประธานกรรมการ
ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร กรรมการ
ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย กรรมการ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย กรรมการ
รศ.ดร.สุธรรม  วาณิชเสนี กรรมการ
รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ กรรมการ
นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน กรรมการ
ดร.ศิริพงศ์  หังสพฤกษ์ กรรมการ
ศ.ดร.สุทัศน์  ยกส้าน กรรมการ
นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์ กรรมการ
ศ.ดร.จรรจา  สุวรรณทัต กรรมการ
ดร.บุญชู  ปโกฏิประภา กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการและเลขานุการ

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 06/02/2558