การปรับปรุงสมบัติการต้านทานน้ำของแผ่นพาร์ทิเคิลที่ใช้กาวไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยน้ำยางพารา

รหัสโครงการ : RDG5550060
ชื่อโครงการ :

การปรับปรุงสมบัติการต้านทานน้ำของแผ่นพาร์ทิเคิลที่ใช้กาวไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยน้ำยางพารา

หัวหน้าโครงการ : ภัทธาวุธ  มนต์วิเศษ
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5550060

 

 

การพัฒนาแบบจำลองคอนสติติวทีฟของวัสดุยางสำหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

รหัสโครงการ : RDG5550056
ชื่อโครงการ :

การพัฒนาแบบจำลองคอนสติติวทีฟของวัสดุยางสำหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

หัวหน้าโครงการ : สมเจตน์  พัชรพันธ์
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5550056

 

 

การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า

รหัสโครงการ : RDG5550044
ชื่อโครงการ :

การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า

หัวหน้าโครงการ : บุญทรัพย์  พานิชการ
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5550044

 

 

การพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีขนาดเล็ก

รหัสโครงการ : RDG5550055
ชื่อโครงการ :

การพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการ : สมเจตน์  พัชรพันธ์
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5550055

 

 

แผนงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

รหัสโครงการ : RDG5550031
ชื่อโครงการ :

แผนงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

หัวหน้าโครงการ : สรนิต  ศิลธรรม
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5550031

 

 

Page 1 of 214