ภารกิจฝ่ายนโยบายชาติ และความสัมพันธ์ข้ามชาติ


d1mission

dept1banner

icon_orange  ภารกิจ

          สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายระดับชาติ  (นโยบายสาธารณะ) และนานาชาติ (ประเด็นข้ามชาติและนโยบายต่างประเทศ) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ค้นคว้าหาเครื่องมือและวิธีการในการทำวิจัยในรูปแบบใหม่ที่ข้ามสาขาวิชา และเชื่อมโยงตัวแสดงในระดับต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานระดับต่างๆ ของประเทศได้ พร้อมกับการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะต่อประเด็นที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำคัญ

 

d1operation

icon_orange  แนวทางการดำเนินงาน 

    1. สร้างกระบวนการวิจัยเชิงนโยบายที่มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของรัฐ เอกชน ประชาสังคม และนักวิชาการ / นักวิจัย

     2. สร้างกระบวนการวิจัยในลักษณะข้ามสาขาวิชา และเชื่อมโยงตัวแสดงในระดับต่างๆ ของภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

     3. สร้างความต่อเนื่องเชื่อมโยงของโครงการ / ชุดโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้ได้ความรู้ที่เป็นภาพรวมในการตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้อย่างรอบด้าน

     4. สร้างเครื่องมือ / กลไก / ช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งการผลักดันให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

d1re

icon_orange  เป้าหมายการผลักดันงานวิจัยของฝ่ายไปใช้ประโยชน์

     1. สร้างสรรค์ปัญญาให้สังคม

            ทางฝ่ายให้ทุนสนับสนุนทุนตีพิมพ์หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปให้ได้มากที่สุด   นอกจากนี้ ทางฝ่ายหรือโครงการที่ได้ทุนจากทางฝ่ายยังได้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเข้าร่วมงานเป็นประจำ

     2. สร้างทางเลือกเชิงนโยบาย

            การออกแบบแนวทางในการทำวิจัยของทางฝ่ายนั้น เพื่อสร้างทางเลือกเชิงนโยบายทั้งเพื่อตอบสนองความจำเป้ฯและความต้องการของรัฐ และของประชาชน (นโยบายสาธารณะ)  ซึ่งนอกจากการใช้ประโยชน์จากรัฐไทยเป็นสำคัญเเล้วงานวิจัยบางชิ้นยังสามารถที่จะเป็นข้อเสนอต่อรัฐเพื่อนบ้านได้

     3. สร้างความเข็มแข็งให้วงการวิชาการสังคมศาสตร์

            ฝ่ายเน้นงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความเเข็งแกร่งให้กับวงการวิชาการโดยการให้ทุนนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยรุ่นใหม่ ในสัดส่วน 1:2:3  ทั้งงานวิจัยเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น และส่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู่ผู้กำหนดนโยบายโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งมหาวิทยาลัยเเละหน่วยงานภาครัฐที่เป็นภาคี  รวมไปถึงการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการสร้างฐานข้อมูลที่ผู้นำไปใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงได้ง่าย

  

 

d1announcement

 

newsicon-01 กิจกรรมและเอกสารการประชุม

 

ดูทั้งหมด more

news-reader ข่าวผ่านสื่อ

 

TRF Forum เสนอผลวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจัดการลุ่มน้ำสายบุรี แม่แบบการจัดการลุ่มน้ำต่อยอดเชิงนโยบาย

08 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสันบสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำสายบุรี” ณ.....

Read more

อ่านข่าวทั้งหมด more

newsicon-02 บทความ

 

คอลัมน์ ASEAN Insight: ข้าวโพดในอาเซียน

20 มีนาคม 2557

การกำหนดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน หรือ AFTA ในปี 2536 นั้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมประการหนึ่งก่อนการเตรียมตัวเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558.....

Read more

อ่านบทความทั้งหมด more

window image small ผลงานนำไปใช้ประโยชน์

เวทีสาธารณะเรื่อง "การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุม(CEPA) ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี"

07 ตุลาคม 2557

วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ณ โรงแรมศุโกศล – กระทรวงการต่างประเทศ โดย กรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ จัดเวทีสาธารณะเรื่อง.....

Read more

ดูทั้งหมด more