สสค.จับมือ สกว. ขับเคลื่อนจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้

1 1(14 มกราคม 2558) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้" วันที่ 14–15 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)  การดำเนินครั้งนี้    สถาบันรามจิตติ ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. สถาบันที่มีภารกิจหลักในการประสานและขับเคลื่อนการวิจัยด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา ทำหน้าที่ประสานเครือข่ายโครงการจังหวัด โดยขับเคลื่อนงานมาตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2557 จนเกิดการพัฒนากลไกการจัดการของจังหวัดต่างๆ รวมถึงโจทย์และแผนงานการทำงานตามแต่ละบริบทของพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนระหว่างจังหวัด ตลอดจนเสริมแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ  กล่าวว่า ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Education หรือ ABE) ที่จังหวัดนำร่อง 14 จังหวัดภายใต้ความร่วมมือของ สสค.และ สกว. เป็นทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกระแสการปฏิรูปทั้งของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังดำเนินงานอยู่ ณ เวลานี้  ความยากในการทำงานครั้งนี้อยู่ที่การทำงานในรายละเอียดโดยเฉพาะ การจัดวางบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับในการขับเคลื่อนงานไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ และหวังว่าประสบการณ์การทำงานด้านการปฏิรูปของ 14 จังหวัดนำร่องจะทำให้ภาพเหล่านี้มีความชัดเจนมากขึ้น และทำให้การจัดการศึกษาตอบโจทย์ปัญหาปัจจุบันและอนาคตของเด็กนักเรียนในพื้นที่ทั้งการลดปัญหาการว่างงาน ภายใต้เงื่อนไขภูมิสังคมที่เปลี่ยนไป เป้าหมายระดับมหภาคของการทำงานครั้งนี้ คือ การขยายพื้นที่ในการทำงานจาก 14 จังหวัด ให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เป็นการทำงานของหลายภาคส่วนที่มุ่งจะร่วมมือกับภาคีจังหวัด ท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา  ในพื้นที่ต่างๆ ที่จะพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-based Education-ABE) โดยดำเนินงานในจังหวัดนำร่อง 14 จังหวัด ที่อาศัยแนวคิดและประสบการณ์ สกว. ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (งาน ABC) ของ สกว. มาออกแบบการทำงานและทดลองปฏิบัติการและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย สสค. ภายใต้เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเองด้านการศึกษา 10 จังหวัด ได้แก่ น่าน สุรินทร์ นครราชสีมา อำนาจเจริญ ชลบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต อยุธยา กาญจนบุรี เชียงใหม่ และอีก 4 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่มีทุนการทำงานด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา ของ สกว. ได้แก่ ยะลา ลำปาง สุโขทัย และจันทบุรี ซึ่งต่างมีต้นทุนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษามีการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด แต่ยังขาด   การทำงานประสานเชื่อมโยงและการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ทั้งระบบโดยมีวัตถุประสงค์ให้จังหวัดได้ดำเนินการคือ        1) พัฒนากลไกจังหวัด จัดการศึกษา 2) พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการศึกษา 3) เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การริเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม เพื่อตอบโจทย์และสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กเยาวชนและการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่อันจะเป็นตัวแบบการจัดการในการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติ

1 1

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ (คนกลาง) ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผอ. สกว. (ซ้าย) และ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการ รมต.ศึกษาธิการ (ขวา) ร่วมพูดคุยถึงทิศทาง “การขับเคลื่อนจังหวัดเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้"

1 2

ภาพบรรยากาศเวทีสัมมนา 

 เรียบเรียงเนื้อหา: วรรณสม สีสังข์