พัฒนา “มันสมองของประเทศ” ด้วยหลักสูตร ‘นักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม’

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) และ มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา “มันสมองของประเทศ” เร่งสร้างนักวิชาการเพื่อรับใช้ชุมชนและสังคม ด้วยหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบ สนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) และ มูลนิธิมั่นพัฒนา จัดอบรม หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ครั้งที่ 1 ให้กับนักวิจัย จำนวน 60 คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้าง “นักวิชาการรับใช้สังคม” และพัฒนาระบบวิจัยที่เข้มแข็ง โดยนักวิจัยผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้าอบรมภายใต้หัวข้อ “หลักการ วิธีการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักวิจัย ตั้งแต่แนวคิดของการทำงานวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม วิธีการในการค้นหาและคัดเลือกโจทย์วิจัยอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตลอดจนการเขียนรายงานและบทความวิจัยที่ดี

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวเป็นขั้นตอนพัฒนานักวิจัยตามโครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบ สนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ตามที่มีการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชื่อ “ทุนพัฒนานักวิจัย สู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2559

รูปภาพบรรยากาศกิจกรรม หลักสูตรนักวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม ครั้งที่ 1

วันแรก (8 มีนาคม 2560)

วันที่สอง (9 มีนาคม 2560)


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


➥ เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (01_Emeritus_Prof.Dr.Aree_Commun_20170308.pdf)01 08-03-2560งานวิจัยเชิงเศรษฐกิจชุมชน : จุดเชื่อมต่อของนักวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน506
Download this file (02_Piyawat_Boon-Long_20170308.pdf)02 08-03-2560หลักการและแนวทางการทำงานวิชาการเพื่อสังคม170
Download this file (03_Peeradet_20170308.pdf)03 08-03-2560การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)183
Download this file (04_Peeradet_20170309.pdf)04 09-03-2560สรุปคะแนนภาพรวมของข้อเสนอโครงการ142
Download this file (05_Peeradet_20170309.pdf)05 09-03-2560การคัดเลือกโจทย์วิจัยอย่างมีส่วนร่วม267
Download this file (07_Prof.Dr.Aree_Wiboonpongse_20170309.pdf)07 09-03-2560สรุปแนวทางการดาเนินการต่อไป154
Download this file (06_Peeradet_20170309.pdf)06 09-03-2560เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนจากแหล่งทุนภายนอก433

ขอเชิญร่วมงาน 25 ปี สกว.

วันที่ 25 - 26 ส.ค. 2560

รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2
สยามพารากอน