ติดต่อ สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:  02 278 8200

โทรสาร: 02 298 0476

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website: http://www.trf.or.th

 

(แผนที่ภาษาไทย)

(แผนที่ภาษาอังกฤษ)

(โลโก้ สกว.)

 

 

 ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายเกษตร (ฝ่าย 2)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝ่าย 3)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายวิชาการ

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ฝ่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Website : www.vijai.org

 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Website : http://rgj.trf.or.th

 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">

      Website : http://rri.trf.or.th

 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ(IRN)

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">

      Website : http://irn.trf.or.th