logo-div1

ตลาดตะวันออกกลาง : โอกาสใหม่ของสินค้าไทย

สืบเนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศของรัฐบาลไทยในปี 2553 ที่เน้นเปิดตลาดใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสหรัฐอเมริกา ทั้งยังมีรายได้สูงจากการขายน้ำมัน โดยที่ผ่...


Read More...

โครงการทวิภาษาได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย...

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเยาวชนของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวก็กำลังประสบกับปัญหาด้านการเรียนภาษาราชการ(ภาษาอินโดนีเซีย) และสาระวิชาอื่นๆ ...


Read More...

ข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่องคนสองสัญชาติ : ข้อมูลเพื่อการเจรจาระหว่างประเทศไทย – มาเลเซีย...

ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลับปะทุหนักขึ้นในระยะเวลากว่า 5 ปีมานี้ ผู้นำรัฐบาลจำนวนหนึ่งเห็นว่ามาเลเซียเป็นปัญหาต่อไทยเพราะเป็นพื้นที่พักพิงให้ฝ่ายที่ก่อความรุนแรงในภาคใต้ ขณะที่...


Read More...

องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรมุสลิมโลก

นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง องค์การระหว่างประเทศได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่น้อยไปกว่าบทบาทของรัฐต่างๆ โดย...


Read More...

ร่าง พรบ. จากงานวิจัยชุด เฝ้าระวังกฎหมาย นำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

สภาวการณ์ปัจจุบันในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปี 2550 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นองค์กรภาครัฐส่วนสำคัญที่มีภารกิจหลักในการฟื้นฟูประเทศ โดยการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายสำคัญๆ ที่มีผลในการบร...


Read More...

จุลสารความมั่นคงศึกษา : สร้างความเข้าใจเรื่องความมั่นคงในหน่วยงานภาครัฐ...

ในปัจจุบัน ปัญหาความมั่นคงที่ประเทศทั้งหลายต้องเผชิญนั้นมีอยู่หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งดินแดน การแพร่กระจายของอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง การทำลายสิ่งแวดล้อม วิกฤ...


Read More...

การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานเพื่อตอบสนองความร่วมมือของกลุ่มประชาคมอาเซียน...

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาค ก่อตั้งในปี 2510 โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาเซียนรวมตัวกันในทุกๆ มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ปั...


Read More...

โรงเรียนนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้มีการค้าระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอำนวยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเป็นไปโดยสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้การติดต่อค้าขา...


Read More...

กรมส่งเสริมการเกษตรนำระบบท้องทุ่งไทย 2.0 ใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ...

ระบบท้องทุ่งไทย 2.0 เป็นระบบสนับสนุนการผลิตพืชระดับตำบล ซึ่ง รศ. ดร อรรถชัย จินตะเวช สังกัดศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานร่วมกับชุมชนตำบลแม่แฝก ...


Read More...

แนวคิดความมั่นคงใหม่กับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ชายแดน

แนวคิดความมั่นคงใหม่กับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ชายแดน ในปัจจุบันปัญหาความมั่นคงที่ประเทศทั้งหลายต้องเผชิญมีอยู่หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งดินแดน การแพร่กระจายของอาวุธที่มีอ...


Read More...
0123456789

โครงการทวิภาษาได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

 

            ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเยาวชนของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวก็กำลังประสบกับปัญหาด้านการเรียนภาษาราชการ(ภาษาอินโดนีเซีย) และสาระวิชาอื่นๆ ที่มีการใช้ภาษาราชการเป็นภาษาในการจัดการเรียนการสอน   (เหมือนกับ 3 จังหวัดภาคใต้ ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่) ทั้งนี้เนื่องจากภาษาแม่ของเขาเหล่านั้นมีความแตกต่างจากภาษาราชการ

 

            อย่างไรก็ตาม ทางองค์กร SEAMEO และกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติอินโดนีเซียต่างให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว และเห็นด้วยกับการนำระบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษามาใช้ในพื้นที่โรงเรียนที่มีเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์   ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานว่าสิ่งที่โครงการทวิภาษากำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเกิดกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

 

            จากการประชุมในวันที่  22 - 23 June 2009  ณ  SEAMEO QITEP Centre for Language Jakarta, Indonesia  ตัวแทนจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยลัยมหิดล ซึ่งเป็นคณะวิจัยในโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายู) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้" (หรือโครงการทวิภาษาฯ)  โดยมี ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับเลือกจากเลขาธิการ SEAMEO และ QITEP กระทรวงศึกษาธิการประเทศอินโดนีเซีย ให้เป็นโครงการต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย (Good Models of Using the Mother Tongue in Teaching and Learning in Pilot Areas in Indonesia)  โดยจะทดลองดำเนินการตาม model ทวิภาษา  ใน 3 กลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ของอินโดนีเซีย  ได้แก่  1. ชวา, 2. ซุนดา, 3. มากัสซาร์ 

 

re2552-31 

​ 

ตารางกิจกรรม ฝ่ายนโยบายชาติฯ

April 2014
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4