ผล gel content ของยางธรรมชาติต่อพฤติกรรมการแปรรูปและสมบัติทางกายภาพของยางคงรูป

รหัสโครงการ : RDG5350021
ชื่อโครงการ :

ผล gel content ของยางธรรมชาติต่อพฤติกรรมการแปรรูปและสมบัติทางกายภาพของยางคงรูป

หัวหน้าโครงการ : จิตต์ลัดดา  ศักดาภิพาณิชย์
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5350021

 

 

โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รหัสโครงการ : RDG5350031
ชื่อโครงการ :

โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หัวหน้าโครงการ : เจริญ  นาคะสรรค์
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5350031

 

 

การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปกับโอกาสการลงทุนของประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศโปแลนด์ ฮังการี และสาธารณรัฐเชค

รหัสโครงการ : RDG4710013
ชื่อโครงการ :

การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปกับโอกาสการลงทุนของประเทศไทย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศโปแลนด์ ฮังการี และสาธารณรัฐเชค

หัวหน้าโครงการ : นิธินันท์  วิศเวศวร
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4710013

 

 

ความเคลื่อนไหวของชุมชนพ่อค้าคาราวานวัวต่างเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน

รหัสโครงการ : TRG5880063
ชื่อโครงการ :

ความเคลื่อนไหวของชุมชนพ่อค้าคาราวานวัวต่างเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการ : วราภรณ์  เรืองศรี
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5880063

 

 

การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของพืชสกุลรางจืด (วงศ์เหงือกปลาหมอ) ในประเทศไทย

รหัสโครงการ : TRG5780290
ชื่อโครงการ :

การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของพืชสกุลรางจืด (วงศ์เหงือกปลาหมอ) ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ : เฉลิมพล  สุวรรณภักดี
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5780290

 

 

Page 1 of 213