คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

คณะผู้บริหาร สกว.

ชื่อ ตำแหน่ง
ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.
ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว.
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ และผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม
รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ศ.ดร.ชัชนาท เทพธรานนท์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดการทุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
รศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลการวิจัย
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่่ายอุตสาหกรรม
รศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร
คุณพเยาว์ ปฏิมาภรณ์ชัย รองผู้อำนวยการบริหารด้านการเงินและทรัพย์สิน
คุณชูสะอาด กันธรส รองผู้อำนวยการบริหารด้านนโยบายและแผน

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 03/06/2557

 

 

​