เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3” อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัย "สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3” เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัย “สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2560 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น

โครงการ อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3 เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ / รุ่นกลางได้พัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัยกับนักวิจัยรุ่นพี่ ได้แก่

 1. ศ.ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ
 2. รศ.ดร. ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
 3. รศ.ดร. มนธิรา ราโท
 4. ผศ.ดร. วัชระ สินธุประมา
 5. ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
 6. ดร. เทพี จรัสจรุงเกียรติ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/msbevj เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักวิจัยและนักวิชาการรุ่นใหม่/รุ่นกลางในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทั้งที่มีสังกัดและนักวิจัยอิสระ)
 2. นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือกำลังทำวิทยานิพนธ์

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 50 คน

กำหนดการ

 • 31 มีนาคม : ปิดรับสมัคร
 • 2 พฤษภาคม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 • 13 พฤษภาคม : ปฐมนิเทศ
 • 5-8 มิถุนายน : อบรมเชิงปฏิบัติการ อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 3
 • 29 กรกฎาคม : ปัจฉิมนิเทศ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประวัติการศึกษาและผลงานวิจัย
 2. โครงร่างวิจัยความยาวประมาณ 5 หน้ากระดาษ A4 (แบบอักษร TH Sarabun New/PSK ขนาด 16 pt) ประกอบด้วย
  • ความเป็นมาของปัญหา
  • วัตถุประสงค์
  • สมมติฐาน
  • รายชื่องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 3. รูปถ่ายผู้สมัคร

โครงการไม่สนับสนุนให้นำโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อเรียบร้อยแล้วหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบหัวข้อมาเสนอ

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครออนไลน์ผ่าน URL หรือ QR Code ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลงานวิจัย
 2. อัพโหลดข้อมูลดังต่อไปนี้ใน Google Drive/iCloud/Dropbox ฯลฯ จากนั้นนำ URL มากรอกในช่องข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ไฟล์โครงร่างวิจัยทั้ง .doc และ .pdf
  • ไฟล์รูปถ่ายผู้สมัคร (.jpeg)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. Facebook : Humanities Research Training by TRF
 2. E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.