ชื่อ ฮิต
ปุ๋ยชีวภาพ “ไรโซแบคทีเรีย” ทางเลือกใหม่ของการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 2469
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกและเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก นวัตกรรมเพื่อชาวนาไทย 3797
จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร 1394
ฝากครรภ์แบบพอเพียง ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก 2460
การสร้างตัวดึงดูดอลวนและการประยุกต์ 1206
การพัฒนาผ้าฝ้ายป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต 2098
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกริยาซีโอไลท์ในระดับนาโนมิเตอร์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 1812
การประเมินสายพันธุ์ถั่วลิสงผ่านแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช 1321
การสร้างกลยุทธ์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาบอน หมู่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 3321
“การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วม” 3349
การจัดการศึกษาบูรณาการระหว่างนักเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 2047
โครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” 3047
การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1742
การเสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัยแบบ PARเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2444
การเพิ่มศักยภาพในการทำงานสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม บนพื้นฐานของความร่วมมือ 2350
โครงการความมั่นคงศึกษา (ระยะที่ 3) 1493
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาษา, ตำนาน, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการละเล่นพื้นบ้านญ้อ บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 3632
แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกปศุสัตว์ 1702
แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟ 3103
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 1515
นวัตกรรมการจัดการความรู้ขององค์กรทางการศึกษา 1607
อบต. กับการจัดการน้ำบนฐานความรู้ 1954
สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไทยด้วยฐานความรู้เรื่อง REACH 1310
การพัฒนาไก่ประดู่หางดำเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ 1610