เวทีสาธารณะเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม(CEPA) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ...

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมศุโกศล – กระทรวงการต่างประเทศ โดย กรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ จัดเวทีสาธารณะเรื่อง กา...


Read More...

ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคมไทย

โครงการ “การปฏิรูปสื่อ” (Reforming the Media Systems) และโครงการเฝ้าระวังกฎระเบียบของหน่วยงานการกำกับดูแล (regulatory watch) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งสองโครงการ ประสบความสำเร...


Read More...

ชุมชนกับการแก้ไขปัญหา”การแบ่งมรดกตามหลักชะรีอะฮฺ(กฎหมายอิสลาม)”

โครงการ สนับสนุนทุนปริญญาตรี (South pus) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ในการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้ม...


Read More...

แหล่งข้อมูลด้านความมั่นคงศึกษา ณ ต่างแดน

นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ 9/11 ถือเป็นการเปิดตัวการใช้ความรุนแรงในฐานะเครื่องมือในการต่อสู้ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็นเลยก็ว่าได้ เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมจึงกลายเป็นประเด็นที่ต้องคำนึงถึง...


Read More...

จากเจตนารมณ์ของงานวิจัยเพื่อส่งเสริมงานข่าวสืบสวนในสื่อหนังสือพิมพ์ สู่การจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูล ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง”...

จากการที่กลุ่มงานมนุษยศาสตร์ ได้ให้สนับสนุนโครงการ วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานข่าวสืบสวนในสื่อหนังสือพิมพ์ โดยมี คุณสุชาดาาา จักรพิสุทธิ์ นักวิจัยอิสระ ผู้มีประสบการณ์ทำงานข้อมูลเพื่อสังคม เป็...


Read More...

การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย และคณะ “คณะผู้วิจัยได้นำเสนอข้อค้นพบไปใช้ในการแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการค้าแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการผลักดันให้ผ่านกระบวนก...


Read More...

ตลาดตะวันออกกลาง : โอกาสใหม่ของสินค้าไทย

สืบเนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศของรัฐบาลไทยในปี 2553 ที่เน้นเปิดตลาดใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติสหรัฐอเมริกา ทั้งยังมีรายได้สูงจากการขายน้ำมัน โดยที่ผ่...


Read More...

โครงการทวิภาษาได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย...

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเยาวชนของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวก็กำลังประสบกับปัญหาด้านการเรียนภาษาราชการ(ภาษาอินโดนีเซีย) และสาระวิชาอื่นๆ ...


Read More...

ข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่องคนสองสัญชาติ : ข้อมูลเพื่อการเจรจาระหว่างประเทศไทย – มาเลเซีย...

ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลับปะทุหนักขึ้นในระยะเวลากว่า 5 ปีมานี้ ผู้นำรัฐบาลจำนวนหนึ่งเห็นว่ามาเลเซียเป็นปัญหาต่อไทยเพราะเป็นพื้นที่พักพิงให้ฝ่ายที่ก่อความรุนแรงในภาคใต้ ขณะที่...


Read More...

องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรมุสลิมโลก

นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง องค์การระหว่างประเทศได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่น้อยไปกว่าบทบาทของรัฐต่างๆ โดย...


Read More...
0123456789

โครงการทวิภาษาได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

 

            ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเยาวชนของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวก็กำลังประสบกับปัญหาด้านการเรียนภาษาราชการ(ภาษาอินโดนีเซีย) และสาระวิชาอื่นๆ ที่มีการใช้ภาษาราชการเป็นภาษาในการจัดการเรียนการสอน   (เหมือนกับ 3 จังหวัดภาคใต้ ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่) ทั้งนี้เนื่องจากภาษาแม่ของเขาเหล่านั้นมีความแตกต่างจากภาษาราชการ

 

            อย่างไรก็ตาม ทางองค์กร SEAMEO และกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติอินโดนีเซียต่างให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว และเห็นด้วยกับการนำระบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษามาใช้ในพื้นที่โรงเรียนที่มีเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์   ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานว่าสิ่งที่โครงการทวิภาษากำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเกิดกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

 

            จากการประชุมในวันที่  22 - 23 June 2009  ณ  SEAMEO QITEP Centre for Language Jakarta, Indonesia  ตัวแทนจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยลัยมหิดล ซึ่งเป็นคณะวิจัยในโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายู) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้" (หรือโครงการทวิภาษาฯ)  โดยมี ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับเลือกจากเลขาธิการ SEAMEO และ QITEP กระทรวงศึกษาธิการประเทศอินโดนีเซีย ให้เป็นโครงการต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย (Good Models of Using the Mother Tongue in Teaching and Learning in Pilot Areas in Indonesia)  โดยจะทดลองดำเนินการตาม model ทวิภาษา  ใน 3 กลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ของอินโดนีเซีย  ได้แก่  1. ชวา, 2. ซุนดา, 3. มากัสซาร์ 

 

re2552-31 

​