งานเด่น สกว. ประจำเดือนมิถุนายน 2560

น.ส. ชุติมา บุณยประภัศร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง สกว. (คปก.) กับ กรมวิชาการเกษตร
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 หน่วยงาน (กก.-สทท.-สกว.) ด้านการวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทย
คณะผู้บริหาร สกว. นำโดย ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

map-pin 32px รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

magnifying-glass 32px ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

TRFlogo2556

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

“การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย”

หลักการและเหตุผล

องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ประกาศข้อตกลง WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงดังกล่าวจะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ และเสริมสร้างความสะดวกมากขึ้น จากการคาดการณ์ในเบื้องต้นของ WTO คาดว่าจะทำให้ต้นทุนทางการค้าลดลงเฉลี่ยทั่วโลก 14.3% ปัจจุบันมีประเทศที่ให้สัตยาบันในข้อตกลงนี้จำนวน 115 ประเทศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 จากประเทศสมาชิกทั้งหมดจำนวน 164 ประเทศ และประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าวแล้วในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ A ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ข้อตกลง TFA อย่างเต็มรูปแบบ 1 ปี หลังจากข้อตกลงนี้ประกาศใช้ ข้อตกลง TFA ประกอบด้วย 24 มาตราหลัก และ 143 มาตราย่อย ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง TFA ได้ อาจนำมาซึ่งการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีศักยภาพภายใต้ข้อตกลง TFA ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติเล็งเห็นว่าประเทศไทยควรมีการสำรวจความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนต่อการรองรับข้อตกลง TFA ฝ่ายฯจึงมีความประสงค์รับข้อเสนอโครงการวิจัยในประเด็นดังนี้

- การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนในการรองรับข้อตกลง TFA

ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย

เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เลือกศึกษาเฉพาะประเด็นที่นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ทางฝ่ายระบุ มีการติดตามข่าวสาร และ/หรือ การทำวิจัยระยะสั้นเพื่อตอบคำถามเร่งด่วนหรือโจทย์วิจัยสำคัญได้ กล่าวโดยสรุปกิจกรรมของโครงการ “การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย” ประกอบด้วย

 1. การทำวิจัยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายระบุ
 2. การ Monitor (ข่าวสาร/เหตุการณ์/การวิเคราะห์ ฯลฯ)
 3. ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

 1. ผู้เสนอขอทุนเป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือนักวิจัยอิสระ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เสนอขอรับทุนวิจัย
 2. ผู้เสนอขอทุนต้องเป็นนักวิจัยหลักของโครงการ (หัวหน้าโครงการ) และมีประสบการณ์วิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็น ที่เสนอขอรับทุนวิจัย

อนึ่ง ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือหากอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยหน่วยงานอื่น/หรือฝ่ายฯ อื่นของ สกว. ผู้เสนอขอรับทุนต้องแจ้งรายละเอียดให้ฝ่ายทราบโดยครบถ้วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ผลการศึกษาวิจัยในเรื่องความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนในการรองรับข้อตกลง TFA รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560

การส่งข้อเสนอสามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ทางอีเมล์ (ก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560) ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรณีส่งทางอีเมล์หากได้รับแล้ว สกว. จะตอบกลับอีเมล์ของท่าน)
 2. 2. ทางไปรษณีย์ (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560) โดยส่งมาที่

  ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  (กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “ข้อเสนอโครงการ การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย”)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ฝ่าย 1) โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8329 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ เอกสารประกอบการสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Research Proposal Form (Div 1))Research Proposal Form (Div 1)แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการของฝ่ายนโยบายชาติฯ (ฝ่าย 1)125

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01
​ 
banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการจัดการความรู้เพื่อการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติเนื่องจาก แผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย

earthquake

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

05131296
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
125
7649
125
60054
234744
293076
5131296


เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1