มน. นำเสนองานวิจัยระเบียงเศรษฐกิจ

ม.นเรศวร นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก วช. และ สกว. เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน-เมาะลำไย (LIMEC) ในเวทีการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องระเบียงเศรษฐกิจ เพื่อให้องค์ความรู้จากการวิจัยสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. นำเสนอ 4 งานวิจัย SRI ฉบับสมบูรณ์เพื่อ “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง”

สกว. จัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย ภายใต้การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (SRI) เรื่อง “การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง” จำนวน 4 โครงการ สนองตอบนโยบายภาครัฐเพื่อก้าวไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (1_SRI12_Strategic_Industry_Selection.pdf)SRI12-01การคัดเลือกอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของไทยเพื่อผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง50
Download this file (2_SRI12_Labour_Development.pdf)SRI12-02โครงการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เพื่อพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง61
Download this file (3_SRI12_Green_Automotive_Industry.pdf)SRI12-03การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สีเขียวในประเทศไทย74
Download this file (4_SRI12_IOT_and_Smart_City.pdf)SRI12-04การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ฯ144

อ่านเพิ่มเติม...

ทุนมนุษย์กับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย

สกว. สะท้อนปัญหาความไม่พร้อมด้านนวัตกรรมและการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ระบุแรงงานต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกอบรมพัฒนาทักษะโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ไอที และ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ Pro - Green มธ. - สกว. ชูแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว หวังไทยเป็น Green Economy ที่ยั่งยืน

มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (PRO – Green) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดเวทีเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวเรื่อง “มุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้วยการบริโภคที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อระดมความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยในประเด็นการส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของภาคเอกชน

อ่านเพิ่มเติม...

“สหกรณ์และนวัตกรรม” ทางออกแก้ปัญหาข้าวไทยอย่างยั่งยืน

21 ธันวาคม 2559

         2212255907

ราคาข้าวที่ตกต่ำ มีต้นทุนการผลิตสูง หรือการเป็นหนี้ ล้วนเป็นปัญหาเรื้อรังของชาวนาไทย ทั้งๆที่เคยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก  ชาวนาซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศยังคงมีฐานะยากจนอยู่เมื่อเทียบกับชาวนาญี่ปุ่น ที่แม้จะมีพื้นที่ทำนาน้อยกว่าแต่กลับมีฐานะความเป็นอยู่ดีกว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรญี่ปุ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี เกิดจากมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งและมีการใช้นวัตกรรมในระบบการผลิต ปัจจุบันหลายภาคส่วนของไทย ได้พยายามเสนอแนวทางแก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ำโดยการรับซื้อขายข้าวทางออนไลน์ การระดมทุน การเปิดจุดบริการรับซื้อข้าวจากชาวนา เป็นต้น วิธีการเหล่านี้แม้จะแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทย  แต่ยังคงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ยั่งยืน ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของชาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบสหกรณ์ที่มีการบริหารการเงินที่เหมาะสม มีการสร้างโรงสีชุมชน มีการจัดสรรเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ใช้ในชุมชน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การปลูกแบบเปียกสลับแห้ง การทำเกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยสั่งตัด  และนวัตกรรมเพื่อแปรรูปหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าข้าว ฯลฯ จะทำให้ชาวนาสามารถวางแผนและจัดการการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิต ขายสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปข้าวสดเพียงอย่างเดียว มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 3