ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

สืบเนื่องจากการเปิดรับข้อเสนอโครงการในรอบที่ 1 ของแผนงานฯ พบว่า ภายใต้กรอบวิจัยกรอบต่างๆ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วน ทางแผนงานฯ จึงประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยในรอบที่ 2 (Selected Topics) ตามกรอบวิจัย ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

TRFlogo2556 knitlogo

ประกาศ

การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

สำนักงานประสานงาน
“งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัย
เชิงนโยบาย”

สถาบันคลังสมองของชาติ
โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1. ความท้าทายของภาคเกษตรและข้อประเด็นปัญหา

การเกษตรของไทยเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งนี้เพราะการเกษตรเป็นแหล่งที่มาของอาหาร สินค้าส่งออก วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมและการแปรรูป ตลอดจนการเป็นแหล่งของอาชีพ การจ้างงาน และรายได้ของประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ การเกษตรมีความเชื่อมโยงอย่างสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากในชนบท

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (TOR Research Proposal)TOR Research Proposalรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการ ปี 2560579
Access this URL (Research Proposal Form (Div 2))Research Proposal Form (Div 2)แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย387

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย”

TRFlogo2556

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

“การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย”

หลักการและเหตุผล

องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ประกาศข้อตกลง WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงดังกล่าวจะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ และเสริมสร้างความสะดวกมากขึ้น จากการคาดการณ์ในเบื้องต้นของ WTO คาดว่าจะทำให้ต้นทุนทางการค้าลดลงเฉลี่ยทั่วโลก 14.3% ปัจจุบันมีประเทศที่ให้สัตยาบันในข้อตกลงนี้จำนวน 115 ประเทศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 จากประเทศสมาชิกทั้งหมดจำนวน 164 ประเทศ และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวแล้วในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ A ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ข้อตกลง TFA อย่างเต็มรูปแบบ 1 ปี หลังจากข้อตกลงนี้ประกาศใช้ ข้อตกลง TFA ประกอบด้วย 24 มาตราหลัก และ 143 มาตราย่อย ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง TFA ได้ อาจนำมาซึ่งการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Research Proposal Form (Div 1))Research Proposal Form (Div 1)แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการของฝ่ายนโยบายชาติฯ (ฝ่าย 1)104

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ผลกระทบของการพัฒนา Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) ต่อประเทศไทย”

TRFlogo2556

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

“ผลกระทบของการพัฒนา Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) ต่อประเทศไทย”

รัฐบาลมาเลเซียได้เริ่มต้นโครงการยุทธศาสตร์แถบเส้นทางเชื่อมโยง (Belt Road) โดยการสร้างเส้นทางรถไฟ Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) โดยเส้นทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากเมืองตุมปัต พาดผ่านท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันออกจากกวนตัน ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือน้ำลึกกลัง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จากการเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกทั้งสองแห่ง ส่งผลให้เกิดเส้นทางการขนส่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการเดินท่านผ่านช่องแคบมะละกาที่มีการสัญจรคับคั่ง

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Research Proposal Form (Div 1))Research Proposal Form (Div 1)แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการของฝ่ายนโยบายชาติฯ (ฝ่าย 1)73

อ่านเพิ่มเติม...

Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases

update The closing deadline for expressions of interest is at 16:00 on Friday, 31st March, 2017. update

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Workshop-Pre-call Announcement-V3.pdf)Workshop-Pre-call Announcement-V3.pdfDetail-Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases225

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต” ประจำปีงบฯ 2560
  2. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”
  3. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบประเด็นเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง พลังงานและพลังงานทางเลือก (SRI 11) “ศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทย”
  4. โครงการ คปก. ประกาศรับสมัครทุนรุ่นที่ 19 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560
  5. ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เรื่อง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ คปก. รุ่นที่ 19 (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560

Page 1 of 5