การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย

รหัสโครงการ : เพชรลัดดา  เพ็ชรภักดี
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย

หัวหน้าโครงการ : SRI5810112
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=SRI5810112

 

 

การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2)

รหัสโครงการ : เกษม  อัศวตรีรัตนกุล
ชื่อโครงการ :

การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2)

หัวหน้าโครงการ : RDG59A0007
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG59A0007

 

 

ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชนระยะที่ 2

รหัสโครงการ : วิเชียร  ฝอยพิกุล
ชื่อโครงการ :

การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์ครัวโคราชสู่ครัวโลก ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ : RDG59A0005
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG59A0005

 

 

ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม

รหัสโครงการ : นราพงศ์  ศรีวิศาล
ชื่อโครงการ :

ฐานข้อมูลบัญชีครัวเรือนเพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม

หัวหน้าโครงการ : RDG5940003
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5940003

 

 

การผลิตและการบริโภคผักผลไม้ไทยในผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท

รหัสโครงการ : RDG5920011
ชื่อโครงการ :

การผลิตและการบริโภคผักผลไม้ไทยในผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท

หัวหน้าโครงการ : ยุพิน  ขำนิล
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5920011

 

 

Page 1 of 234