โพรไฟล์ของแอนติบอดีต่อ DBL? และ CIDR? ที่เกิดจากการติดเชื้อ Plasmodium falciparum ในผู้ป่วยมาลาเรียชนิดรุนแรงและชนิดไม่แทรกซ้อน และความสัมพันธ์ของแอนติบอดีกับการเกิด rosette และความสามารถในการจับกับ CD36 ของเชื้อมาลาเรีย

รหัสโครงการ : ณัฐริณี  หอระตะ
ชื่อโครงการ :

โพรไฟล์ของแอนติบอดีต่อ DBL? และ CIDR? ที่เกิดจากการติดเชื้อ Plasmodium falciparum ในผู้ป่วยมาลาเรียชนิดรุนแรงและชนิดไม่แทรกซ้อน และความสัมพันธ์ของแอนติบอดีกับการเกิด rosette และความสามารถในการจับกับ CD36 ของเชื้อมาลาเรีย

หัวหน้าโครงการ : MRG5480003
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5480003

 

 

การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล

รหัสโครงการ : ครศร  ศรีกุลนาถ
ชื่อโครงการ :

การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล

หัวหน้าโครงการ : MRG5480224
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5480224

 

 

การแพร่กระจายของมวนน้ำ(Nepomorpha) ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย

รหัสโครงการ : เอกวัต  วิถีประดิษฐ์
ชื่อโครงการ :

การแพร่กระจายของมวนน้ำ(Nepomorpha) ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ : MRG5380062
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5380062

 

 

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่เหนี่ยวนำด้วยแสงในโปรตีน FBP จากข้อมูลการจำลองพลวัติเชิงโมเลกุล

รหัสโครงการ : ณัฏฐาเนตร นันทบุตร
ชื่อโครงการ :

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่เหนี่ยวนำด้วยแสงในโปรตีน FBP จากข้อมูลการจำลองพลวัติเชิงโมเลกุล

หัวหน้าโครงการ : MRG5380255
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5380255

 

 

การศึกษาวิเคราะห์มุมมองของ hepcidin-ferroportin ในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย Hb E

รหัสโครงการ : ดันแคน ริชาร์ด(Duncan R.)สมิท(Smith)
ชื่อโครงการ :

การศึกษาวิเคราะห์มุมมองของ hepcidin-ferroportin ในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย Hb E

หัวหน้าโครงการ : BRG5780004
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BRG5780004

 

 

Page 1 of 243