การศึกษาความสามารถในการเพิ่มจำนวนและลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสลูกผสมชนิดใหม่ของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่แยกได้จากนกกระทาทดลองที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอร่วมสองสายพันธุ์

รหัสโครงการ : TRG5780010
ชื่อโครงการ :

การศึกษาความสามารถในการเพิ่มจำนวนและลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสลูกผสมชนิดใหม่ของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่แยกได้จากนกกระทาทดลองที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอร่วมสองสายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ : อัญญรัตน์  ต้นธีรวงศ์
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5780010

 

 

ตามหาดินแดนอันเป็นหัวใจของตามพรลิงค์: การศึกษาการกระจายตัวและช่วงอายุเวลาของแหล่งโบราณคดีในเขตอำเภอสิชลตอนกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสโครงการ : TRG5680069
ชื่อโครงการ :

ตามหาดินแดนอันเป็นหัวใจของตามพรลิงค์: การศึกษาการกระจายตัวและช่วงอายุเวลาของแหล่งโบราณคดีในเขตอำเภอสิชลตอนกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าโครงการ : วัณณสาส์น  นุ่นสุข
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5680069

 

 

การกระจายคลื่นชีพจรเฉพาะตำแหน่งที่เกิดการโป่งพองออกของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา: กรณีแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์แบบสามมิติ

รหัสโครงการ : TRG5680075
ชื่อโครงการ :

การกระจายคลื่นชีพจรเฉพาะตำแหน่งที่เกิดการโป่งพองออกของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา: กรณีแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์แบบสามมิติ

หัวหน้าโครงการ : ทิพาพร  คำแดง
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5680075

 

 

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลในการบรรจุแอคทีฟภายหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับหอมแดงสดปอกเปลือก

รหัสโครงการ : TRG5680066
ชื่อโครงการ :

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลในการบรรจุแอคทีฟภายหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับหอมแดงสดปอกเปลือก

หัวหน้าโครงการ : วีรเวทย์  อุทโธ
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5680066

 

 

การวิเคราะห์ฐานข้อมูล EST ของกุ้งด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศเพื่อหาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกุ้งและเชื้อก่อโรคและการประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมโรคกุ้ง

รหัสโครงการ : TRG5680001
ชื่อโครงการ :

การวิเคราะห์ฐานข้อมูล EST ของกุ้งด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศเพื่อหาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกุ้งและเชื้อก่อโรคและการประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมโรคกุ้ง

หัวหน้าโครงการ : อนุภาพ  ประชุมวัด
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5680001

 

 

Page 1 of 200