ชื่อ ฮิต
โครงการอ่าวปัตตานีด้าน “การอนุรักษ์และฟื้นฟูอ่าวปัตตานี” 5864
การศึกษารูปแบบ “การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน”โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน 18548
การสร้างและพัฒนา “เกษตรกรรุ่นใหม่” 6376
การศึกษาและพัฒนา “ระบบการจัดการธุรกิจเกษตร” : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกรองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี 4516
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต “ข้าวโพดแบบครบวงจร” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 4706
“คาร์บอนนาโนทูปส์” สำหรับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าและเทคนิคเชิงแสง 1842
ความหลากหลายทางโครงสร้างการเปลี่ยนเฟสทางโครงสร้างเชิงพลวัต และสมบัติทางแม่เหล็กของโครงข่ายผสมระหว่าง “โมเลกุลอนินทรีย์และโมเลกุลอินทรีย์” 3018
“การผลิตแอนติบอดี” สำหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และการสร้างฟาจไลบราลีที่ดิสเพลย์มินิบอดีหรือนาโนบอดี 4101
การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของ “ฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์ของกุ้งและปู” กับการประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยง 5627
การพัฒนาหน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากก๊าซชีวภาพหรือก๊าซธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ “เมมเบรนคอนแทคเตอร์" 2925
การศึกษาฤทธิ์ของ “cyclin D1-CDK4” ในกระบวนการตอบสนองหลังจาก เกิดการทำลายของ DNA 1471
การวิจัยและพัฒนา “ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน” 4608
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 3495
การศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อ “พัฒนาฐานข้อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณ ในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำ โขงและคาบสมุทรมลายา ระยะที่ ๒” 6839
การพัฒนากรอบการดำ เนินงานและฐานข้อมูลเพื่อรองรับสำหรับ “การพัฒนาผลิตภัณพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต 4311
การติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากรสำหรับ “สินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ” 6939