ระดมสมองเครือข่ายวิจัย คปก. อาเซียน - หน่วยงานรัฐ

คปก. - สกว. ระดมสมองเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือด้าน ยุทธศาสตร์อาเซียน+6 และหน่วยงานรัฐ ชี้ทิศทางการทำวิจัยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ของประเทศและอาเซียน ขณะที่ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการ ระบุการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัย ความท้าทายสำคัญ คือ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยไทยได้รับคัดเลือกรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูุกุโอกะ

ญี่ปุ่นยกย่อง “ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร” ให้ “รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะ ทำงานวิจัยวิชาการส่งเสริมวัฒนธรรมและสันติภาพ สร้างประโยชน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ถือเป็นคนไทยคนที่ 8 ที่ได้รับรางวัลนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ร่วมค้นความลับ “ปริศนาแห่งเปลือกหอย” นักวิจัยพร้อมออกผลิตภัณฑ์ใหม่-ขยายตลาด ตปท.

อุทยานการเรียนรู้ TKpark ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดนิทรรศการ “ปริศนาแห่งเปลือกหอย” (Secret of Shells) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้ร่วมค้นหาความลับเกี่ยวกับ “หอย” สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อประมาณ 550 ล้านปีมาแล้ว อีกทั้งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีจึงสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นพบสัตว์จำพวกหอยแล้วกว่า 120,000 ชนิด นับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากเป็น อันดับสอง รองจากแมลง มนุษย์จึงมีความผูกพัน และมีการใช้ประโยชน์จากหอยนานัปการ

อ่านเพิ่มเติม...

อบจ. ศรีสะเกษ หนุนเสริมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มุ่งพัฒนาต้นกล้าเยาวชนคนอีสานให้กล้าคิด กล้าพูด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.เจษฎา ชาตรีท่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รอง ผอ. ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. และ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการภายใต้การสนับสนุนของ สกว. และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เข้าสู่โรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ทั้ง 39 โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ยังได้หารือกันถึงทิศทางวิธีการ ที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาผ่านรูปแบบ “เพาะพันธุ์ปัญญา” โครงการฐานวิจัย ให้เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : กสิกรไทย จับมือ สกว. ปลูกต้นกล้า เพาะพันธุ์ปัญญา เด็กไทย 4.0


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สกว. นำเสนอการสร้างเด็กเก่ง “คิดวิเคราะห์” พร้อมมี “จิตสาธารณะ” ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

การสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติ หรือที่เราเรียกว่า PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นการสอบที่ใช้วัดความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ ของเด็กทั่วโลก โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ได้เผยแพร่ผลการสอบ PISA ของปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีนักเรียนจาก 72 ประเทศ และระบบการศึกษาเข้าร่วมสอบ ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฎว่านักเรียนไทยสอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ได้ในอันดับที่ 52, 54 และ 57 ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ระดับการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไทยมีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 16