การตรวจวัดแอนไอออนและกรดอะมิโนด้วยเทคนิคการถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์โดยใช้ สารประกอบโคออร์ดิเนชันชนิดไดนิวเคลียร์ของ Cu2+ และ Zn2+ กับลิแกนด์ประเภท bis-tripodal amine และสีย้อม

รหัสโครงการ : RSA5580031
ชื่อโครงการ :

 

การตรวจวัดแอนไอออนและกรดอะมิโนด้วยเทคนิคการถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์โดยใช้
สารประกอบโคออร์ดิเนชันชนิดไดนิวเคลียร์ของ Cu2+ และ Zn2+ กับลิแกนด์ประเภท bis-tripodal amine และสีย้อม

หัวหน้าโครงการ : จอมใจ  สุกใส
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5580031

 

 

การศึกษาผลของการได้รับยาพาราเซตตามอลอย่างเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของ blood-brain barrier : บทบาทของ inflammatory cytokines

รหัสโครงการ : RSA5580034
ชื่อโครงการ :

การศึกษาผลของการได้รับยาพาราเซตตามอลอย่างเรื้อรังต่อการเปลี่ยนแปลงของ blood-brain barrier : บทบาทของ inflammatory cytokines

หัวหน้าโครงการ : ศุภางค์  มณีศรี   เลอกรองด์
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5580034

 

 

อิทธิพลจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อความชุกชุม และความหลากหลายของยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก และ โรคพยาธิฟิลาเรีย ณ จังหวัดกาญจนบุรี, ภาคตะวันตกของประเทศไทย

รหัสโครงการ : RSA5580022
ชื่อโครงการ :

อิทธิพลจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อความชุกชุม และความหลากหลายของยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก และ โรคพยาธิฟิลาเรีย ณ จังหวัดกาญจนบุรี, ภาคตะวันตกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ : จินรภา  โพธิกสิกร
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5580022

 

 

กลไกระดับโมเลกุลของ CD147 ต่อการดื้อยาโดยการควบคุมการแสดงออกของยีน MDR1 และ Survivin ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ที่ดื้อยา

รหัสโครงการ : RSA5580030
ชื่อโครงการ :

กลไกระดับโมเลกุลของ CD147 ต่อการดื้อยาโดยการควบคุมการแสดงออกของยีน MDR1 และ Survivin ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ที่ดื้อยา

หัวหน้าโครงการ : สาวิตรี  เจียมพานิชยกุล
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5580030

 

 

สภาวะเคลือบฟันสะสมแร่ธาตุพร่องในฟันกรามแท้และฟันหน้าตัดในเด็กไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัสโครงการ : RSA5280025
ชื่อโครงการ :

สภาวะเคลือบฟันสะสมแร่ธาตุพร่องในฟันกรามแท้และฟันหน้าตัดในเด็กไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการ : วรานุช  ปิติพัฒน์
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA5280025

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตจริยธรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
  2. การศึกษาต้นแบบ : การพัฒนาสมรรถนะการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  3. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชัยภูมิ
  4. การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  5. การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง

Page 1 of 225