logotrf


trfprtv

 

trftv        สำหรับหน่วยงาน หรือผู้สนใจนำสื่อสร้างสรรค์ โดย สกว. ไปเผยแพร่เป็นสื่อการเรียนการสอนหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถติดต่อขอรับสื่อได้ที่ 02-2788200   อีเมล์: callcenter@trf.or.th

อ่านเพิ่มเติม...


news-reader  รับสมัครทุนวิจัย        

    

1389085632 bubble 16  ประกาศผลทุนวิจัย        

  


ดูประกาศผลทั้งหมด more

 

news-reader ข่าว สกว.

      

       

 อ่านข่าวทั้งหมด more

 

newsicon-01 ข่าวประชาสัมพันธ์ สกว.

  

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด more

 

newsicon-02 ข่าวสารหน่วยงานอื่น

  

 อ่านข่าวฝากทั้งหมด more

 

1389085632 bubble 16 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

       

window image big ประกาศราคากลางโครงการวิจัย

         

       

window image small ประกาศราคากลางพัสดุ

         

       

book สิ่งพิมพ์เผยแพร่ของ สกว.

   

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2556

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2556

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร (E-Newsletter: Agri. Policy Research) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2556

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด  

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 13  ปีที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ 2557

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 13 ปีที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ 2557

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้จัดทำประชาคมวิจัยฉบับพิเศษนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมรายละเอียดจากการประชุมการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 13...

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 112 ปีที่ 19 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 112 ปีที่ 19 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่ซับซ้อน ฝังรากลึกและเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และสังคม และหลังปี พ.ศ. 2547 ปัญหานี้ได้ทวีความรุนแรงขึ้น...

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 111 ปีที่ 19 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2556

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 111 ปีที่ 19 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2556

สกว. ได้สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับผักและผลไม้มาเป็นเวลาร่วมสิบปีแล้ว โดยเฉพาะด้านผลไม้ไทย มีโครงการต่อเนื่องมาตลอดและหลายโครงการสามารถพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย...

ระยองสู่เมืองสีเขียว” งดงามหลากเฉดสี

ระยองสู่เมืองสีเขียว” งดงามหลากเฉดสี

สกว.สัญจร: ABC สร้างความรู้สู่โอกาสและทางเลือกของสังคมไทย เล่มที่ 6 ชุดความรู้จากการถอดบทเรียนเรื่อง “ระยองสู่เมืองสีเขียว”...

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม พ.ศ. 2556  ดาวน์โหลด  

 • จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2556

  จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2556

  28 มีนาคม 2557
 • วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

  วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

  28 กุมภาพันธ์ 2557
 • จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 13  ปีที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ 2557

  จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 13 ปีที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ 2557

  26 กุมภาพันธ์ 2557
 • จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 112 ปีที่ 19 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

  จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 112 ปีที่ 19 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

  06 กุมภาพันธ์ 2557
 • จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 111 ปีที่ 19 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2556

  จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 111 ปีที่ 19 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2556

  05 กุมภาพันธ์ 2557
 • ระยองสู่เมืองสีเขียว” งดงามหลากเฉดสี

  ระยองสู่เมืองสีเขียว” งดงามหลากเฉดสี

  14 มกราคม 2557
 • วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

  วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

  27 ธันวาคม 2556

ดูทั้งหมด more

 

tag-02 บทความน่ารู้

  

คอลัมน์ ASEAN Insight: ข้าวโพดในอาเซียน

ASEAN Insight

20 มีนาคม 2557

การกำหนดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน หรือ AFTA ในปี 2536 นั้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมประการหนึ่งก่อนการเตรียมตัวเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558.....

Read more

อ่านบทความทั้งหมด more

tag-03 งานวิจัยเด่น สกว.

  

ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)

งานวิจัยเด่น สกว. ปี 2555

02 ธันวาคม 2556

หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุก รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.สจี กันหาเรียง ดร.วุฒิไกร.....

Read more

อ่านงานเด่น สกว. ทั้งหมด more

tag-01 งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

 

ต้นแบบการดำเนินธุรกิจโรงแรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)

04 ธันวาคม 2556

โรงแรมชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีรูปแบบและกระบวนการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจนขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน.....

Read more

 

อ่านงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด more

windows media player มัลติมีเดีย

 

  ดูทั้งหมด more

 

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01
​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

MWAbanner-01

00321441
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
1377
2058
9072
26565
56585
160058
321441

เชื่อมโยง

bottom1-1  bottom2-1    bottom4-1  bottom5-1  bottom6-1 

elibrarybanner-1  biodatabanner-1  ezknowledgebanner-1  bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1  r2bbanner-1  tnrrbanner-1 tcibanner-1