สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บรรณสารสนเทศ” 1 ตำแหน่ง

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บรรณสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่บรรณสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

TRFlogo2556 knitlogo

ประกาศ

การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

สำนักงานประสานงาน
“งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัย
เชิงนโยบาย”

สถาบันคลังสมองของชาติ
โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1. ความท้าทายของภาคเกษตรและข้อประเด็นปัญหา

การเกษตรของไทยเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งนี้เพราะการเกษตรเป็นแหล่งที่มาของอาหาร สินค้าส่งออก วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมและการแปรรูป ตลอดจนการเป็นแหล่งของอาชีพ การจ้างงาน และรายได้ของประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ การเกษตรมีความเชื่อมโยงอย่างสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากในชนบท

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (TOR Research Proposal)TOR Research Proposalรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการ ปี 2560207
Access this URL (Research Proposal Form (Div 2))Research Proposal Form (Div 2)แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย119

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย”

TRFlogo2556

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

“การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย”

หลักการและเหตุผล

องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ประกาศข้อตกลง WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงดังกล่าวจะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ และเสริมสร้างความสะดวกมากขึ้น จากการคาดการณ์ในเบื้องต้นของ WTO คาดว่าจะทำให้ต้นทุนทางการค้าลดลงเฉลี่ยทั่วโลก 14.3% ปัจจุบันมีประเทศที่ให้สัตยาบันในข้อตกลงนี้จำนวน 115 ประเทศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 จากประเทศสมาชิกทั้งหมดจำนวน 164 ประเทศ และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวแล้วในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ A ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ข้อตกลง TFA อย่างเต็มรูปแบบ 1 ปี หลังจากข้อตกลงนี้ประกาศใช้ ข้อตกลง TFA ประกอบด้วย 24 มาตราหลัก และ 143 มาตราย่อย ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง TFA ได้ อาจนำมาซึ่งการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Research Proposal Form (Div 1))Research Proposal Form (Div 1)แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการของฝ่ายนโยบายชาติฯ (ฝ่าย 1)41

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ผลกระทบของการพัฒนา Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) ต่อประเทศไทย”

TRFlogo2556

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

“ผลกระทบของการพัฒนา Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) ต่อประเทศไทย”

รัฐบาลมาเลเซียได้เริ่มต้นโครงการยุทธศาสตร์แถบเส้นทางเชื่อมโยง (Belt Road) โดยการสร้างเส้นทางรถไฟ Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) โดยเส้นทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากเมืองตุมปัต พาดผ่านท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันออกจากกวนตัน ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือน้ำลึกกลัง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จากการเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกทั้งสองแห่ง ส่งผลให้เกิดเส้นทางการขนส่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการเดินท่านผ่านช่องแคบมะละกาที่มีการสัญจรคับคั่ง

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Research Proposal Form (Div 1))Research Proposal Form (Div 1)แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการของฝ่ายนโยบายชาติฯ (ฝ่าย 1)23

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้ สกว. ร่วมกับ สซ. และ มทส. จัดงาน คปก.สัญจร ครั้งที่ 5 และ RGJ Seminar Series ครั้งที่ 118 “Energy for Thailand 4.0”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน คปก.สัญจร ครั้งที่ 5 และ RGJ Seminar Series ครั้งที่ 118 "Energy for Thailand 4.0" ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560

ท่านผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ เอกสารประชาสัมพันธ์สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (5th_RGJ_Conference_on_Tour_at_SLRI-SUT.jpg)RGJ Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน คปก.สัญจร ครั้งที่ 5 และ RGJ Seminar Series ครั้งที่ 11821

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. NEWTON INFORMATION DAY : Newton Small-Scaled Seed funding for promoting TH-UK Research LINKs
  2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย
  3. สกว. ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย” และ ประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน วันเสาร์ที่ 18 มี.ค. นี้ ณ อาคารไซเบอร์เวิลด์ ชั้น 10
  4. Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases
  5. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต” ประจำปีงบฯ 2560

Page 1 of 9