ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง พลังงานและพลังงานทางเลือก (SRI 11) “ศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทย”

TRFlogo2556

ประกาศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง
พลังงานและพลังงานทางเลือก (SRI 11)

“ศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทย”

1. เหตุผลและความสำคัญ

การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่ขยายตัวมากขึ้นเป็นประเด็นด้านพลังงานที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีทางเลือกหลายทางที่เหมาะกับสภาพของภูมิประเทศไทย หนึ่งในแนวทางที่หลายประเทศประสบความสำเร็จ และอาจเป็นทางเลือกที่สำคัญทางหนึ่งของประเทศไทย คือการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาพลังงานทางเลือก สกว. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย จึงได้จัดตั้งประเด็นวิจัยการพัฒนาพลังงาน พลังงานทางเลือก และความเป็นธรรมในระบบพลังงาน โดยสนับสนุนให้มีการวิจัยในการพัฒนาบูรณาการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและมีการกำกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และหนึ่งในประเด็นวิจัยสำคัญคือการพิจารณาถึงศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทย โดยในกรอบงานที่สนับสนุนครั้งนี้ จะเน้นไปที่ภูมิภาคที่มีฝนตกชุก เช่น พื้นที่ภาคใต้ประเทศ และภูมิภาคที่มีโอกาสได้รับแสงอาทิตย์เป็นเวลานาน เช่น พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มตั้งแต่การกระจายตัวของวัตถุดิบ (หากเป็นชีวมวลเหลือใช้) การยอมรับของชุมชน ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ศักยภาพของชุมชนในการดูแลรักษาเทคโนโลยี หรือลักษณะของการดำเนินการที่ยั่งยืนสำหรับเทคโนโลยีที่คัดเลือก โดยคาดว่าจะสามารถนำเสนอเป็นต้นแบบพื้นที่ที่มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องให้ ให้แก่พื้นที่อื่นๆ ได้

2. กรอบงานที่สนับสนุน

การศึกษาสถานะโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และศักยภาพพลังงานทางเลือก โดยเลือกจังหวัดกระบี่ และจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นต้นแบบพื้นที่ศึกษา โดยประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้

(1) สถานะทางพลังงานไฟฟ้าของพื้นที่ศึกษา (ทั้งจังหวัด)

  1. ความต้องการไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่
  2. สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าที่ผ่านมา (สถานะโรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ฯลฯ โดยศึกษาถึงประสิทธิภาพในการผลิต ปัญหาในการดำเนินการ และมีผลกำไรโดยคร่าวอย่างไร โดยดูย้อนหลัง 3 ปี)
  3. ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าที่นักวิจัยได้คัดเลือกแล้วว่าเหมาะสม

(2) ศักยภาพพลังงานทางเลือก อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น หรือพลังงานทางเลือก

(3) ระบบ logistic สำหรับวัตถุดิบ (ถ้ามี) และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในกรณีสร้างโรงไฟฟ้าทางเลือกใหม่

3. เป้าหมายการศึกษา

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงสถานะ ปัญหา อุปสรรค ของการใช้พลังงาน และการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ในพื้นที่ศึกษา อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาจะนำไปใช้เพื่อการวางกรอบวิจัยและขยายผลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ต่อไป

4. ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี

1. วิธีการเสนอโครงการวิจัย

ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ควรประกอบด้วยหัวข้อและระบุรายละเอียดในส่วนที่ 1, 2 และ 3 ดังตัวอย่างใน “แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย” ในภาคผนวก ก.

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มผ่านทาง E-mail และเอกสารฉบับจริง 3 ชุด (พร้อม CD) มายัง

น.ส.วิไลรัตน์ โกสุพรรณ์
สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8355
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. กำหนดรับข้อเสนอโครงการ

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

ระยะเวลาในการพิจารณา 1-2 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดย สกว. จะแจ้งผลการพิจารณาไปทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลล์


➥ เอกสารประกาศและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TOR_Energy_Research_Proposal_2560.pdf)TOR Research Proposalประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยพลังงานและพลังงานทางเลือก (SRI 11)524