สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

TRFlogo2556

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น) 1 ตำแหน่ง

สังกัด โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยฯ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีระบบบริหารงานแบบใหม่ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพื่อสนับสนุนการวิจัยของประเทศในทุกสาขา ต้องการรับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัด โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โดยหน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ และภาคีพันธมิตร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “เวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9” (จุฬาฯ - มมส. - มช.)

หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย สำนักประสานงานชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ร่วมกับ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ “เวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9” ในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โดย ชุดโครงการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จัดโครงการสัมมนาฟรี! “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ รับจำนวนจำกัด

โครงการสัมมนา

“เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”

“Business Plan Development & it’s communication Techniques For Scientific Research & Innovations”

สำหรับนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร


1. หลักการและเหตุผล

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนมีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีการนำผลงานวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ในระดับที่ต่ำ และไม่สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เท่าที่ควร โดยสาเหตุหลักมาจากการขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างผู้ผลิตผลงานวิจัย ได้แก่ หน่วยงานวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา กับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย อันได้แก่ ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยมีสาเหตุจากงานวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการตั้งโจทย์จากความต้องการของผู้ประกอบการ องค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยจึงไม่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่สารมารถผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Agenda_of_Business_Plan_Dev_Its_Communication_Seminar_by_RUC-TRF_20170613.pdf)RUC Agendaกำหนดการ โครงการสัมมนา “เทคนิคการพัฒนาแผนธุรกิจและการสื่อสารเพื่องานวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์132

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

TRF-Logo-

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561

“ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

1. หลักการและเหตุผล

การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับฐานราก สร้างศักยภาพให้กับพื้นที่เพื่อพร้อมรับและรุกกับการเปลี่ยนแปลง การเข้าใจศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่จะช่วยให้ออกแบบนโยบายการพัฒนาในระดับประเทศให้ดีขึ้น   เพื่อให้สังคมก้าวไปข้างหน้าและเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและทั่วถึง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Researcher_Development_Fund_(Community_and_Society_Field)_2561.pdf)Call for Paper (Div4) 2561ประกาศ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ประจำปี 25611486
Download this file (R4S_Proposal_SM_Form.pdf)R4S Proposal SM Formตัวอย่างรูปแบบข้อเสนอโครงการ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” (ไฟล์ PDF)73
Download this file (R4S_Proposal_SM_Form.docx)R4S Proposal SM Formตัวอย่างรูปแบบข้อเสนอโครงการ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” (ไฟล์ MS Word)66

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ภายใต้โครงการ Talent Mobility

ประกาศการรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
ภายใต้โครงการ Talent Mobility

(Industrial-Academic Research Fellowship Program)

เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. 60 – 30 มิ.ย. 60

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น

ทั้งนี้ รูปแบบของทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ภายใต้โครงการ Talent Mobility จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุน 3 ฝ่าย อันได้แก่ สกว. (โดย โครงการ พวอ.) สวทน. (โดยโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคเอกชน หรือ Talent Mobility) และ ภาคอุตสาหกรรม ในด้านเงินสนับสนุนและองค์ความรู้ต่อยอด โดยนักวิจัยจะทำงานประสานร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการแนะนำช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยอาวุโสในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของภาคอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. และ สวทน. กำหนด

หลักเกณฑ์ในการให้ทุน

 1. ให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก สกว. และ สวทน.
 2. นักวิจัยเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครทุน
 3. นักวิจัยต้องไม่ได้ทำงานประจำ ณ ที่ใด และต้องสามารถทำงานเต็มเวลาให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมสนับสนุนทุนได้
 4. ภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 50%
 5. ในกรณีของสถานประกอบการขนาดใหญ่ตามนิยามของกฎกระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการจะต้องดำเนินการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ หรือดำเนินการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ หรือดำเนินการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในโครงการความร่วมมือระดับชาติ (National Project)

รายละเอียดทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

 1. การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาโท เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาโทเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,060,000 บาท (530,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักวิจัย (25,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (200,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)
 2. การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาเอก เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,800,000 บาท (900,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักวิจัย (45,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (330,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)

หมายเหตุ

นักวิจัยสามารถรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนเพิ่มเติมจากต้นสังกัดเดิมหรือจากแหล่งทุนอื่นได้ (แต่จะต้องไม่ติดเงื่อนไขหรือมีความขัดแย้งในข้อหนึ่งข้อใดกับสัญญารับทุนของ สกว. และ สวทน.)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด เกณฑ์การสมัคร และกำหนดการต่างๆ โดยละเอียดได้ตามประกาศที่ได้แนบมานี้


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน RISE ได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (IRF-Talant_Mobility_Announcement_20170602.pdf)IRF-Talent_Mobility Announcementประกาศการรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)136
Download this file (IRF-Talent_Mobility_Related_Documents.zip)IRF-Talent_Mobility Docsเอกสารประกอบการสมัครรับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ภายใต้โครงการ Talent Mobility42

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)
 2. ขอเชิญร่วมงานและส่งหัวข้อวิจัยในงาน International Symposium of the 11th SSMS and the 5th RCND 2017 วันที่ 20-21 ก.ย. 2560
 3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายเกษตร
 4. สกว. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
 5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ระดับต้น)” 1 ตำแหน่ง สังกัดกลุ่มงานโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

Page 1 of 12