นำร่องระบบเซ็นเซอร์แก้ปัญหาหมอกควัน พื้นที่กว่า 95 จุดใน จ.น่าน

สกว. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแก้ปัญหาหมอกควันด้วยนวัตกรรม อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเชื่อมต่อกับ Cloud แบบ Real Time เพื่อตอบสนองต่อการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยแนะจัดตั้ง “กองทุนน้ำ” เพื่อการแบ่งสรรปันส่วนน้ำอย่างเป็นธรรม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ เนื่องในวันน้ำโลกในประเด็น “การวางแผนด้านน้ำในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่” เพื่อยกระดับความสามารถในการวางแผนน้ำทั้งระดับประเทศ ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด และลุ่มน้ำ ให้รับมือกับสถานการณ์ความเสี่ยงเรื่องน้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (01_World_Water_Day_20170322.pdf)01. 8th WWDการวางแผนด้านน้ำในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่87
Download this file (02_World_Water_Day_20170322.pdf)02. 8th WWDวันน้ำโลก 2560 (World Water Day 22 March 2017 Waste Water)108
Download this file (03_World_Water_Day_20170322.pdf)03. 8th WWDเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ54
Download this file (04_World_Water_Day_20170322.pdf)04. 8th WWDการบริหารจัดการน้ำในบริบทของการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณาการเชิงพื้นที่55
Download this file (05_World_Water_Day_20170322.pdf)05. 8th WWDจังหวัดพัทลุง55
Download this file (06_World_Water_Day_20170322.pdf)06. 8th WWDกลยุทธ์และแผนการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน107
Download this file (07_World_Water_Day_20170322.pdf)07. 8th WWDการวางแผนน้ำเพื่อบูรณาการกับการวางแผนระดับพื้นที่48
Download this file (08_World_Water_Day_20170322.pdf)08. 8th WWDมุมมองสถานการณ์น้ำในมิติเศรษฐกิจสังคม110
Download this file (09_World_Water_Day_20170322.pdf)09. 8th WWDการสนับสนุนการวางแผนน้ำและเกษตรเชิงพื้นที่ พร้อมตัวอย่าง49
Download this file (10_World_Water_Day_20170322.pdf)10. 8th WWDโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท121

อ่านเพิ่มเติม...

“Marine Knowledge Hub” เพจฮับความรู้เรื่องทะเลไทย

16 กุมภาพันธ์ 2560 --- เมื่อเร็วๆนี้ “โครงการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล” สถาบันวิจัยน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อ “Marine Knowledge Hub” หรือ “ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล” ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันและอดีตเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สกว.จัดอบรม “รู้เท่าทันแผ่นดินไหวและสึนามิ”

2712255902

สกว.และผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวจากต่างประเทศ จัดอบรมลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิแก่บุคคลากรทางการศึกษาจ.ภูเก็ตและพังงา ให้สามารถส่งต่อความรู้ได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการจัดการองค์ความรู้เพื่อลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิสำหรับบุคคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพังงา ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559  ณโรงแรมอังสนา จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ ทีมวิจัย “โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย” ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว.และผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวจากประเทศอเมริกา (Prof. Kevin Furlong จาก Penn State University) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้

อ่านเพิ่มเติม...

น้ำ 25 – 40 % ของ ‘ลุ่มน้ำเจ้าพระยา’ มาจากน่าน นักวิจัยแนะการจัดการ “ลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์”

25 พฤศจิกายน 2559

         2511255905

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โดยฝ่ายนโยบายและสวัสดิภาพสาธารณะ จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็น “งานวิจัยการจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์”เพื่อนำเสนอข้อมูลวิจัยจากโครงการ “การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์(การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความเสี่ยงใหม่และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์)”  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำภายใต้ภาวะความเสี่ยงใหม่ อย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและนโยบายรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนศึกษาประเมินผลกระทบเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำน่าน แผนการจัดการน้ำเชิงกลยุทธ์และการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 25